Urząd Gminy Michałowice
01.08.2006 15:34

Uchwała Nr XXV/199/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 listopada 2004 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XVII/120/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 marca 2004 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego ,,Budowa urządzeń odwadniających i małej retencji Gmina Michałowice” na lata 2004-2007.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 110 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.  o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 z 2003 r. poz. 148 z późniejszymi zmianami)  Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1.

W załączniku do Uchwały Nr XVII/120/2004 Rady Gminy Michałowice z   dnia 18 marca 2004r.  w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego “Budowa urządzeń odwadniających i małej retencji  w Gminie Michałowice"  na lata 2004-2007, z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

1.      w kolumnie 3 w poz. Komorów zlewnia ul. Ireny liczbę 38 zastępuje się liczbą 300, a w kolumnie 10 liczbę 938 zastępuje się liczbą 1200,

2.      w kolumnie 3 w poz. Zlewnia Nr 11 /Michałowice/ liczbę 1095 zastępuje się liczbą 895, a w kolumnie 10 liczbę 3195 zastępuje się liczbą 2995,

3.      w poz. Razem w kolumnie 3 liczbę 1231 zastępuje się liczbą 1293,  a w kolumnie 10 liczbę 10661 zastępuje się liczbą 10723. 

 

§ 2.

Ustalić tekst jednolity Załącznika do uchwały Nr XVII/120/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 marca 2004 r.  w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego “Budowa urządzeń odwadniających i małej retencji Gmina Michałowice”  na lata 2004-2007, w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 4

Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Data publikacji: 01.08.2006 15:34
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Marcin Walichnowski