Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
01.08.2006 16:29

Uchwała Nr XXIV / 190 /2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 05 października 2004r.

w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych części nieruchomości gruntowej położonej w Regułach gm. Michałowice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, art.58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r.  Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2001r Nr 57, poz. 603 ze zmianami), Rada Gminy Michałowice uchwala, co  następuje:

 

§ 1

Wyraża się zgodę na nieodpłatne przejęcie od Agencji Nieruchomości Rolnych na własność Gminy Michałowice części nieruchomości gruntowej wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Reguły, gm. Michałowice, dla której w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie prowadzona jest księga wieczysta Nr 33195, stanowiącej działkę oznaczoną nr ew. 465 o pow. 0,2500 ha.

 

§ 2

Działka, o której mowa w § 1 zostanie przeznaczona pod budowę obiektów i urządzeń niezbędnych ze względów technologicznych, socjalnych, ochrony przeciwpożarowej, urządzeń komunikacji, infrastruktury technicznej i ochrony środowiska dla potrzeb lokalnych.

 

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do podpisania umowy z Agencją Nieruchomości Rolnych dotyczącej nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Michałowice działki, o której mowa w § 1.

 

§ 4

Źródłem pokrycia kosztów zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, nieodpłatnego przekazania przez Agencję Nieruchomości Rolnych  na rzecz Gminy Michałowice działki opisanej w § 1 będą środki własne budżetu Gminy.

 

§ 5

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 6

Uchwała  wchodzi  w życie  z  dniem  podjęcia.

Data publikacji: 01.08.2006 16:29
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Marcin Walichnowski