Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
11.10.2006 10:04

UCHWAŁA Nr XXI/162/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 lipca 2004r.

w sprawie zatwierdzenia zmienionego załącznika graficznego do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice obszaru „Komorów” – część III obejmująca fragment osiedla Komorów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 26 ustawy z 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z 1999r. Dz.U. Nr 15, poz. 139 ze zmianami) w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 roku, Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz uchwałą Rady Gminy Michałowice Nr XVI/109/2004 z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice obszaru „Komorów” – część III obejmująca fragment osiedla Komorów Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:


§1

Rysunek planu w skali 1:2000 stanowiący załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Michałowice Nr XVI/109/2004 z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice obszaru „Komorów” – część III obejmująca fragment osiedla Komorów uzupełnia się o pieczątkę poświadczającą zgodność mapy, na której został sporządzony rysunek planu z oryginałem przechowywanym w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym. 

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Michałowice Nr XVI/109/2004 z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice obszaru „Komorów” – część III obejmująca fragment osiedla Komorów po uzupełnieniu, o którym mowa w ust. 1 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.


§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.


§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Data publikacji: 11.10.2006 10:04
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 5
Autor: Dariusz Ruta