Urząd Gminy Michałowice
01.08.2006 13:17

Uchwała Nr XXVI/216/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 grudnia 2004 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/117/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 marca 2004 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa Centrum Administracyjnego i budynku Policji w Regułach wraz z infrastrukturą towarzyszącą ” na lata 2004-2007.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 110 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.  o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 z 2003 r. poz. 148 z późniejszymi zmianami)  Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1.

W załączniku do Uchwały Nr XXVII/117/2004  Rady Gminy Michałowice z dnia 18 marca 2004 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego  „Budowa Centrum Administracyjnego i budynku Policji w Regułach wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.  na lata 2005-2007, wprowadza się następujące zmiany:

  1. W wierszu ,,Budowa budynku Policji” w kolumnie wysokość wydatków w 2004 r. liczbę 300 zastępuje się liczbą 0
  2. W wierszu ,,Budowa budynku Policji” w kolumnie ,,Łączne nakłady finansowe” liczbę 2460 zastępuje się liczbą 2160.

 

§ 2.

Ustalić tekst jednolity Załącznika do Uchwały Nr XXVII/117/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 marca w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego  „Budowa Centrum Administracyjnego i budynku Policji w Regułach wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na lata 2004-2007, w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 6

Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Data publikacji: 01.08.2006 13:17
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 2
Autor: Marcin Walichnowski