Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
27.07.2006 14:42

Uchwała Nr XXIX/254/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 marca 2005 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu preferencyjnego w Banku Ochrony Środowiska S.A. I Oddział w Warszawie i pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit. C i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 48 ust 1 pkt. 2 i art. 49 ust 1  ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§  1

1.      Wyraża się zgodę na zaciągnięcie kredytu preferencyjnego w Banku Ochrony Środowiska S.A. I Oddział w Warszawie i pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w łącznej wysokości do  4 394 000 zł.

  1. Uzyskane środki zostaną przeznaczone na realizację  inwestycji pn:

1)      „budowa sieci kanalizacyjnej”                                w wysokości  do  2 650 000 zł,

2)      „budowa sieci wodociągowej”                                w wysokości do        80 000 zł,

3)      „budowa urządzeń odwadniających  i małej retencji” w wysokości  do   1 364 000 zł,

4)      „modernizacja stacji uzdatniania wody”                 w wysokości do      300 000 zł.

  1. Źródłem spłaty kredytów i pożyczek będą dochody własne budżetu Gminy Michałowice.

 

§ 2

Wyraża się zgodę na zabezpieczenie udzielonych kredytów i  pożyczek poprzez:

1.      Udzielenie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym Gminy   Michałowice.

2.      Weksel  własny „in blanco” bez protestu wystawiony przez Gminę Michałowice.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data publikacji: 27.07.2006 14:42
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 2
Autor: Marcin Walichnowski