Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
01.08.2006 13:15

Uchwała Nr XXVI/217/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 grudnia 2004 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Pruszkowskim o wykonaniu zadań powiatu polegających na robotach projektowych na drogach powiatowych.

Na podstawie art. 8 ust. 2a, art. 18 ust.2 pkt 11 i art. 58  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. Z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),  Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia z Powiatem Pruszkowskim na wykonanie zadania powiatu polegającego na wykonaniu projektu:

1)      przebudowy drogi powiatowej Nr 01503-ul. Sokołowska przebiegająca między innymi przez Gminę Michałowice w tym rondo Parkowa-Sokołowska,

2)       projektu ronda na skrzyżowaniu ul. Al. Starych Lip i Sanatoryjnej w Pęcicach.

 

§ 2

Porozumienie o którym mowa w § 1 zostanie zawarte z terminem obowiązywania do  30.05.2005r.

 

§ 3

1.      Wyraża się  zgodę na przeznaczenie przez Gminę Michałowice:

1)      20.000 zł na zadanie określone w § 1 pkt 1

2)      10.000 zł na zadanie określone  § 1 pkt 2.

2.      Finansowanie zadań określonych w § 1 nastąpi ze środków zapisanych na ten cel w budżecie Gminy Michałowice.

 

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 5

Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data publikacji: 01.08.2006 13:15
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 4
Autor: Marcin Walichnowski