Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
01.08.2006 13:26

Uchwała Nr XXVI/212/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 grudnia 2004 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XVII/121/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 marca 2004 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego "Budowa dróg na terenie Gminy Michałowice" na lata 2004-2007 z późniejszymi zmianami.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 110 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.  o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003r Dz. U. Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami)  Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1.

W załączniku do Uchwały Nr XVII/121/2004 Rady Gminy Michałowice z   dnia 18 marca 2004 roku   w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego “Budowa dróg na terenie Gminy Michałowice "  na lata 2004-2007 z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1.      skreśla się wiersz nr 41

2.       wierszu nr 39 w kolumnie nr 2 dopisuje słowa i Komorowska + dok. ul. Brzozowej

3.      w wierszu nr 39  w kolumnie nr 3  liczbę 650 zastępuje się liczbą 1150, a w kolumnie 11 liczbę 165 zastępuje się liczbą 400

4.      w wierszu nr 61 w kolumnie nr 4 wpisuje się liczbę 30,00,

5.      w wierszu nr 61 w kolumnie nr 11 wpisuje się liczbę 2645,10,

6.      w wierszu Razem w Gminie w kolumnie 4 wpisuje się liczbę 4336,93,

7.      w wierszu Razem w Gminie  w kolumnie 11 wpisuje się  liczbę 16957,03

 

§ 2.

Ustalić tekst jednolity Załącznika do uchwały Nr XVII/121/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 marca 2004 r.  w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego “Budowa dróg na terenie Gminy Michałowice" na lata 2004-2007, w brzmieniu stanowiącym Załącznik  do niniejszej uchwały.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy Michałowice.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Data publikacji: 01.08.2006 13:26
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 3
Autor: Marcin Walichnowski