Urząd Gminy Michałowice
01.08.2006 15:25

Uchwała Nr XXV/205/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 listopada 2004 r.

w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego na okres przekraczający rok budżetowy, związanego z realizacją usługi pn. „Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy Michałowice”.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 58  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala co następuje:

 

§ 1.

1.        Upoważnić Wójta Gminy Michałowice do zaciągnięcia zobowiązań finansowych na okres przekraczający rok budżetowy w zakresie usługi pn.: „Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy Michałowice”.

2.        Zaangażowanie środków na cel określony w ust. 1 ustala się następująco:

a)         2004 r. – kwota 22.226 zł. (słownie złotych: dwadzieścia dwa tysiące dwieście dwadzieścia sześć),

b)        2005 r. – kwota 160.000 zł. (słownie złotych: sto sześćdziesiąt tysięcy).

 

§ 2.

Źródłem finansowania zobowiązań wymienionych w § 1 będą środki własne budżetu Gminy.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data publikacji: 01.08.2006 15:25
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 3
Autor: Marcin Walichnowski