Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
28.07.2006 10:24

Uchwała Nr XXVII/235/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 3 lutego 2005 r.

w sprawie przyjęcia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” na terenie Gminy Michałowice w 2005 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001  Dz. U. Nr 142 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art.4.1 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity z  2002 r. Dz. U. Nr 147, poz. 1231 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§ 1

Przyjąć „Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” na 2005 r.  stanowiący  załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą w roku budżetowym  2005.

 


 

Załącznik do uchwały

Nr XXVII/235/2005

Rady Gminy Michałowice

z dnia  3 lutego  2005  r.

 

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2005 r.

 

I .Cel Gminnego Programu.

Celem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest:

1)      zapobieganie powstawaniu  problemów   alkoholowych,

2)      zmniejszenie rozmiarów istniejących patologii i uzależnień,

3)      zmniejszenie  zagrożeń społecznych i ekonomicznych wynikających z  picia alkoholu,

4)      zwiększenie stabilności środowiska rodzinnego,

    

                     

II. Zadania Gminnego Programu

Gmina Michałowice w roku 2005 będzie prowadzić działania z zakresu profilaktyki i  rozwiązywania problemów alkoholowych realizując następujące zadania określone  w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi poprzez:

 

§ 1

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin. Zadania te będą realizowane poprzez:

1) prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin w Nowej Wsi spełniającego funkcję pomocniczą wobec profesjonalnych placówek odwykowych, do którego zadań należy:

a)      dostarczenie informacji o możliwości podjęcia profesjonalnej terapii,

b)      motywowanie i kierowanie do leczenia,

c)      udzielanie wsparcia i pomocy psychospołecznej osobom po zakończeniu terapii odwykowej oraz ich rodzinom.

Realizatorem tego zadania jest Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2) finansowanie zajęć terapeutycznych dla pacjentów uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, prowadzonych w godzinach popołudniowo-wieczornych lub w dni ustawowo wolne od pracy,

3) finansowanie zajęć terapeutycznych dla absolwentów podstawowego programu terapii realizowanych w ramach rocznego programu opieki poszpitalnej.

 

W realizacji zadań zwiększenia pomocy terapeutycznej Gmina współpracuje z Poradnią Odwykową przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie oraz Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy Wojewódzkim Samodzielnym Psychiatrycznym Zespole Publicznych Z.O.Z. w Pruszkowie.

 

§ 2

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Działania będą realizowane przez:

1)    finansowanie działalności punktu konsultacyjnego dla ofiar przemocy domowej przy Poradni Odwykowej w Pruszkowie,

2)    udzielanie porad ofiarom przemocy w rodzinie przez członków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podczas dyżurów w punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin,,

3)    finansowanie zajęć socjoterapeutycznych i programów profilaktycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i dotkniętych przemocą domową oraz z grup ryzyka,

4)    dofinansowanie do obozów, kolonii i innych form wypoczynku promującego zdrowy styl życia dla dzieci i młodzieży,

5)    współpracę ze Szkołami, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Policją, i Kościołami w zakresie pomocy rodzinom z problemem alkoholowym.

 

§ 3

Prowadzenie  profilaktycznej działalności  informacyjnej  i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli na terenie Gminy Michałowice, a w szczególności:

1)      dofinansowanie do obozów, kolonii i innych form wypoczynku promującego zdrowy styl życia dla dzieci i młodzieży,

2)      realizacja na terenie szkół programów profilaktycznych dla młodzieży, rodziców i nauczycieli,

3)      organizowanie na terenie szkół działań profilaktycznych promujących zdrowy styl życia, np.: konkursów plastycznych i quizów edukacyjnych itp.,

4)      dofinansowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży,

5)      finansowanie specjalistycznych szkoleń dla członków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych grup zawodowych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień,

6)      zakupy i rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych dotyczących problemów uzależnień i przemocy domowej.

 

§ 4

Finansowanie wyposażenia oraz bieżących kosztów utrzymania siedziby Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

§ 5

1. Działania zmierzające do ograniczenia dostępności alkoholu na terenie gminy Michałowice będą realizowane poprzez:

1)      przestrzeganie zasad obrotu napojami alkoholowymi, w tym zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz przeprowadzania kontroli w punkcie sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,

2)      wprowadzenie w punkcie sprzedaży napojów alkoholowych obowiązku sprzedaży ich bezalkoholowych odpowiedników,

3)      przestrzeganie zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych poza miejscami do tego wydzielonymi.

4)      zobowiązanie przedsiębiorców do umieszczenia w widocznym miejscu, w punkcie   sprzedaży alkoholu, następujących informacji:

a)    o zakazie sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 lat i osobom nietrzeźwym,

b)    o zakazie sprzedaży alkoholu na kredyt i pod zastaw,

c)    o szkodliwości spożywania napojów alkoholowych,

d)    ponadto w punktach sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży przedsiębiorca zobowiązany jest do umieszczenia informacji o zakazie spożycia alkoholu w punkcie sprzedaży i jego najbliższym otoczeniu.

 

Realizatorem tego zadania jest Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

2. Przestrzeganie powyższych zasad realizowane jest poprzez przeprowadzanie kontroli. Kontrole są przeprowadzane w zespołach dwuosobowych składających się z członków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych bez uprzedniego powiadamiania kontrolowanego. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, który wraz z wnioskami należy przedstawić organowi wydającemu zezwolenie. Kontrolowany przedsiębiorca w przypadku otrzymania zaleceń pokontrolnych zobowiązany jest w terminie 30 dni powiadomić Referat Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy o sposobie wykonania tych zaleceń. O ile kontrolowany przedsiębiorca w wyznaczonym terminie nie przedstawi sposobu wykonania zaleceń pokontrolnych w Referacie Spraw Obywatelskich zostanie wszczęte postępowanie wyjaśniające przedstawione w protokole nieprawidłowości.

 

Z przeprowadzonej kontroli zespół kontrolujący sporządza protokół w 4-ech egzemplarzach dla:

a)      przedsiębiorcy,

b)      pełnomocnika Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

c)      Referatu Spraw Obywatelskich,

d)      Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

Kontrolę punktów sprzedaży napojów alkoholowych można przeprowadzać tylko na podstawie imiennego upoważnienia wydanego przez Wójta Gminy.

 

§ 6

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych w szczególności poprzez:

1)      współpracę z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Komisariatem Policji w Michałowicach, szkołami, kościołami, jednostkami samorządowymi i innymi organizacjami służącymi rozwiązywaniu problemów uzależnień,

2)      udostępnienie lokalu siedziby Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla grup samopomocowych działających w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień,

3)      finansowanie obiadów w stołówkach szkolnych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym objętych opieką Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

III. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

§ 7

Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

1)      członek Komisji otrzymuje wynagrodzenie raz w miesiącu na podstawie złożonego oświadczenia o wykonaniu czynności potwierdzonego przez Przewodniczącego Komisji i akceptacji Pełnomocnika Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych według następujących zasad wynagradzania:

a)    za godzinę dyżuru w punkcie konsultacyjnym – 35 zł.

b)    za posiedzenie Komisji – 90 zł.

c)    za dyżur członka Komisji – 35 zł.

d)    za udział w kontroli i rekontroli jednego punktu sprzedaży napojów alkoholowych – 40 zł.

 

2)      przez udział w pracach o których mowa w pkt. 1 uważa się czynności związane z realizacją zadań Komisji wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także czynności określone w Regulaminie  Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Michałowicach,

3)      wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 nie przysługuje członkom Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych będącym etatowymi pracownikami Urzędu Gminy,

4)      środki na wypłatę wynagrodzenia wymienionego w pkt. 1 zapewnia się corocznie w budżecie Gminy.

 

IV. Postanowienia końcowe

§ 8

Środki finansowe określone w budżecie w rozdziale 85154 ulegają zmianie w przypadku  zmiany dochodów Gminy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wykorzystane będą na realizację zadań wynikających z gminnego programu  profilaktyki i  rozwiązywania problemów alkoholowych. Priorytetem są zajęcia profilaktyczne i sportowe oraz dożywianie dla dzieci  i młodzieży.    

 

§ 9

Jednostką realizującą Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w zakresie administracyjnym jest Urząd Gminy.  Koordynację merytoryczną i  finansową  gminnego programu  powierza się pełnomocnikowi Wójta Gminy  ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.        

Data publikacji: 28.07.2006 10:24
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 3
Autor: Marcin Walichnowski