Urząd Gminy Michałowice
11.10.2006 10:10

UCHWAŁA Nr XXI/161/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 lipca 2004r.

w sprawie zatwierdzenia zmienionego załącznika graficznego do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice obszaru „Komorów” – część II obejmująca fragment wsi Komorów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 26 ustawy z 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z 1999r. Dz.U. Nr 15, poz. 139 ze zmianami) w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 roku, Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz uchwałą Rady Gminy Michałowice Nr XVI/108/2004 z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice obszaru „Komorów” – część II obejmująca fragment wsi Komorów Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:


§1 

Rysunek planu w skali 1:2000 stanowiący załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Michałowice Nr XVI/108/2004 z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice obszaru „Komorów” – część II obejmująca fragment wsi Komorów uzupełnia się o pieczątkę poświadczającą zgodność mapy, na której został sporządzony rysunek planu z oryginałem przechowywanym w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz o oznaczenie zasięgu terenów leśnych pod ochroną (do zachowania) w obszarze jednostki urbanistycznej d1.10 US/UZ/UO/ZL/ZP. 

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Michałowice Nr XVI/108/2004 z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice obszaru „Komorów” – część II obejmująca fragment wsi Komorów po uzupełnieniu, o którym mowa w ust. 1 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.


§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice. 


§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Data publikacji: 11.10.2006 10:10
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 5
Autor: Dariusz Ruta