Urząd Gminy Michałowice
01.08.2006 17:13

Uchwała Nr XXIII/184/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 2.09.2004 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XVII/119/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 marca 2004r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego “Budowa kanalizacji sanitarnej Gminy Michałowice " na lata 2004-2007

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 110 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003r Dz. U. Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1.

W uchwale Nr XVII/119/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 marca 2004r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego “Budowa kanalizacji sanitarnej Gminy Michałowice" na lata 2004-2007, z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

 

  • w tytule uchwały,
  • w § 1 ust. 1 uchwały,
  • oraz w tytule załączników do uchwały,
  • dotychczasowa nazwa programu “Budowa kanalizacji sanitarnej Gminy Michałowice” otrzymuje brzmienie: “Budowa systemu kanalizacji sanitarnej Gminy Michałowice”.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data publikacji: 01.08.2006 17:13
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Marcin Walichnowski