Urząd Gminy Michałowice
01.08.2006 15:31

Uchwała Nr XXV/201/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 listopada 2004 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXI/157/2004 z dnia 12 lipca 2004 r w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit. C i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 48 ust 1 pkt. 2 i art. 49 ust 1  ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§  1

W Uchwale Nr XXI/157/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 lipca 2004 r w sprawie  zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wprowadza się następujące zmiany:

1)      tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:

„w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i zaciągnięcia kredytu w Banku Ochrony Środowiska S.A. I Oddział w Warszawie

2) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wyraża się zgodę na zaciągnięcie  pożyczki w WFOŚiGW w Warszawie i kredytu  w Banku Ochrony Środowiska S.A. I Oddział w Warszawie i w  wysokości do 630 000 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Budowa urządzeń odwadniających i małej retencji”.

 

§ 2

Pozostałe postanowienia Uchwały Nr XXI157/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 lipca 2004r  w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie nie ulegają zmianie.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data publikacji: 01.08.2006 15:31
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Marcin Walichnowski