Urząd Gminy Michałowice
01.08.2006 15:38

Uchwała Nr XXV/197/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 listopada 2004 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XVII/116/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego “Budowa sieci wodociągowej w Gminie Michałowice" na lata 2004-2007.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 110 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.  o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003r Dz. U. Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami)  Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1.

W załączniku do Uchwały Nr XVII/116/2004  wprowadza się następujące zmiany:

1.      w poz. nr 13 (ul. Poprzeczna ,Cisowa, Dębowa, Modrzejewskiej  dok. i wyk.) w kolumnie nr 4 liczbę 120,3 zastępuje się liczbą 128,3.

 

2.      w poz. 13 w kolumnie nr 11 liczbę 220,3 zastępuje się liczbą 228,3,

3.      w poz. Razem Komorów-Granica w kolumnie nr 4 liczbę 120,3 zastępuje się liczbą 128,3,

4.      w poz. Razem Komorów-Granica w kolumnie nr 11 liczbę 280 liczbą 288,3,

5.      w poz. Ogółem w Gminie w kolumnie nr 4 liczbę 772,5 zastępuje się liczbą 780,5,

6.      w poz. Ogółem w Gminie w kolumnie nr 11 liczbę 5 212,5 zastępuje się liczbą 5 220,5.

 

§ 2.

Ustalić tekst jednolity Załącznika do uchwały Nr XVII/116/2004 Rady Gminy Michałowice z   dnia 18 marca 2004 r.  w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego “Budowa sieci wodociągowej w  Gminie Michałowice "  na lata 2004-2007, w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy Michałowice.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Data publikacji: 01.08.2006 15:38
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 2
Autor: Marcin Walichnowski