Urząd Gminy Michałowice
01.08.2006 13:10

Uchwała Nr XXVI/218/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 grudnia 2004 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie międzygminnego porozumienia z Miastem Pruszkowem, dotyczącego przeprowadzenia zadania inwestycyjnego pt.: „Kanalizacja deszczowa w ul. Andrzeja i Armii Krajowej w Pruszkowie”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 w związku z art. 10 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala co następuje:

 

§ 1.

Upoważnia się Wójta Gminy Michałowice do zawarcia Porozumienia z Miastem Pruszkowem w sprawie: przeprowadzenia zadania inwestycyjnego pt.: „Kanalizacja deszczowa w ul. Andrzeja i Armii Krajowej w Pruszkowie” (zlewania ulicy Ireny w Komorowie).

 

§ 2.

Ustala się, że Gmina Michałowice przeznaczy na realizację zadania określonego w § 1 kwotę nie większą niż 300.000 zł., z czego 100.000 zł. ze środków własnych Gminy a 200.000 zł. z kredytu.

 

§ 3.

Porozumienie, o którym mowa w § 1 zostanie zawarte do zakończenia prac w nim określonych, nie dłużej jednak niż do dnia 31.05.2005 r.

 

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data publikacji: 01.08.2006 13:10
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 4
Autor: Marcin Walichnowski