Urząd Gminy Michałowice
01.08.2006 15:13

Uchwała Nr XXV/207/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 listopada 2004 r.

w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania w roku 2005 nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125 poz. 1371 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§ 1

Określa się liczbę 10 nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na obszarze Gminy Michałowice na 2005  rok.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Data publikacji: 01.08.2006 15:13
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 0
Autor: Marcin Walichnowski