Urząd Gminy Michałowice
01.08.2006 13:24

Uchwała Nr XXVI/213/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 grudnia 2004 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XVII/120/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 marca 2004 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego ,,Budowa urządzeń odwadniających i małej retencji Gmina Michałowice” na lata 2004-2007 z późniejszymi zmianami.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 110 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.  o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 z 2003 r. poz. 148 z późniejszymi zmianami)  Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1.

W załączniku do Uchwały Nr XVII/120/2004 Rady Gminy Michałowice z   dnia 18 marca 2004r.  w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego “Budowa urządzeń odwadniających i małej retencji  w Gminie Michałowice"  na lata 2004-2007, z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

1.      w kolumnie 3 w poz. Zlewnia Opacz Kolonia liczbę 75 zastępuje się liczbą 25, a w kolumnie 10 liczbę 175 zastępuje się liczbą 125,

2.      w poz. Razem w kolumnie 3 liczbę 1293 zastępuje się liczbą 1243,  a w kolumnie 10 liczbę 10723 zastępuje się liczbą 10673. 

 

§ 2.

Ustalić tekst jednolity Załącznika do uchwały Nr XVII/120/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 marca 2004 r.  w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego “Budowa urządzeń odwadniających i małej retencji Gmina Michałowice   "  na lata 2004-2007, w brzmieniu stanowiącym Załącznik  do niniejszej uchwały.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 4

Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Data publikacji: 01.08.2006 13:24
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 3
Autor: Marcin Walichnowski