Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
28.07.2006 11:10

Uchwała Nr XXVII/230/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 3 lutego 2005 r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, reedukatorów, nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin; zasad udzielania i rozmiar zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego w szkołach prowadzonych przez Gminę Michałowice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 42 ust. 7 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.),  po uzyskaniu opinii Mazowieckiego Kuratora Oświaty,  Rada Gminy Michałowiceuchwala, co następuje:

 

§ 1

Ilekroć w uchwale jest mowa o „szkole” bez bliższego określenia należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę podstawową, gimnazjum, liceum, zespół szkół – prowadzone przez Gminę Michałowice.

 

§ 2

Określa się w granicach delegacji ustawy - Karta Nauczyciela:

1)        tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli; pedagogów, psychologów, logopedów, reedukatorów i nauczycieli przedmiotów o różnym wymiarze,

2)        zasady udzielania i rozmiar zniżek dla nauczycieli, o których mowa w art. 42 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela oraz przyznanie zwolnień od obowiązku realizacji zajęć,

3)        zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, 
dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego;

w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

Załącznik

do Uchwały Nr XXVII/230/2005

Rady Gminy Michałowice

z dnia 3 lutego 2005 r.

 

§ 1

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć  nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, reedukatorów,  nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin.

 

1.      Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, prowadzonych przez nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów reedukatorów, zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć, określa poniższa tabela:

 

Lp.

Stanowiska

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin

1.        

Pedagodzy i psycholodzy zatrudnieni we wszystkich typach  szkół i przedszkoli

20

2.        

Nauczyciele prowadzący zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w tym logopedzi i reedukatorzy

20

3.        

Rehabilitanci i nauczyciele prowadzący gimnastykę korekcyjną

20

 

2.      Dla określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wymienionych w ustępie 1, przez godzinę rozumie się 60 minut.

 

3.      Nauczycielom zatrudnionym w pełnym wymiarze godzin, a realizującym zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze o różnym tygodniowym wymiarze wynikającym z art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, ustala się obowiązkowy wymiar godzin sumując procent tygodniowego wymiaru godzin dla poszczególnych zajęć. Godziny przydzielone powyżej tak obliczonej liczby godzin przypadających na etat, są godzinami ponadwymiarowymi.

 

§ 2

Zasady udzielania i rozmiar zniżek dla nauczycieli, o których mowa w art. 42 ust. 6

ustawy Karta Nauczyciela oraz przyznanie zwolnień od obowiązku realizacji zajęć

 

1.      Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, o liczbę godzin zajęć stanowiącą różnicę między obowiązującym nauczyciela tygodniowym wymiarem zajęć, a wymiarem określonym w poniższej tabeli:

 

Lp.

Stanowisko kierownicze

Tygodniowy wymiar zajęć

1.          

Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie, liczącego:

do 3 oddziałów,

4 do 5 oddziałów

6 i więcej oddziałów

 

  10

  8

  6

2.          

Wicedyrektor przedszkola

10

3.          

Dyrektor szkoły każdego typu, zespołu szkół , liczącej:

do 4 oddziałów

5 do 6 oddziałów

7 do 8 oddziałów

9 do 16 oddziałów

17 i więcej

 

   12

  10

  8

  3

4.          

Wicedyrektor szkoły każdego typu, zespołu szkół , liczącej:

do 16 oddziałów

17 i więcej oddziałów

 

  9

  7

5.          

Kierownik świetlicy szkolnej, liczącej:

31 do 80 wychowanków

81 do 120 wychowanków

powyżej 120 wychowanków

 

14

12

10

       

 

2.    W przypadku innych stanowisk kierowniczych w zależności od wielkości i typu szkoły (placówki), a także charakteru i zakresu powierzonych zadań na danym stanowisku udzielona zniżka nie może przekraczać rozmiaru zniżek określonych w ust. 1 dla równorzędnych stanowisk kierowniczych, a udzielony na tych zasadach rozmiar zniżki wymaga pisemnego uzasadnienia.

 

3.    Wymiar zajęć określony w ust. 1 dotyczy również nauczycieli zastępujących nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, z tym, że obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powierzono nauczycielowi zastępstwo.

 

4.    Nauczycielom uprawnionym zgodnie z ust. 1 i 2 do obniżonego tygodniowego wymiaru zajęć, można przydzielić godziny ponadwymiarowe w wymiarze nie przekraczającym 6 godzin tygodniowo, chyba, że z planów nauczania przedmiotu wynika potrzeba przydzielenia większej liczby godzin.

 

5.    Upoważnia się Wójta Gminy Michałowice do zwalniania nauczycieli, którym powierzono stanowisko dyrektora szkoły od realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, o którym, mowa w ust. 1, w całości lub w części, nie dłużej jednak niż na okres jednego roku szkolnego.

 

6.    Zwolnienie, o którym mowa w ust. 5 może nastąpić w szczególnie uzasadnionych przypadkach i na wniosek dyrektora szkoły.

 

 

§ 3

Zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego

 

1.      Nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć, dla którego plan zajęć wynikający z planu nauczania lub organizacji pracy szkoły (placówki) w danym okresie roku szkolnego nie wyczerpuje obowiązującego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych lub przekracza ten wymiar, powinien w innych okresach danego roku szkolnego realizować taką liczbę godzin zajęć (zwiększoną lub zmniejszoną), aby średni tygodniowy wymiar zajęć w ciągu całego roku szkolnego odpowiadał tygodniowemu obowiązkowemu wymiarowi godzin zajęć.

 

2.      Praca wykonywana zgodnie z zasadami rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, określonymi w ust. 1 nie jest pracą w godzinach ponadwymiarowych.

 

3.      Dla nauczycieli, którym w planie organizacyjnym na dany rok szkolny przydzielono liczbę godzin zajęć przekraczającą tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć – godzinami ponadwymiarowymi są godziny zajęć realizowane ponad tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć określony według zasad ustalonych w ust. 1.

 

4.      Ustalony dla nauczyciela na zasadach określonych w ust. 1 tygodniowy wymiar godzin zajęć różny w poszczególnych okresach roku szkolnego nie może w okresach realizacji zwiększonego wymiaru godzin zajęć przekraczać 1,5 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.

 

5.      Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze zajęć, realizującym różny tygodniowy wymiar zajęć w poszczególnych okresach roku szkolnego, w umowie o pracę określa się średni wymiar godzin zajęć dla całego okresu odbywania zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych w okresie rozliczeniowym.

 

6.      Różny w poszczególnych okresach roku szkolnego plan zajęć, do którego odnoszą się zasady ust. 1-
- 5, powinien być dla każdego nauczyciela określony w planie organizacyjnym na dany rok szkolny i podany nauczycielowi do wiadomości przed rozpoczęciem roku szkolnego

Data publikacji: 28.07.2006 11:10
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 5
Autor: Marcin Walichnowski