Urząd Gminy Michałowice
01.08.2006 17:12

Uchwała Nr XXIII/185/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 2.09.2004 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XVII/120/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 marca 2004 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego ,,Budowa urządzeń odwadniających i małej retencji w Gminie Michałowice” na lata 2004-2007.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 110 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 z 2003 r. poz. 148 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1.

W uchwale Nr XVII/120/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 marca 2004r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego “Budowa urządzeń odwadniających i małej retencji w Gminie Michałowice" na lata 2004-2007, z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

 

 • w tytule uchwały,
 • w § 1 ust. 1 uchwały,
 • oraz w tytule załączników do uchwały,
 • dotychczasowa nazwa programu „Budowa urządzeń odwadniających i małej retencji w Gminie Michałowice” otrzymuje brzmienie: „Budowa urządzeń odwadniających i małej retencji Gmina Michałowice”.

   

§ 2.

W harmonogramie realizacji programu, stanowiącym załącznik do Uchwały 
Nr XVII/120/2004 w prowadza się następujące zmiany:

 

 1. w kolumnie 1 zadanie „Zlewnia nr 18’ /Komorów-Komorów W./ od rzeki do Kościoła – 1610 mb, Komorów Wieś, Al. Starych Lip, 3Maja od Wiejskiej do Kredytowej, Kredytowa, Chopina, Wiejska, Pl. Paderewskiego, Kraszewskiego” zastępuje się zadaniem „Zlewnia Komorów Osiedle i Komorów Wieś”

  (zlewnia nr 18’),

 2. w zadaniu w kolumnie 5 liczbę 470 zastępuje się liczbą 900,
 3. w zadaniu w kolumnie 10 liczbę 1942 zastępuje się liczbą 2372,
 4. w zadaniu Odwodnienie na terenie gminy w kolumnie 5 liczbę 430 zastępuje się liczbą 0,
 5. w zadaniu Odwodnienie na terenie gminy w kolumnie 10 liczbę 1810 zastępuje się liczbą 1380,

   

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data publikacji: 01.08.2006 17:12
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 3
Autor: Marcin Walichnowski