Urząd Gminy Michałowice
01.08.2006 15:27

Uchwała Nr XXV/204/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 listopada 2004 r.

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Michałowice na 2005 rok.

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity  Dz. U. z 2002 r Nr 9 poz.84 ze  zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1.

   1.   Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1)      grunty i budynki będące we władaniu gminnych instytucji kultury,

2)      grunty i budynki zajęte na potrzeby prowadzenia statutowej działalności w zakresie zadań publicznych - ochrony przeciwpożarowej,

3)      budynki i budowle stanowiące własność Gminy Michałowice wykorzystywane na potrzeby wykonywania zadań publicznych – zaopatrzenia ludności w wodę i odprowadzania ścieków,

4)      grunty zajęte pod drogi będące w użytkowaniu Gminy Michałowice

  2.    Zwolnienia, o których mowa w ust 1. nie obejmują budynków i gruntów związanych z      

         prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku     

Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Data publikacji: 01.08.2006 15:27
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 2
Autor: Marcin Walichnowski