Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
01.08.2006 16:25

Uchwała Nr XXIV /193/ 2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 października 2004r

w sprawie nadania nazwy ulicom położonym we wsi Sokołów na terenie Gminy Michałowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr. 142 poz. 1591 ze zmianami ) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1

Istniejącej drodze oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu wsi Sokołów jako dz. ew. 267 nadać nazwę  "Wspólnoty Wiejskiej". Przebieg "ulicy Wspólnoty Wiejskiej" określa mapa stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Istniejącej drodze oznaczonej w ewidencji gruntów wsi Sokołów jako dz ew 217 nadać nazwę"Gromadzka" Przebieg "ulicy Gromadzkiej" określa mapa stanowiąca załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data publikacji: 01.08.2006 16:25
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 17
Autor: Marcin Walichnowski