Urząd Gminy Michałowice
01.08.2006 15:28

Uchwała Nr XXV/203/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 listopada 2004 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, oraz poboru podatku na terenie Gminy Michałowice na 2005 rok.

Na podstawie art. 5 ust.1, art. 6 ust. 12, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity  Dz. U. z 2002 r Nr 9 poz.84 ze  zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1.

1.      Określa się wysokość rocznych  stawek podatku od nieruchomości od budynków i ich części w sposób następujący:

1)      mieszkalnych   0,54    zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

2)      związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od  budynków mieszkalnych  lub  ich   części   zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej –  17,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

3)      zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym   8,37 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

4)      zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych  3,49 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

5)      pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego3,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

2.      Określa się wysokość rocznej stawki podatku od nieruchomości od budowli2%  ich wartości.

3.      Określa się wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości od gruntóww sposób następujący:

1)      związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,63 zł  od 1 m2 powierzchni

2)   pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 3,52 zł od 1 ha powierzchni,

3)    pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,14 zł od 1 m2  powierzchni.

 

§ 2.  

1.    Podatek płatny jest w kasie Urzędu Gminy Michałowice lub na jego rachunek bankowy. Osoby fizyczne mogą uiszczać podatek za pośrednictwem inkasenta.

2.    Inkasentami podatku od nieruchomości w sołectwach są sołtysi a w miejscowościach Granica Pan Jan Wojtecki, Nowa Wieś Pan Zbigniew Sarzyński i Pęcicach Małych Pani Danuta Rajska.

3.    Wynagrodzenie inkasentów wynosi  5% pobranego przez nich podatku.

 

§ 3.

Traci moc uchwała nr. XIV/81/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 08.grudnia 2003 r. w sprawie stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

Data publikacji: 01.08.2006 15:28
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 12
Autor: Marcin Walichnowski