Urząd Gminy Michałowice
01.08.2006 17:17

Uchwała Nr XXIII/182/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 2 września 2004 r

w sprawie zaciągnięcia kredytu ze środków NFOŚiGW w Banku Ochrony Środowiska S.A. I Oddział w Warszawie.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit. C i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 48 ust 1 pkt. 2 i art. 49 ust 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§ 1

  1. Wyraża się zgodę na zaciągnięcie kredytu ze środków NFOŚiGW w Banku Ochrony Środowiska S.A. I Oddział w Warszawie w łącznej wysokości do 1 378 300 zł.
  2. Uzyskane środki finansowe zostaną przeznaczone na realizację inwestycji z zakresu termomodernizacji budynków:

 

         1) Przedszkola w Michałowicach w wysokości do 174 300 zł,

         2) Szkoły w Michałowicach w wysokości do 306 000 zł,

         3) Przedszkola w Nowej Wsi w wysokości do 202 000 zł,

         4) Szkoły w Nowej Wsi w wysokości do 372 000 zł,

         5) ZSO w Komorowie w wysokości do 324 000 zł.

 

   3.   Źródłem spłaty kredytu będą dochody własne budżetu Gminy Michałowice.

 

§ 2

Wyraża się zgodę na zabezpieczenie udzielonego kredytu poprzez:

 

  1. Udzielenie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym Gminy Michałowice w Banku PKO BP S.A. V Oddział w Warszawie.
  2. Udzielenie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym Gminy Michałowice w Banku Ochrony Środowiska S.A. I Oddział w Warszawie.
  3. Weksel własny „in blanco” bez protestu wystawiony przez Gminę Michałowice.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data publikacji: 01.08.2006 17:17
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 0
Autor: Marcin Walichnowski