Urząd Gminy Michałowice
31.07.2006 16:01

Uchwała Nr XXVI/222/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 grudnia 2004.

zmieniająca Uchwałę Nr XXV/202/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 listopada 2004 r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Michałowice na 2005 rok.

Na podstawie art. 10  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity  Dz. U. z 2002 r Nr 9 poz.84 ze  zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) i  w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z  dnia 8 października 2004 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2005r. (M. P. Nr. 43 poz. 753) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

           

§ 1

W Uchwale Nr XXV/202/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 listopada 2004 r  w sprawie określenia wysokości stawek  podatku od  środków transportowych na terenie Gminy Michałowice na 2005 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku Nr 1 w wierszach 4 i 5 pozycji pod nazwą Cztery osie i więcej liczbę 2 444 zastępuje się liczbą 2 452,80.

2) w załączniku Nr 2:

a)  w wierszu 4  pozycji pod nazwą Dwie osie  liczbę 1 889 zastępuje się liczbą 1 937,76.

b) w wierszu 3  pozycji pod nazwą Trzy osie  liczbę 2 444 zastępuje się liczbą  2 548,65.

c) skreśla się pozycję Cztery osie i więcej oraz wiersze 1 i 2 w tej pozycji.

3) w załączniku Nr 3 :

a) w wierszu 3 pozycji pod nazwą Dwie osie liczbę 36 zastępuje się liczbą 38,

b) w wierszu 4 pozycji pod nazwą Dwie osie liczbę 36 zastępuje się liczbą 38,

c) w wierszu 1 pozycji pod nazwą Trzy osie i więcej liczbę 36 zastępuje się liczbą 38,

d) w wierszu 2 pozycji pod nazwą Trzy osie i więcej  liczbę 36 zastępuje się liczbą 38,

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie do opłat należnych za rok podatkowy 2005.

Data publikacji: 31.07.2006 16:01
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 0
Autor: Marcin Walichnowski