Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
01.08.2006 16:13

Uchwała Nr XXIV/195/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 października 2004 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/182/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 2 września 2004r w sprawie zaciągnięcia kredytu ze środków NFOŚiGW w Banku Ochrony Środowiska S.A. I Oddział w Warszawie oraz uchylająca Uchwałę Nr XIX/135/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 kwietnia 2004 r w sprawie zaciągnięcia pożyczki preferencyjnej w WFOŚiGW w Warszawie.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit. C i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 48 ust 1 pkt. 2 i art. 49 ust 1  ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§  1

W Uchwale Nr XXIII/182/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 2 września 2004 r w sprawie  zaciągnięcia kredytu ze środków NFOŚiGW w Banku Ochrony Środowiska S.A. I Oddział w Warszawie wprowadza się następujące zmiany:

1)      tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:

w sprawie  zaciągnięcia kredytu ze środków NFOŚiGW w Banku Ochrony Środowiska S.A. I Oddział w Warszawie i zaciągnięcia pożyczki preferencyjnej w WFOŚiGW w Warszawie”.

2) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wyraża się zgodę na zaciągnięcie kredytu ze środków NFOŚiGW w Banku Ochrony Środowiska S.A. I Oddział w Warszawie i w zaciągnięcie pożyczki  preferencyjnej w WFOŚiGW w Warszawie w łącznej wysokości do 1 377 800 zł.

 

§ 2

Pozostałe postanowienia Uchwały Nr XXIII/182/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 2 września 2004r  w sprawie zaciągnięcia kredytu ze środków NFOŚiGW w Banku Ochrony Środowiska S.A. I Oddział w Warszawie nie ulegają zmianie.

 

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XIX /135 /2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 kwietnia 2004 r w sprawie zaciągnięcia pożyczki preferencyjnej w WFOŚiGW w Warszawie z późniejszymi zmianami (Uchwała Nr XXI/156/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 lipca 2004 r).

 

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data publikacji: 01.08.2006 16:13
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 12
Autor: Marcin Walichnowski