Urząd Gminy Michałowice
01.08.2006 15:33

Uchwała Nr XXV/200/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 listopada 2004 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/118/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 marca 2004 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy i podległych jednostek organizacyjnych” na lata 2004-2007.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 110 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.  o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 z 2003 r. poz. 148 z późniejszymi zmianami)  Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1

W załączniku do Uchwały Nr XVII/118/2004 wprowadza się następujące zmiany:

1.      w wierszu nr 4 w kolumnie 4 liczbę 52 zastąpić liczbą 50,1,

2.      w wierszu nr 4 w kolumnie nr 5 liczbę 10  zastępuje się liczbą 8,10,

3.      w wierszu nr 5 w kolumnie nr 5 liczbę 10 zastępuje się liczbą 0,

4.      w wierszu nr 6 w kolumnie nr 5 liczbę 20 zastępuje się liczbą 0,

5.      w wierszu nr 5 w kolumnie nr 4 liczbę 40  zastępuje się liczbą 30,

6.      w wierszu nr 6 w kolumnie nr 4 liczbę 50 zastępuje się liczbą 30,

7.      w wierszu Razem w Gminie w kolumnie 3 liczbę 522 zastępuje się liczbą 490,10, w kolumnie 5 liczbę 135 zastępuje się liczbą 103,10.

 

§ 2.

Ustalić tekst jednolity Załącznika do uchwały Nr XVII/118/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 marca 2004 r.  w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego “Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy i podległych jednostek organizacyjnych  "  na lata 2004-2007, w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy Michałowice.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Data publikacji: 01.08.2006 15:33
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 0
Autor: Marcin Walichnowski