Urząd Gminy Michałowice
01.08.2006 16:33

Uchwała Nr XXIV/187/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 października 2004 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XVII/119/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego “Budowa systemu kanalizacji sanitarnej Gminy Michałowice " na lata 2004-2007

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 110 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.  o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003r Dz. U. Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami)  Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1.

W załączniku do Uchwały Nr XVII/119/2004  wprowadza się następujące zmiany:

1.      w poz. nr 3 (Polna – Targowa Michałowice, Opacz Mała) w kolumnie nr 4 liczbę 1221 zastępuje się liczbą 1214,

2.      w poz. nr 3 w kolumnie nr 11 liczbę 1221 zastępuje się liczbą 1214,

3.      w poz. nr 33 (Świerkowa i Jaśminowa Michałowice) w kolumnie nr 4 liczbę 180 zastępuje się liczbą 187,

4.      w poz. nr 33 w kolumnie nr 11 liczbę 180 zastępuje się liczbą 187,

5.      w poz. nr 100 (Opracowanie aktualizacji koncepcji kanalizacji, wykonanie ekspertyz i badań) w kolumnie nr 4 liczbę 108 zastępuje się liczbą 91,

6.      w poz. nr 100 w kolumnie nr 11 liczbę 108 zastępuje się liczbą 91,

7.      w poz. Ogółem w gminie w kolumnie nr 4 liczbę 9.378 zastępuje się liczbą 9.361

8.      w poz. Ogółem w gminie w kolumnie nr 11 liczbę 24.563,35 zastępuje się liczbą 24.546,35.

 

§ 2.

Ustalić tekst jednolity Załącznika do uchwały Nr XVII/119/2004 Rady Gminy Michałowice z   dnia 18 marca 2004 r.  w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego “Budowa systemu kanalizacji sanitarnej Gminy Michałowice "  na lata 2004-2007, w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy Michałowice.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Data publikacji: 01.08.2006 16:33
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 3
Autor: Marcin Walichnowski