Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
28.07.2006 11:20

Uchwała Nr XXVII/225/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 3 lutego 2005 r.

w sprawie gromadzenia dochodów na rachunkach dochodów własnych w jednostkach budżetowych Gminy Michałowice.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 18a ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003r. Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami ) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Zezwala się na gromadzenie dochodów własnych w niżej wymienionych jednostkach budżetowych Gminy Michałowice:

  1. Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie
  2. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi
  3. Szkoła Podstawowa w Michałowicach
  4. Gminne Przedszkole w Michałowicach
  5. Gminne Przedszkole w Nowej Wsi.

 

§ 2.

1.        Dochody własne mogą pochodzić z następujących źródeł dochodów:

1)     wpływy z odpłatności za prowadzoną działalność w zakresie usług,

2)     wpłat za żywienie dzieci w stołówkach szkolnych i w przedszkolach,

3)     z innych wpływów, w ramach obowiązujących przepisów prawa.

2.          W szkołach i przedszkolach, o których mowa w § 1, działających w formie jednostek budżetowych gminy, tworzy się rachunki dochodów własnych w celu gromadzenia środków finansowych przeznaczonych na poprawienie warunków nauczania i wychowania oraz prowadzenia i rozliczania stołówek szkolnych i żywienia dzieci w przedszkolach.

3.        Dochody własne jednostek budżetowych wraz z odsetkami przeznacza się na pokrycie kosztów uzyskania tych dochodów, a także na działalność statutową jednostki budżetowej.

 

§ 3.

1.        Obsługę finansowo-księgową dochodów własnych jednostek budżetowych, o których mowa w § 1, wykonuje Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Michałowice.

2.        Dochody pozyskiwane przez Dyrektorów szkół i przedszkoli stanowiące dochody własne, odprowadzane będą na wyodrębniony rachunek bankowy i ewidencjonowany na każdą placówkę oddzielnie.

3.        Wydatkowanie dochodów własnych w placówkach należy do kompetencji Dyrektora zgodnie z potrzebami placówki, w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości, do wysokości zgromadzonych kwot na rachunku bankowym danej placówki.

 

§ 4.

Nadwyżki środków obrotowych z rachunku dochodów własnych ustalonych na dzień 31 grudnia nie będą wpłacane do budżetu Gminy Michałowice.

 

§ 5.

Podstawą gospodarowania dochodami własnymi jest roczny plan finansowy danej placówki, określający dochody i wydatki w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz stan środków obrotowych. Plan dochodów własnych danej placówki przygotowuje Dyrektor placówki. Plan podlega zatwierdzeniu przez Wójta Gminy Michałowice.

 

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data publikacji: 28.07.2006 11:20
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 2
Autor: Marcin Walichnowski