Urząd Gminy Michałowice
01.08.2006 15:14

Uchwała Nr XXV/206/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 listopada 2004 r.

w sprawie nabycia na rzecz Gminy Michałowice od Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego na terenie Gminy Michałowice.

Na   podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a, art.58 ust.1 ustawy  z  dnia  8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r.  Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 24 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami  (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 46 poz. 543  ze zmianami), Rada Gminy uchwala, co  następuje:

 

§ 1

Wyrazić zgodę na nabycie na rzecz Gminy Michałowice od Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Komorów Wieś stanowiącej działkę gruntu ew. nr 7/1 o pow. 1,18 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 35188, za cenę nie wyższą niż 130 000,- zł.

 

§ 2

Źródłem pokrycia kosztów nabycia części nieruchomości wymienionej w § 1 będą środki własne budżetu Gminy.

 

§ 3

Nabyte prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, wymienionej w § 1 przeznaczyć na powiększenie gminnego zasobu nieruchomości Gminy Michałowice.

 

§ 4

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi Gminy  Michałowice.

 

§ 5

Uchwała  wchodzi  w życie  z  dniem  podjęcia.

Data publikacji: 01.08.2006 15:14
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 0
Autor: Marcin Walichnowski