Urząd Gminy Michałowice
01.08.2006 16:30

Uchwała Nr XXIV/189/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 października 2004 r.

zmieniająca uchwałę Nr IX/56/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( tekst jednolity  Dz. U. z 2001r. Nr.142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.12 ust.1 ustawy z dnia 26 października 1982 r  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002r. Nr.147 poz. 1231 z późniejszymi zmianami ) Rada Gminy uchwala, co następuje :

 

§ 1

W Uchwale Nr IX/56/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa),przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w § 1 liczbę 18 zastępuje się liczbą 17

 

§  2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy Michałowice

 

§ 3

Uchwała podlega  ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

§ 4

Uchwała  wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Data publikacji: 01.08.2006 16:30
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 0
Autor: Marcin Walichnowski