Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
28.07.2006 11:04

Uchwała Nr XXVII/234/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 3 lutego 2005 r.

w sprawie przyjęcia statutu i nadania Związkowi Komunalnemu nazwy Utrata.

Na podstawie art. 67 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r.  D. U. Nr 142 poz. 1591)  Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1

Przyjąć statut Związku Komunalnego Utrata uchwalony Uchwałą Nr IV/5/04 Zgromadzenia Związku Komunalnego Brwinów z dnia 10 września  2004 r. w sprawie uchwalenia statutu i nadania Związkowi Komunalnemu nazwy Utrata w brzmieniu załącznika do uchwały.

 

§ 2

Przekazać treść niniejszej uchwały Związkowi Komunalnemu Utrata.

 

§ 3

Traci moc uchwała Nr  VIII/49/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie przyjęcia statutu Związku Komunalnego Utrata.

 

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

Załącznik

do uchwały Nr XXVII/234/2005

Rady Gminy Michałowice

z dnia 3 lutego 2005 r.

 

STATUT  ZWIĄZKU  KOMUNALNEGO

UTRATA

I.     Postanowienia ogólne.

§ 1

 

1.  Związek  Komunalny  Utrata, zwany w dalszej części niniejszego statutu  „Związkiem, jest związkiem międzygminnym działającym na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

2.   Siedzibą Związku jest Pruszków.

3.   Związek posiada osobowość prawną.

4.   Czas trwania Związku jest nieograniczony.

 

§ 2

1. Zadaniem Związku jest wspólne wykonywanie działań o charakterze    publicznym na rzecz ochrony środowiska, przyrody i zdrowia ludności dotyczących gospodarczego wykorzystania, gromadzenia    i unieszkodliwiania odpadów komunalnych i przemysłowych  z wyjątkiem odpadów toksycznych i radioaktywnych.

 

                           

II. Uczestnicy Związku

§ 3

1.      Uczestnikami Związku są gminy: Błonie, Michałowice, Ożarów Mazowiecki, Piastów, Pruszków.

2.      Do Związku mogą przystępować także inne gminy, w trybie ustalonym w postanowieniach niniejszego statutu.

 

§ 4

1.      W celu przystąpienia do Związku gmina zobowiązana jest do przedłożenia uchwały rad gminy o przyjęciu statutu Związku i wyrażenia zgody na przekazanie Związkowi swoich praw i obowiązków w zakresie objętym jego zadaniami.

2.      Gminy, o których mowa w § 3 ust. 2 stają się uczestnikami Związku z dniem ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym zmiany statutu wynikającej ze zmiany liczby członków Związku, po uprzednim zatwierdzeniu powyższej zmiany statutu przez rady zainteresowanych gmin, bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady.

 

§ 5

1.      Gminy uczestniczą w kosztach Związku przez uiszczenie świadczeń finansowych lub rzeczowych.

2.      Wysokość świadczeń jest proporcjonalna do liczby mieszkańców każdej z gmin według danych na koniec każdego roku kalendarzowego.

3.      Świadczenia dotyczące utylizacji odpadów przemysłowych wnoszone są przez każdą gminę na podstawie odrębnych porozumień.

4.      Wysokość świadczeń na każdy rok określa w drodze uchwały Zgromadzenie Związku.

5.      Świadczenia określone uchwałą, o której mowa w ust. 4 wnoszone są przez uczestników w ciągu roku w czterech równych ratach w terminach do dnia 31 marca, 30 czerwca, 30 września, 30 listopada. W przypadku gdy świadczenia nie zostaną wniesione w wyżej wymienionych terminach będą naliczane odsetki ustawowe.

 

§ 6

1.      Zysk z działalności Związku, w części przeznaczonej do podziału między uczestników, dzielony jest proporcjonalnie do nakładów poniesionych przez każdą z gmin, chyba że Zgromadzenie Związku postanowi inaczej.

2.      Uczestnicy zobowiązani są do pokrycia strat Związku do wysokości poniesionych nakładów, związanych z działalnością Związku.

3.      Uczestnicy nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania Związku.

 

§ 7

1.       Uczestnik może wystąpić ze Związku za wypowiedzeniem.

2.       Wypowiedzenie  może  być dokonane  wyłącznie z mocą na koniec roku kalendarzowego, nie później niż trzy miesiące przed upływem roku.

3.       Wypowiedzenie nie zwalnia z zobowiązań z tytułu dotychczasowego uczestnictwa w Związku.

 

§ 8

1.       Uczestnik może być wykluczony ze Związku z uwagi na rażące naruszenie postanowień niniejszego statutu oraz inne rażące działanie na szkodę Związku.

2.       Przyczyną wykluczenia może być w szczególności nie wywiązywanie się  z obowiązku świadczeń na rzecz Związku.

3.       Uchwałę o wykluczeniu uczestnika podejmuje Zgromadzenie Związku.

4.       Przepis § 7 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

 

§ 9

1.   W przypadku wystąpienia lub wykluczenia uczestnika ze Związku :

1)   niepodzielne składniki  majątkowe  służące realizacji zadań Związku nie podlegają zwrotowi, do czasu wykorzystania tego mienia przez Związek,

2)   świadczenia finansowe wniesione do Związku podlegają zwrotowi  w  trzech równych ratach rocznych w okresie 3 lat od chwili wystąpienia lub wykluczenia uczestnika ze Związku,

3)   inne składniki majątkowe wniesione przez uczestnika do Związku podlegają zwrotowi, chyba że strony postanowią inaczej.

2.   Zasady odpłatności za korzystanie przez Związek z mienia określonego w ust. 1 pkt 1 i 3 ustala porozumienie stron.

 

§ 10

Podstawowym obowiązkiem uczestników jest zapewnienie współdziałania w realizacji zadań Związku.

 

§ 11

1.       Uczestnikom służy prawo korzystania z obiektów i urządzeń Związku  w takim zakresie, który daje się pogodzić z korzystaniem z obiektów i urządzeń przez innych uczestników.

2.       Korzystanie przez uczestników z obiektów i urządzeń Związku musi być zgodne z zadaniami Związku i gospodarczym przeznaczeniem obiektów  i urządzeń oraz odbywać się w porozumieniu z Zarządem Związku.

3.       Zgromadzenie Związku określa szczegółowe zasady wykorzystania mienia, o którym mowa w ust. 1 i 2 oraz związane z tym kwestie odpłatności.

 

III.     Organy Związku

 

§ 12

Organami Związku są:

1)  Zgromadzenie Związku,

2)  Zarząd.

 

§ 13

1.   Zgromadzenie Związku jest organem stanowiącym i kontrolnym Związku.

2.   Do kompetencji Zgromadzenia Związku należy :

1)  powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,

2)  określenie wysokości świadczeń na rzecz Związku,

3)  uchwalanie budżetu Związku,

4)  przyjmowanie sprawozdań z działalności Związku oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,

5)  zatwierdzanie bilansu oraz dokonywanie podziału zysku,

6)  podejmowanie uchwał w sprawie nabywania lub zbywania nieruchomości,

7)  podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia przez Związek przedsiębiorstw, uczestnictwa w spółkach, spółdzielniach lub innych organizacjach gospodarczych,

8)  uchwalanie statutu Związku,

9)  podejmowanie uchwał w sprawie wykonywania dodatkowych powierzonych Związkowi zadań,

10) przyjmowanie  w  poczet  uczestników  oraz wykluczanie z uczestnictwa   w Związku,

11) uchwalanie likwidacji Związku.

 

§ 14

1.      W skład Zgromadzenia Związku wchodzą wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci poszczególnych gmin oraz dodatkowo z każdej gminy : − po jednym przedstawicielu gmin o liczbie mieszkańców do 25 tys., – po trzech przedstawicieli gmin liczących powyżej 25 tys. mieszkańców. Przedstawicieli tych imiennie wyznaczają rady zainteresowanych gmin. Każdy z poszczególnych reprezentantów gminy dysponuje w Zgromadzeniu   jednym głosem.

2.      Wójt (burmistrz, prezydent) może uczestniczyć w posiedzeniu Zgromadzenia Związku osobiście bądź przez pełnomocnika natomiast przedstawiciel wyznaczony przez radę gminy uczestniczy w posiedzeniu Zgromadzenia osobiście.

3.      Zgromadzenie Związku wybiera ze swojego grona przewodniczącego.

4.      Do zadań przewodniczącego należy organizowanie posiedzeń i prowadzenie obrad Zgromadzenia Związku.

 

§ 15

1.   Przewodniczący zwołuje Zgromadzenie Związku nie rzadziej niż raz na kwartał.

2.   Przewodniczący jest obowiązany zwołać posiedzenie na wniosek Zarządu lub co najmniej 1/4 członków Zgromadzenia, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

3.   Uchwały Zgromadzenia Związku są podejmowane bezwzględną większością głosów statutowej liczby przedstawicieli członków Zgromadzenia.

4.   Głosowanie jest jawne, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

5.   Zgromadzenie Związku może uchwalić regulamin zawierający szczegółową organizację i tryb działania Zgromadzenia.

 

§ 16

1.   Członek Zgromadzenia Związku może wnieść pisemny sprzeciw w stosunku do uchwały Zgromadzenia Związku w ciągu 7 dni od dnia jej podjęcia.

2.   Rozpoznanie sprzeciwu następuje na najbliższym posiedzeniu Zgromadzenia Związku w ponownym głosowaniu.

 

§ 17

1.         W celu kontroli pracy Zarządu Zgromadzenie Związku powołuje komisję rewizyjną składającą się z trzech członków.

2.         Komisja na pierwszym posiedzeniu wybiera przewodniczącego.

3.         Zgromadzenie Związku może również ustanowić kontrolerów.

 

§ 18

1.       Zarząd jest organem wykonawczym Związku.

2.       Zarząd składa się z wybranych przez Zgromadzenie Związku przewodniczącego i dwóch członków, w tym dopuszcza się wybór na jedno z powyższych stanowisk osoby spoza członków Zgromadzenia.

3.       Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone dla Zgromadzenia Związku.

4.       Zarząd reprezentuje Związek na zewnątrz.

5.       Szczegółową organizację i tryb działania Zarządu określa regulamin zatwierdzony przez Zgromadzenie Związku.

 

§ 19

1.       W celu realizacji zadań Zarząd tworzy biuro i może za zgodą Zgromadzenia Związku tworzyć wydzielone zakłady w formie gospodarstw pomocniczych.

2.       Przewodniczący Zarządu jest kierownikiem zakładu pracy w stosunku do zatrudnionych na podstawie umowy o pracę pracowników biura.

  

IV.     Likwidacja Związku

§ 20

1.       Likwidacja Związku następuje w drodze uchwały Zgromadzenia Związku określającej:

1)      postawienie Związku w stan likwidacji,

2)      osobę likwidatora,

3)      termin zakończenia likwidacji,

4)      inne niezbędne postanowienia.

2.       Na okres postępowania likwidacyjnego likwidator przejmuje kompetencje Zarządu.

3.       O rozpoczęciu likwidacji likwidator obowiązany jest ogłosić na terenie wszystkich gmin będących uczestnikami Związku.

4.       Z przebiegu postępowania likwidacyjnego sporządzane jest sprawozdanie, które likwidator przedstawia Zgromadzeniu Związku do zatwierdzenia.

5.       Zgromadzenie Związku może ustalić w drodze uchwały szczegółowe postanowienia dotyczące zasad postępowania i trybu działania w przypadku likwidacji Związku.

 

V.   Postanowienia przejściowe i końcowe

§ 21

1.       Niniejszy statut podlega zatwierdzeniu przez rady gmin będących uczestnikami Związku, zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym.

2.       Statut wchodzi w życie po zatwierdzeniu go przez rady gmin wymienionych w § 3 ust. 1 po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

3.       Uchwały o zatwierdzeniu statutu przekazywane są do Zarządu Związku Komunalnego. Po otrzymaniu ostatniej z uchwał Zarząd Związku Komunalnego przekazuje wszystkim radom gmin będących uczestnikami Związku informację w tym zakresie.

Data publikacji: 24.08.2016 13:31
Data ostatniej modyfikacji: 24.08.2016 13:31
Wyświetleń: 7
Autor: Marcin Walichnowski
Opublikował: Marcin Walichnowski
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski