Urząd Gminy Michałowice
01.08.2006 15:36

Uchwała Nr XXV/198/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 listopada 2004 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XVII/121/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 marca 2004 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego “Budowa dróg na terenie Gminy Michałowice " na lata 2004-2007

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 110 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.  o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003r Dz. U. Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami)  Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1.

W załączniku do Uchwały Nr XVII/121/2004 wprowadza się następujące zmiany:

1.      w wierszu nr 15 w kolumnie nr 3 liczbę 0 zastępuje się liczbą 325,

2.      w wierszu nr 15 w kolumnie nr 4 liczbę 0 zastępuje się liczbą 131,

3.      w wierszu nr 15 w kolumnie nr 7 liczbę 325 zastępuje się liczbą 0,

4.      w wierszu nr 15 w kolumnie nr 8 liczbę 60 zastępuje się liczbą 0,

5.      w wierszu nr 18 w kolumnie 4 liczbę 40 zastępuje się liczbą 9,

6.      w wierszu nr 29 w kolumnie nr 4 liczbę 10 zastępuje się liczbą 5,

7.      w wierszu nr 29 w kolumnie nr 11 liczbę 210 zastępuje się liczbą 205,

8.      w wierszu nr 30 w kolumnie nr 4 liczbę 20 zastępuje się liczbą 10,

9.      w wierszu nr 30 w kolumnie nr 11 liczbę 170 zastępuje się liczbą 160,

10.  w wierszu nr 31 w kolumnie nr 4 liczbę 25 zastępuje się liczbą 15,

11.  w wierszu nr 31 w kolumnie 11 liczbę 385 zastępuje się liczbą 375,

12.  w wierszu nr 33 w kolumnie 4 liczbę 15 zastępuje się liczbą 10,

13.  w wierszu nr  33 w kolumnie 11 liczbę 75 zastępuje się liczbą 70,

14.  w wierszu nr 36 w kolumnie 4 liczbę 45 zastępuj się liczbą 70,

15.  w wierszu nr 36 w kolumnie 11 liczbę 45 zastępuje się liczbą 70,

16.  w wierszu nr 38 w kolumnie 4 liczbę 70 zastępuje się liczbą 57,93

17.  w wierszu nr 38 w kolumnie 11 liczbę 320 zastępuje się liczbą 307,93

18.  w wierszu nr 47 w kolumnie nr 4 liczbę 40 zastępuje się liczbą 20,

19.  w wierszu nr 47 w kolumnie nr 11 liczbę 190 zastępuje się liczbą 170,

20.  w wierszu nr 50  w kolumnie 4 liczbę 10 zastępuje się liczbą 5

21.  w wierszu nr 50 w kolumnie 11 liczbę 80 zastępuje się liczbą 75,

22.  w wierszu nr 51 w kolumnie nr 4 liczbę 10 zastępuje się liczbą 5,

23.  w wierszu nr 51 w kolumnie 11 liczbę 215 zastępuje się 210.

24.  w wierszu Razem w Gminie w kolumnie 3 liczbę 8.950 zastępuje się liczbą 9.275, w kolumnie 4 liczbę 4119 zastępuje się liczbą 4171,93, w kolumnie 6 liczbę 4535 zastępuje się liczbą 4535,10, w kolumnie 7 liczbę 9595 zastępuje się liczbą 9270, w kolumnie 8 liczbę 4720 zastępuje się liczbą 4660, w kolumnie 11 liczbę 16799 zastępuje się liczbą 16792,03.

 

§ 2.

Ustalić tekst jednolity Załącznika do uchwały Nr XVII/121/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 marca 2004 r.  w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa dróg na terenie Gminy Michałowice” na lata 2004-2007, w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy Michałowice.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Data publikacji: 01.08.2006 15:36
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 4
Autor: Marcin Walichnowski