Urząd Gminy Michałowice
01.08.2006 13:21

Uchwała Nr XXVI/215/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 grudnia 2004 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XVII/115/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego “Budowa sali gimnastycznej w Nowej Wsi na lata 2004-2006.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 110 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.  o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003r Dz. U. Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami)  Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1.

W załączniku do Uchwały Nr XVII/115/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 
18 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego “Budowa sali gimnastycznej w Nowej Wsi na lata 2004-2006 wprowadza się następujące zmiany:

1.      w wierszu 2 , w kolumnie 5 liczbę 2140,00 zastępuje się liczbą 55,00

2.      w wierszu 2 kolumnie 6 liczbę 2.172,9 zastępuje się liczbą 4.276,70

3.      w wierszu 2 kolumnie 7 liczbę 500 zastępuje się liczbą 1.302,10

4.      w wierszu 2 kolumnie 4 liczbę 4.812,9 zastępuje się liczbą 5.633,8.

 

§ 2.

Ustalić tekst jednolity Załącznika do uchwały Nr XVII/115/2004 Rady Gminy Michałowice z   dnia 18 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego “Budowa sali gimnastycznej w Nowej Wsi na lata  2004-2006, w brzmieniu stanowiącym Załącznik  do niniejszej uchwały.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy Michałowice.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Data publikacji: 01.08.2006 13:21
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Marcin Walichnowski