Urząd Gminy Michałowice
01.08.2006 13:22

Uchwała Nr XXVI/214/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 grudnia 2004 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XVII/119/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 marca 2004 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego “Budowa systemu kanalizacji sanitarnej Gminy Michałowice " na lata 2004-2007 z późniejszymi zmianami.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 110 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.  o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003r Dz. U. Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami)  Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1.

W załączniku do Uchwały Nr XVII/119/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 marca 2004 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego “Budowa systemu kanalizacji sanitarnej Gminy Michałowice "  na lata 2004-2007 z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1.      w poz. nr 3 (Polna – Targowa Michałowice, Opacz Mała) w kolumnie nr 4 liczbę 1214 zastępuje się liczbą 770,

2.      w poz. nr 3 w kolumnie nr 11 liczbę 1214 zastępuje się liczbą 770,

3.      w poz. nr 37w kolumnie nr 4 liczbę 1130,35 zastępuje się liczbą 780,

4.      w poz. nr 37 w kolumnie nr 11 liczbę 1130,35 zastępuje się liczbą 780,

5.      w poz. nr 9 w kolumnie 4 i 11 liczbę 80 zastępuje się liczbą 74,

6.      w poz. nr 10  w kolumnie 4 i 11 liczbę 90 zastępuje się liczbą 50,

7.      w poz. nr 14 w kolumnie 4 i 11 liczbę  250 zastępuje się liczbą 50,

8.      w poz. nr 17 w kolumnie 4 i 11 liczbę 120 zastępuje się liczbą 90,

9.      w poz. nr 22 w kolumnie 4  liczbę  350 zastępuje się liczbą 0 i w kolumnie 11 liczbę 730 zastępuje się liczbą 380

10.  w poz. 23 w kolumnie 4 i 11 liczbę  120 zastępuje się liczbą 0,

11.  w poz. 26 w kolumnie 4 i 11 liczbę  40 zastępuje się liczbą 0

12.  w poz. 36 w kolumnie 4 i 11 liczbę 67 zastępuje się liczbą 27,

13.  w poz. 43 w kolumnie 4 i 11  liczbę 241 zastępuje się liczbą 180,

14.  w poz. 51 w kolumnie 4 i 11 liczbę 250 zastępuje się liczbą 180,

15.  w poz. 52 w kolumnie 4 i 11 liczbę 150 zastępuje się liczbą 130,

16.  w poz. 53 w kolumnie 4 i 11 liczbę 350 zastępuje się liczbą 345,

17.  w poz. 56 w kolumnie 4 i 11  liczbę 150 zastępuje się liczbą 120,

18.   w poz. 57 w kolumnie 4 i 11 liczbę 250 zastępuje się liczbą 140,

19.   w poz. 58 w kolumnie 4 i 11 liczbę 330 zastępuje się liczbą 200,

20.   w poz. 75 w kolumnie 4 i 11 liczbę 120 zastępuje się liczbą 100,

21.  w poz. 81 w kolumnie 4 i 11 liczbę 140 zastępuje się liczbą 120.

22.   w poz. Ogółem w gminie w kolumnie nr 4 liczbę 9.361 zastępuje się liczbą 7275

23.  w poz. Ogółem w gminie w kolumnie nr 11 liczbę 24.546,35 zastępuje się liczbą 22460.

 

§ 2.

Ustalić tekst jednolity Załącznika do uchwały Nr XVII/119/2004 Rady Gminy Michałowice z   dnia 18 marca 2004 roku  w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego “Budowa systemu kanalizacji sanitarnej Gminy Michałowice "  na lata 2004-2007 , w brzmieniu stanowiącym Załącznik  do niniejszej uchwały.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy Michałowice.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Data publikacji: 01.08.2006 13:22
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 7
Autor: Marcin Walichnowski