Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
01.08.2006 16:27

Uchwała Nr XXIV / 191 / 2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 05 października 2004 r.

w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy Michałowice darowizny nieruchomości gruntowych, stanowiących działki nr ew. 215/7 i nr ew. 630/2, położonych w Opaczy Kolonii gm. Michałowice.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9 lit a, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz.U. z 2001r.  Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 24 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami  (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 46 poz. 543  ze zmianami), Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1

1.      Przyjąć na rzecz Gminy Michałowice darowiznę nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ew. nr 215/7 o pow. 406 m2, uregulowaną w księdze wieczystej KW Nr 20061, położoną w obrębie ewidencyjnym Opacz Kolonia, stanowiącą drogę.

2.      Przyjąć na rzecz Gminy Michałowice darowiznę nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ew. nr 630/2 o pow. 416 m2, uregulowaną w księdze wieczystej KW Nr 67583, położoną w obrębie ewidencyjnym Opacz Kolonia, stanowiącą drogę.

 

§ 2

Źródłem pokrycia kosztów przyjęcia darowizny (koszt sporządzenia aktu notarialnego) będą środki własne budżetu Gminy.

 

§ 3

Nabyte nieruchomości gruntowe, wymienione w § 1 pkt 1 i 2 przeznaczyć na powiększenie gminnego zasobu nieruchomości Gminy Michałowice.

 

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data publikacji: 01.08.2006 16:27
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Marcin Walichnowski