Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
01.08.2006 16:35

Uchwała Nr XXIV /186/ 2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 października 2004 r

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2004 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi  zmianami)  Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Dokonać zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2004 rok zgodnie z załącznikami Nr 1,2,3,4,5,6,7 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 4.

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załączniki

Data publikacji: 01.08.2006 16:35
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 2
Autor: Marcin Walichnowski