Urząd Gminy Michałowice
01.08.2006 13:09

Uchwała Nr XXVI/219/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 grudnia 2004 r.

w sprawie zwolnienia od opłaty za zgłoszenie zmiany wpisu w ewidencji działalności gospodarczej.

Na podstawie art. 7 a ust. 3 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 66 pkt. 2 ustawy z dnia 02 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173 poz. 1808) i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§ 1

Zwalnia się od opłaty zgłoszenie zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej jeżeli konieczność zgłoszenia zmiany spowodowana jest, dokonaną z urzędu, administracyjną zmianą nazwy ulicy, numeru domu lub numeru lokalu.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Data publikacji: 01.08.2006 13:09
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Marcin Walichnowski