Urząd Gminy Michałowice
01.08.2006 13:07

Uchwała Nr XXVI/220/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 grudnia 2004 r.

zmieniająca uchwałę Nr XLV/344/2001 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 września 2001r. w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Michałowice przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( tekst jednolity  Dz. U. z 2001r. Nr.142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.12 ust.1 ustawy z dnia 26 października 1982 r  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002r. Nr.147 poz. 1231 z późniejszymi zmianami ) Rada Gminy uchwala, co następuje :

 

§ 1

W uchwale Nr XLV/344/2001 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 września  2001r. w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Michałowice przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w § 1 liczbę 10 zastępuje się liczbą 9.

 

§  2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy Michałowice

 

§ 3

Uchwała podlega  ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

§ 4

Uchwała  wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Data publikacji: 01.08.2006 13:07
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 2
Autor: Marcin Walichnowski