Urząd Gminy Michałowice
28.07.2006 10:19

Protokół Nr XXVIII Z obrad XXVIII sesji Rady Gminy Michałowice kadencji 2002-2006 z dnia: 2005-03-10

Protokół nr XXVIII z obrad XXVII sesji Rady Gminy Michałowice odbytych w dniu 10 marca  2005 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Michałowicach przy ul. Raszyńskiej 34.

Obecnych  radnych (  w chwili rozpoczęcia).

Nieobecny, nieusprawiedliwiony:  pan T. Wągrodzki, pan P. Cz. Sulik, pan K. Słowik.

 

Ad. pkt. 1

Przewodniczący pan Jacek Sierak powitał wszystkich przybyłych na sesję informując, że na sali obrad obecnych jest 12  radnych, w związku z czym Rada może podejmować uchwały. Następnie odczytał projekt porządku obrad.

Pan Wójt zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały Rady w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Międzygminnego w sprawie przejęcia przez miasto stołeczne Warszawa zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Zaznaczył, iż projekt uchwały był omawiany na komisjach. Poinformował, iż sprawa dotyczy majątku będącego w posiadaniu MPWiK na terenie Michałowic i Komorowa.

Pani Zalewska zwróciła uwagę, iż w zawiadomieniu o proponowanym porządku obrad nie było zaproponowanej uchwały. Sprawa znana jest panu Wójtowi od grudnia, więc dlaczego radni nie zostali powiadomieni wcześniej, że są takie propozycje i nie były one omawiane wcześniej. Jest normalny tryb wprowadzania uchwał do porządku obrad i w tej sytuacji mogło to mieć miejsce, a taki nadzwyczajny tryb wprowadzania jest spowodowany jakimiś zaniedbaniami.

Pan Sierak odnosząc się do trybu wprowadzania zmian w porządku obrad, przypomniał, że w trakcie wcześniejszych sesji porządek obrad był niejednokrotnie zmieniany, na co pozwalają przepisy ustawy, jednak zawsze przy spełnieniu warunku uzyskania bezwzględnej większości głosów.

Pan Wójt wyjaśnił, że sprawa jest znana. Projekt porozumienia pojawił się trzy tygodnie temu i był opiniowany przez komisje.

Pani Zalewska poinformowała, że po raz pierwszy radni dyskutowali w tej sprawie siódmego marca, wcześniej pod obrady żadnej komisji ten projekt uchwały nie był poddawany, mimo, że wpłynął do urzędu w grudniu. 

Pan Bryksa przedstawił wniosek mieszkańców, aby projekt uchwały wniesiony przez pana Wójta był rozpatrywany jako pierwszy w porządku obrad. Z tą kwestą wiążą się również dwa stanowiska, które zaproponował  rozpatrywać jako punkt 3 i 4 porządku obrad.

Pani Zalewska zgłosiła wniosek dotyczący zmiany kolejności rozpatrywania stanowisk z punktu 4 i 5 jako punkt 3 i 4, przed rozpatrywaniem uchwał.

Pan Sierak wskazał na fakt, iż podejmowane stanowiska są powiązane z innymi uchwałami podejmowanymi podczas obecnej sesji.  Tak więc najpierw należałoby podjąć uchwałę, a następnie stanowiska.

Pan Wójt stwierdzając, że większość mieszkańców przybyła w sprawie wysłuchania dyskusji na temat uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Międzygminnego w sprawie przejęcia przez miasto stołeczne Warszawa zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zaproponował, aby tę uchwałę zaopiniować jako pierwszą.

Przystąpiono do głosowania wniosku pana Wójta w sprawie rozszerzenia porządku obrad o projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Międzygminnego w sprawie przejęcia przez miasto stołeczne Warszawa zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków jako punktu 3.1.

Za przyjęciem     - 9

Przeciw                - 0

Wstrzymało się   - 3

Rada wniosek przyjęła.

Pan Sierak przypomniał, iż zgodnie z zapisami Statutu Gminy w pierwszej kolejności rozpatrywane są uchwały a później stanowiska Rady Gminy.

Pani Zalewska stwierdziła, że uchwała która została wprowadzona do porządku obrad szkodzi mieszkańcom i dlatego nie powinna być podejmowana. Jest to przekazanie swoich uprawnień na rzecz obcej Gminy.

Pan Sierak odnosząc się do wypowiedzi p. radnej Zalewskiej stwierdził, iż być może nie rozumie ona istoty przedmiotowej uchwały, albo też świadomie stara się wprowadzić obecnych na Sali w błąd. Poinformował, że podczas dyskusji nad projektem uchwały będzie można pzredstawić swoje zdanie, wyraził opinię, iż nie chodzi o działanie na szkodę mieszkańców, a o  uporządkowanie istniejącej na terenie gminy Michałowice sytuacji.

Przystąpiono do głosowania wniosku pani Zalewskiej w sprawie zmiany kolejności rozpatrywania stanowisk z punktu 4 i 5 jako punkt 3 i 4 przed rozpatrywaniem uchwał.

Za przyjęciem     - 5

Przeciw                - 6

Wstrzymało się   - 1

Rada wniosku nie przyjęła.

 

Wobec wniosku pana Wójta porządek obrad XXVIII sesji Rady Gminy przedstawia się następująco:

1.       Sprawy porządkowe.

2.       Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Gminy.

3.       Podjęcie uchwał w sprawie:

1)      wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Międzygminnego w sprawie przejęcia przez miasto stołeczne Warszawa zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, 

2)      zaciągnięcia zobowiązań finansowych i wyrażenia zgody na podpisanie umów w 2005 roku na budowę kanalizacji sanitarnej nie zrealizowanej zgodnie z WPI w 2004 roku,

3)      ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,

4)      wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasta Pruszków w sprawie realizacji budowy kanału sanitarnego w ul. Andrzeja na odcinku od ul. Ewy do ul. Stawowej w Pruszkowie,

5)      zmieniającej uchwałę Nr XXVII/226/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 3 lutego 2005r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Michałowice na 2005 rok ,

6)      regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Michałowice,

7)      uchylającej uchwałę Nr XVII/84/99 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 października 1999 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w zakresie dodatków mieszkaniowych,

8)      upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia umowy dzierżawy ze Stowarzyszeniem Ochotnicza Straż Pożarna Nowa Wieś,

9)      nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice.

4.       Podjęcia Stanowiska Rady Gminy Michałowice w sprawie zasad prowadzenia inwestycji polegającej na budowie ulicznej sieci kanalizacyjnej z inicjatywy społecznej mieszkańców.

5.       Podjęcia Stanowiska Rady Gminy Michałowice w sprawie zasad prowadzenia inwestycji polegającej na budowie ulicznej sieci wodociągowej z inicjatywy społecznej mieszkańców.

6.       Informacje Wójta Gminy.

7.       Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.

8.       Sprawy wniesione.

 

Za przyjęciem   - 9

Przeciw              - 0

Wstrzymało się – 3

Porządek obrad XXVIII sesji został przyjęty.

Ad. pkt 2

Przewodniczący Rady pan Jacek Sierak poinformował, iż projekt protokołu z XXVII sesji Rady Gminy, zgodnie z informacją, był wyłożony do wglądu w biurze rady, zapytał o uwagi do jego treści.

Nie zgłoszono żadnych uwag.

Za przyjęciem – 12

Przeciw             - 0

Wstrzymało się- 0

Protokół z XXVII sesji został przyjęty.

 

Ad. pkt 3.1

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Międzygminnego w sprawie przejęcia przez miasto stołeczne Warszawa zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Pan Wójt wyjaśnił, iż temat był znany od grudnia, ale projekt porozumienia nie spełniał w żaden sposób oczekiwań wszystkich gmin. Odbyło się szereg spotkań w gronie gmin, które są objęte projektem porozumienia jak i z Zarządem Miasta Stołecznego Warszawy i przedstawicielami MPWiK S.A. Następnie odczytał notatkę ze spotkania z 14 lutego br. „Spółka przeprowadziła symulację odrębnych taryf dla gmin, z których wynika, że były by one znacznie wyższe od obecnie pobieranej opłaty i byłyby trudne do uniknięcia dla mieszkańców gmin. Dlatego uznano za zasadne kontynuowanie dotychczasowej formuły, to jest stosowanie jednakowych cen dla całego obszaru obsługiwanego przez MPWiK.” Podkreślił, iż porozumienie przedstawione na sesji odbiega zdecydowanie od tej treści porozumienia które zostało przesłane na przełomie stycznia- lutego, cały czas była walka z MPWiK o uzyskanie jak najbardziej korzystnych rozwiązań dla gmin podstołecznych, które korzystają z wody, czy też kanalizacji. Gminy nadal będą decydować w oparciu o wieloletnie plany rozwoju modernizacji urządzeń wodno-kanalizacyjnych o tym, co będzie się działo na terenie gmin. Przedstawiciele naszej Gminy uczestniczyli w spotkaniach, byli to pracownicy urzędu jak i radni reprezentujący całą gminę. Na spotkaniach był pan B. Kuss, pan P. Bryksa, pan P. Zacny i pan K. Zieliński. Przestawiony projekt uchwały dotyczy wyłącznie tych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, które są na stanie i stanowią majątek MPWiK S.A. Dotyczy to sieci wodociągowej dla części osiedla Michałowice, jak również sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie osiedla Ostoja III w Komorowie, jak i kilkunastu przyłączy kanalizacyjnych na terenie Reguł przy ulicy Regulskiej i Bodycha.

Pan Sierak stwierdził, iż zgodnie z zapewnieniami MPWiK, projekt uchwały dotyczy majątku należącego do MPWiK-u, a tym samym mieszkańców którzy są obsługiwani przez to przedsiębiorstwo. Za dostawę wody rozliczają się nie z gmina, a  bezpośrednio z MPWiK.

Pan Kuss poinformował, że Komisja Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej nie wydała opinii. Wynik głosowania był następujący: 2 głosy „za”, 2 głosy „przeciw’ i 2 głosy „wstrzymujące się”.

Pan Zieliński poinformował, że Komisja Budżetu i Finansów również nie wydała opinii. Na komisji wyszło wiele niewiadomych i nie uzyskano na nie odpowiedzi. Pan Wójt na obecnej sesji wyjaśnił pewne sprawy.

Pan Bryksa zwrócił uwagę, że pan Wójt wymienił Jego nazwisko jako niby reprezentanta Gminy Michałowice na spotkaniu z MPWiK. Oświadczył, że otrzymał zaproszenie i był obecny na spotkaniu, ale w zaproszeniu nie było zdefiniowania czego dotyczy to spotkanie i nie został udostępniony projektu porozumienia. Dopiero na wyraźne żądanie przedstawiciele Miasta Stołecznego Warszawy odstąpili własny egzemplarz  porozumienia, aby mógł się z nim zapoznać. Odzwierciedla to poziom pracy w gminie, gdzie Wójt zaprasza na spotkanie i oczekuje, że ktoś będzie na tym spotkaniu reprezentował gminę.

Pani Zalewska stwierdziła, iż pan Wójt wprowadza w błąd radnych i mieszkańców, ponieważ są trzy różne wersje porozumienia. Pierwsza wersja z 23 grudnia nie zawierała zapisów o których mówił pan Wójt, że dotyczy odprowadzania ścieków i zaopatrzenia w wodę, realizowanych przez spółkę MPWiK. Dopiero następne pismo które wpłynęło rozszerza zapis porozumienia i dookreśla, że dotyczy to usług realizowanych przez spółkę MPWiK. Pierwszy projekt porozumienia radni otrzymali na komisję gdzie był tylko zapis o spółce MPWiK natomiast potem dodatkowo został przesłany kolejny projekt porozumienia z datą 2 marca, z nowymi zapisami po słowach „spółka MPWiK” jest dopisane  „zgodnie z udzielonymi zezwoleniami” i uważa, że to dotyczy mieszkańców całej Gminy. Jeżeli taki zapis został wprowadzony to oznacza to, że dotyczy to obszaru całej Gminy gdzie mamy sieć wodociągową i kanalizacyjną. Jeżeli pan Wójt udzieli zezwolenia spółce MPWiK, to automatycznie tam będą obowiązywać stawki MPWiK i to potwierdził pan Wójt na komisji 7 marca. Poprosiła o niewprowadzanie w błąd, że dotyczy to tylko tych, którzy aktualnie korzystają z sieci MPWiK, zapis wprowadzony do porozumienia rozszerza możliwości oddziaływania tych stawek na mieszkańców całej Gminy.

Pan Wójt uważa, że nie może przekonywać kogoś do czegoś, co nie jest zapisane. Dopisek „zgodnie z zezwoleniami” jest doprecyzowaniem tego gdzie to ma być wykonywane, czego dotyczy, a więc tam gdzie są zezwolenia.

Pani Zalewska poprosiła o głos ad vocem.

Pan Sierak nie udzielił ponownie głosu p. radnej Zalewskiej, wyjaśniając, że aktualna część obrad dotyczy zagadnień związanych z formalnymi aspektami projektu uchwały , nie jest jeszcze dyskusją nad treścią projektu uchwały.

Pan Chruściak zapytał, czy omawiana sprawa dotyczy wody pochodzącej z SUW Komorów, SUW Pęcice i czy kiedykolwiek w gminie rozpatrywany był taki pomysł, żeby zlikwidowano, sprzedać te obiekty a tym samym sprzedać sieć wodociągową do której wprowadzana jest woda z tych dwóch ujęć.

Pan Wójt wyjaśnił, iż nigdy nie dotyczyło to ujęć Komorowskich czy Pęcickich, ponieważ było by to niezgodne z prawem. Jak również nigdy nie było rozpatrywane sprzedanie sieci wodociągowej. Zapis zawarty w § 1 porozumienia gminnego dotyczy tej części sieci wodociągowej, która stanowi własność lub jest w eksploatacji MPWiK jak również umów zawartych z mieszkańcami Gminy na dostawę wody dostarczanej z sieci wodociągowej spółki. Dotyczy to tylko mieszkańców którzy mają umowy z MPWiK, nie dotyczy to żadnego innego mieszkańca.

Pan Sierak podkreślił, iż to stwierdzenie wyjaśnia istotę problemu dyskusji.

Pan Hanc poinformował, iż nikt z radnych z Komorowa nie dzwonił do urzędu w sprawie wyjaśnienia dotyczącego przekazania wodociągów, a więc wprowadzono ludzi w błąd, że jest to przekazanie instalacji, tu chodzi wyłącznie o pobieranie wody, chodzi tu o linię wody podłączonej do Warszawy a nie o Komorów czy Pęcice.

Pan Kuss poinformował, iż sprawa ta była wyjaśniana od grudnia, ponieważ wszystkim zależało na dokładnym wyjaśnieniu tej sprawy. Ponieważ jest ona bardzo ważna, dlatego nikt nie chciał pochopnie czegoś postanawiać. Następnie wyjaśnił, iż nikt nie myśli o sprzedaniu wodociągu czy kanalizacji, rozważane były różne propozycje ze strony MPWiK-u, żadne decyzje nie były podejmowane. Dziwi się skąd wyszło, że pan Wójt sprzedaje wodociągi, kiedy chcemy wodę Komorowską i Pęcicką doprowadzić na pozostałą część Gminy, czyli wschodnią. Robienie takiej atmosfery świadczy o niewiedzy lub rozrabiactwie.  

Pani Tomczak przypomniała panu Kussowi, iż na zebraniu z mieszkańcami Michałowic w  którym uczestniczyła była dyskusja na temat przejęcia przez MPWiK  sieci wodociągowej i kanalizacyjnej i pan Kuss stwierdził, że za te pieniądze będzie można robić nowe inwestycje. Poinformował również że przypilnuje, aby nie było podwyższonych stawek. Sama stwierdziła, iż nigdy nie odważyłaby się zapewniać mieszkańców, że nie będzie podwyżek. Uważa, że pan Kuss wprowadza swoich mieszkańców w błąd. Następnie dowiadujemy się, że stawki jednak wzrosną. A więc o sprzedaży kanalizacji pan Kuss również informował mieszkańców.

Pan Kuss poinformował, że na pytanie czy jest możliwość doprowadzenia wody z Pęcic poinformował, że jest taka możliwość, że chcemy mieć wszyscy taką samo wodę jaką mają Pęcice i Komorów. W związku z tym ewentualna sprawa kanalizacji gdybyśmy mieli oddać lub sprzedać do MPWiK miała być zamieniona na przejęcie sieci wodociągowej, taki był sens jego wypowiedzi.

Pan Sierak poinformował, iż podejmowana uchwała dotyczy wielu gmin, w których występuje podobna sytuacja dostarczania wody oraz eksploatacji sieci i urządzeń z jednej strony przez gminę, z drugiej przez MPWiK. Projekt przedmiotowej uchwały wiąże się ze sposobem ustalania wysokości stawek za dostarczanie wody dla tych mieszkańców, którzy są bezpośrednio obsługiwani przez MPWiK. Zgodnie z ustawą O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków organem uprawnionym do ustalenia wysokości stawki jest rada Gminy. Decyzja w tym zakresie jest podejmowana na podstawie kalkulacji kosztów przedstawionej przez przedsiębiorstwo , zgodnie z tzw przychodami niezbędnymi i ich ew. weryfikacji przez organ wykonawczy gminy. W sytuacji zaakceptowania kalkulacji stawki przez Wójta Gminy, gmina jest zobligowania płacić przedsiębiorstwu kwoty zgodnie z przedstawionym rachunkiem ekonomicznym. Prawo ustalenia wysokości stawki dla mieszkańców ustawa przypisuje radzie gminy, pozostawiając jej możliwość przyjęcia stawki niższej od wynikającej z kalkulacji przedsiębiorstwa. W takiej sytuacji usługa jest dotowana z budzetu jednostki samorządu terytorialnego. Tak więc alternatywą dla dotychczasowego sposobu rozliczania się części mieszkańców z MPWiK jest ustalanie stawki przez radę gminy. Należy tu jednak zwrócić uwagę na wysokie koszty stałe przedsiębiorstwa, wynikające z niskich korzyści skali mogących wystąpić w tej części gminy Michałowice. Spowoduje to, iż stawka dla mieszkańców naszej gminy będzie zapewne wyższa niż stawka dla mieszkańców Warszawy, a więc płacona obecnie. Doświadczenia zagraniczne, ale także i polskie wskazują, iż duże metropolie rozszerzają zakres świadczonych usług na sąsiednie gminy. W przypadku aglomeracji warszawskiej, gdzie krąg odbiorców może obejmować ok. 2 mln osób pewne koszty jednostkowe i stałe będą niższe niż liczone dla małej gminy. Podjęcie uchwały zmierza w kierunku utrzymania dotychczasowych zasad , zgodnie z którymi w ramach majątku przedsiębiorstwa świadczenie usług podlega stawce jaką ustala Rada Warszawy, stawce pozbawionej narzutów gminy Michałowice.

Pan Bryksa przypomniał, że była mowa o sprzedaży kanalizacji. Wójt wystąpił do MPWiK o odkupienie przez spółkę sieci kanalizacyjnej oficjalnym pismem. Poprosił o nietwierdzenie, że nikt tego nie rozważał w gminie. Decyzja ta już była, już były umowy, na Komisji było to omawiane.

Pan Sierak wyjaśnił, iż ten temat pojawił się w związku z skierowaniem przez MPWiK propozycji do Gminy dotyczącej odkupienia części sieci. Nigdy w gminie nie była prowadzona dyskusja dotycząca przekazania MPWiK sieci wodociągowej. Utrzymywano stanowisko, że własna woda pitna jest wysokiej jakości,  a przekazanie sieci wodociągowej stanowiłoby pewne zagrożenie wprowadzenia do systemu wody pochodzącej ze źródeł zewnętrznych. Proponowano natomiast rozszerzenie zasięgu dostarczania wody pochodzącej z lokalnych źródeł.

Pan Wójt stwierdził, iż sprawa sprzedaży sieci kanalizacyjnej należącej do Gminy Michałowice była rozważana i rozpatrywana z prostej przyczyny, ponieważ ten majątek gminny stanowi wielką własność, kwotę około 60 mil zł, jest to wynik 12 lat wysiłku mieszkańców, Gminy, jak również różnych instytucji. W przypadku uzyskania tej kwoty byłaby to sprawa godna rozważenia. Co do sieci wodociągowej, to jest generalnie bardzo zaskoczony, ponieważ uważa, że jest to działanie z premedytacją osób, które uczestniczą w pracach rady Gminy od przeszło dwóch lat. Od kilku lat robi wszystko aby sieć naszą w gminie, a w szczególności w Michałowicach, Opaczy, Regułach, jak również sieć która jest na terenie osiedla Ostoji III zaopatrzyć w wodę pochodzącą z naszych źródeł. Zasobność źródła w Pęcicach jest gigantyczna. Należy zmodernizować stację. Opracowano koncepcje zaopatrzenia Gminy Michałowice w wodę i w oparciu o nią są dwa główne działania: jak zmodernizowanie stacji w Pęcicach i połączenie ze stacją Komorowską w jedno spięcie, a drugim elementem jest zaopatrzenie Opaczy, Michałowic i Reguł w wodę z ujęcia z Pęcic. Taka koncepcja jest zatwierdzona, przyjęta przez Komisję i skierowana do realizacji. Podpisana została umowa na wykonanie projektu technicznego, modernizacji stacji, wykonania połączenia z Komorowem, a więc jaki byłby cel sprzedawania czegoś, w co w tej chwili angażowane są pieniądze, jest to również widoczne w budżetach Gminy. Ktoś próbuje od długiego okresu czasu wmówić, że celem działania Wójta jest sprzedaż sieci wodociągowej dla MPWiK. Uważa że jest to perfidia.

Pani Zalewska uważa, że wypowiedź pana Przewodniczącego  jest myląca, ponieważ zaproponowana uchwała nie dotyczy podejmowania uchwały w sprawie taryf za wodę i ścieki, tylko dotyczy podjęcia uchwały o Porozumieniu z Gminą Warszawa. Czyli radni tak naprawdę pozbawią się możliwości decydowania o tym, jakie taryfy będą obowiązywały dla mieszkańców. Dzisiaj zostanie zaproponowane porozumienie które spowoduje że gmina Michałowice starci wpływ na to, jakimi kosztami za wodę i ścieki będą obciążeni mieszkańcy tej Gminy. Nigdzie w porozumieniu nie mamy zagwarantowane tego że te taryfy, które przedstawia MPWiK będą ustalone przez Radę Michałowic. Ustawa daje takie uprawnienie Radzie Gminy kosztów, która przedstawia do Wójta Gminy a pan Wójt sprawdza czy te taryfy zostały opracowane zgodnie z przepisami ustawy i weryfikuje koszty, czyli jest wówczas możliwość weryfikacji czy te koszty zostały należycie i rzetelnie przedstawione. Jeżeli nie, to Wójt może zakwestionować propozycje przedsiębiorstwa i nie przyjąć takich stawek. Poprosiła o nie wprowadzanie w błąd, że obca gmina zrobi to lepiej, takie taryfy może ustalić nasza gmina na podstawie kalkulacji kosztów, których do dzisiaj nie ma.

Pan Sierak stwierdził, skutki podejmowanej decyzji będą miały wpływ na taryfę dla mieszkańców gminy. Podjęcie uchwały oznaczać będzie utrzymanie dotychczasowych zasad dostawy wody po  kosztach MPWiK. W przeciwnej sytuacji może stawka może wzrosnąć ponad poziom proponowany przez MPWiK i akceptowany przez Radę Warszawy.

Pan Wójt przypomniał, że stawki na wodę już od 15-lat ustalane są przez Warszawę, a więc nie jest to nowość, stawkę za zrzut ścieków ustala też Rada Warszawy od 9 lat, gmina Michałowice kupuje z Warszawy wodę, płaci za zrzucane ścieki, a nie kupuje i nie płaci wg własnych ustalonych przez radę stawek, tylko takie jakie ustala Warszawa i nic się tu nie zmieni. Uchwała ta ma na celu uporządkowanie od strony prawnej, z tytułu wejścia ustawy O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków. Rada Gminy przeszło trzy lata temu ustaliła stawki za wodę i zrzut ścieków dla mieszkańców i tak jak ustaliła 3 lata temu tak i ustali dzisiaj. Stawki w Warszawie również się nie zmieniają. Nie ma żadnej nowości, były stawki Warszawskie i są stawki Gminy Michałowice, będą stawki Warszawskie nowe i prawdopodobnie Rada Gminy podniesie stawki za wodę i kanalizację. Gmina Michałowice dopłaca do dostawy wody i odbioru ścieków blisko już 2 mil. zł rocznie.

Pan Zacny poprosił o przedstawienie stawek, które nam grożą jeśli nie wejdziemy w to porozumienie.

Pan Wójt stawka ustalona przez Radę Warszawy jest niezmienna od przeszło 3 lat i wynosi 4, 87zł za metr sześcienny wody i ścieków. Ponieważ Warszawa coraz więcej dopłaca, po to żeby spełnić wymagania zawarte w ustawie, przeprowadziła kalkulacje kosztów dla odbiorców w różnych rejonach Warszawy jak i terenów podwarszawskich, gdzie zapisano, że w przypadku nie podjęcia uchwały przez gminę Michałowice stawka ta wyniesie od lipca 10,78 zł.

Pani Zalewska stawki ustalane przez Warszawę dotyczyć będą tego, że w przyszłości jeżeli gmina udzieli zezwolenia przedsiębiorstwu MPWiK na obsługę pozostałej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej to te stawki będą dotyczyły całej Gminy. Gmina rozpoczęła już procedurę przekazania sieci przedsiębiorstwu, czyli jest przygotowywany przetarg który spowoduje, że jedna firma otrzyma zezwolenie na wydzierżawienie sprzętu i eksploatacje sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Może to być MPWiK. Obecnie porozumienie dotyczy węższej grupy mieszkańców, a za dwa tygodnie może objąć całą gminę, bo właśnie pan Wójt przygotowuje procedurę wydzierżawienia naszej sieci przedsiębiorstwu i taką uchwałę pan Wójt dysponuje ponieważ radni w ubiegłym roku upoważnili pana Wójta do wydzierżawienia sieci przedsiębiorstwu zewnętrznemu. To nie jest prawda, że Warszawa ustalała za nas ceny za wodę i te ceny obowiązywały, dlatego że te stawki określone przez MPWiK owszem obowiązują, ale gmina dopłaca do odprowadzania ścieków. Obecne stawki płacone dla MPWiK to nie są stawki rzeczywistych kosztów, bo gmina ponosi jeszcze koszty dodatkowe jak energia i inne dopłaty dla przedsiębiorstwa. Jeżeli gmina przekaże ustalenia taryf Warszawie, to ta stawka obejmie wszystkie koszty, czyli to co dopłaca na rzecz mieszkańców, koszty które pokrywa gmina i są one ukryte w budżecie Gminy.

Pan Bryksa zgłosił wniosek formalny o dopuszczenie mieszkańców do głosu. Porozumienie ubezwłasnowolnia gminę Michałowice i uzależnia ją od decyzji podjętych w Warszawie, Prezydenta i Radnych. Działanie tego porozumienia może być rozciągnięte na teren całej gminy i wszyscy mieszkańcy gminy mogą być zdani na obsługę przez monopol. Należy pamiętać, że w tej chwili MPWiK należy do Miasta Stołecznego Warszawy i to gwarantuje, że jest zależne od opinii publicznej. Natomiast jeśli wyniknie sytuacja, że  MPWiK zostanie sprzedane niewiadomemu podmiotowi, może zagranicznemu który jest zainteresowany maksymalizacją zysku, a ustawa w chwili obecnej powoduje, że jest bardzo ciężko z takim podmiotem sobie poradzić. Nawiązując do wcześniejszych wypowiedzi, stwierdził, iż w  porozumieniu nie ma nigdzie gwarancji, że taryfa ma być jednolita na obszarze działania całego tego porozumienia i nie widzi zabezpieczenia dla gminy Michałowice, że taryfa ustalona przez Radę Warszawy będzie taka sama jak dla Warszawy, a jeżeli takiego zabezpieczenia nie ma, to istnieje zagrożenie że może być różna.

Pan Chruściak  przypomniał, że podczas dyskusji na komisji i podczas podsumowania wstrzymał się od głosu ponieważ złościło go, że wysokość opłaty za wodę będą narzucali naszej gminie i będzie ona ustalana nie w naszej gminie, ale w Radzie Warszawy. Zdaje sobie sprawę, że jesteśmy we władaniu monopolisty. Musimy wszystko robić, aby uniknąć takiej sytuacji przed którą obecnie stoimy poprzez zapewnienie mieszkańcom strony wschodniej naszej własnej wody gminnej.

 

Przystąpiono do głosowania wniosku pana Bryksy w sprawie dopuszczenia mieszkańców do głosu.

Za wnioskiem    -12

Przeciw              -0

Wstrzymało się  - 0

Wniosek został przyjęty

 

Pan Sierak stwierdził, iż słuchając wypowiedzi pani Zalewskiej i pana Bryksy można założyć, że Rada Warszawy będzie miała złą wolę ustalania złych stawek dla swoich mieszkańców. Nie sądzi aby tak było. Poza tym zauważył, ze majątek gminy części wodociągów gminy Michałowice, stanowi promil majątku Warszawy. Występując w grupie gmin istnieje większa możliwość kształtowania korzystniejszych stawek dla mieszkańców gminy.

Pani Tomczak słyszy same sprzeczności ponieważ wcześniej była mowa o przejęciu majątku od MPWiK a dzisiaj rozpatrywana  jest uchwała, która daje nasze uprawnienia miastu Warszawie do naszego małego majątku wodociągowego z którym robimy wszystko aby go przejąć z powrotem.

Pan Wójt zgadza się z wypowiedzią pani Tomczak, natomiast nie widzi żadnej sprzeczności.

Pani Anna Kuźmicka mieszkanka Komorowa zapytała, czy gmina wykorzystała wszystkie możliwości które wynikały ze środków pomocowych unijnych, czy były składane projekty na modernizację, na rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej. Sięga się po jakieś hipotetyczne pieniądze, a nikt nie mówi jak pracuje gmina, radni, wójt za podatników pieniądze. Są określone tarcia i jest też pigułka Polski w radzie tej Gminy. Zapytała czy to porozumienie oprócz tego, że zdejmuje odium z Gminy daje mieszkańcom korzyści i jakie. Zapytała, czy w taki samym stopniu Gmina dofinansowuje mieszkańców, którzy są rozliczani przez MPWiK i zarządzanych przez gminę. Pan Wójt wcześniej powiedział, że w zasadzie jak wejdziemy do porozumienia to będziemy mogli o pewnych rzeczach decydować. Trzeba się zdecydować jaki jest bilans zysków i strat. Po co to robimy.

Pan Wójt wyjaśnił, iż zostały złożone wnioski o środki unijne i między innymi na rozbudowę sieci kanalizacyjnej, odnośnie wodociągów nie były składane ponieważ nie było takiej możliwości. Wszystkie środki unijne zostały już rozdysponowane w ubiegłym roku, nowe będą za trzy lata. Następnie poruszył sprawę korzyści z taryf. Uważa, że to nie jest szantaż, że nie podpisując porozumienia  możemy płacić po 11zł za metr wody, jest jedna gwarancja, że ci mieszkańcy którzy korzystają z sieci która stanowi własność MPWiK będą płacić taką samą stawkę za wodę jak mieszkańcy Warszawy. Nie należy domniemywać, że Rada Miasta Warszawy ustali dla mieszkańców Warszawy wygórowane stawki, ustali stawki, które będą społecznie akceptowane. Nie dotyczy to Komorowa, tylko  liczników w Regułach, Opaczy. Nie podpisanie porozumienia będzie odczytywane w ten sposób przez MPWiK, że gmina nie chce współpracy między innymi w zakresie finansowym i stać ją widocznie na poniesienie takich kosztów. Uważa, że jest to bardzo poważne zagrożenie dla budżetu Gminy. Następnie poinformował, że Rada Gminy nie może ustalić dwóch stawek za wodę innej w Michałowicach i innej w Komorowie, koszt pozyskania metra sześciennego wody ze stacji uzdatniania w Komorowie jest niższy niż koszt, który płacimy za wodę warszawską. W związku z powyższym należy odczytywać, że dopłacamy do mieszkańców tej wody, ponieważ mieszkańcy płacą w tej chwili mniej niż gmina płaci miastu za wodę, co wynika z uchwały rady Gminy.

Pan Sierak wyjaśnił, iż gmina od połowy lat dziewięćdziesiątych podjęła strategię agresywnego finansowania zadań inwestycyjnych. Rozpoczęła budowę kanalizacji, na co potrzebne były duże środki, w tym  zewnętrzne źródła finansowania. Od wielu lat opracowywana jest prognoza budzetu  gminy, a na jej podstawie montaż finansowy uwzględniający także pozyskiwanie dotacji, niestety z upływem czasu coraz mniej dostępnych, pożyczek i kredytów preferencyjnych. Dzięki temu możliwym było utrzymanie w długim okresie wysokiego wskaźnika udziału inwestycji w budżecie, sytuującego gminę Michałowice w czołówce gmin w Polsce. Gmina Michałowice dysponuje także innymi instrumentami zarządzania strategicznego takimi jak strategia rozwoju, plan rozwoju lokalnego, czy wieloletnie programy inwestycyjne. Jeśli chodzi o dofinansowanie zadań funduszami strukturalnymi Unii Europejskiej, dzięki mobilizacji Wójta, Pracowników Urzędu i zdecydowanej większości Rady Gminy, możliwym było przygotowanie i złożenie wniosków do ZPORR. . W wyniku przeprowadzonej kwalifikacji dwa nasze projekty znalazły się na wysokich pozycjach w rankingu punktowym i znalazły się na liście przewidzianych do dofinansowania środkami ZPORR. W dwóch kolejnych latach dostępność środków będzie znacznie mniejsza, kolejne duże nabory są spodziewane w 2007r. i do nich gmina Michałowice powinna przygotować się od strony  technicznej – dokumentacja oraz finansowej – zapewnienie udziału własnego.

Pan Andrzej Krauze mieszkaniec Komorowa stwierdził, iż wśród radnych nie ma zrozumienia i jednomyślności co widać po wystąpieniach przewodniczących komisji, rozumie że może za późno przyszła korespondencja i może pan Wójt niewłaściwie to przekazał i zaproponował, aby to jeszcze raz rozważyć, jednocześnie usłyszał stanowisko takie, że musi być jedna stawka na wodę w gminie. Zgadza się z tym, że Rada ustala stawki na własną wodę i na własną instalację, a nie na wodę MPWiK-u. Natomiast mieszkańcy, którzy spisali umowy z MPWiK niech płacą według ich stawek, bo taka była wola mieszkańców nie rady, a jeżeli była taka wola rady, to niech dopłaca mieszkańcom do różnicy jaką zrobił. Natomiast koszty naszej wody będą takie, jakie my poniesiemy jako gmina, a nie jako MPWiK. Natomiast warto zrozumieć na czym polega przetarg, możemy sami eksploatować instalację i wodę jako posiadamy, albo wynająć przedsiębiorstwo specjalistyczne które będzie eksploatowało nasze urządzenia. Należy to zrobić systemem zamówień publicznych ponieważ dysponujemy środkami publicznymi. I wcale to nie znaczy, że jeśli przeprowadzimy właściwe postępowanie wybierające firmę eksploatującą nasze urządzenia, ta stawka będzie taka sama, wyższa lub niższa jak MPWiK bo to będzie zależało od kwoty z jaką wygra przedsiębiorstwo i od warunków jakie my postawimy w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Więcej problemów nie widzi i poprosił o większe przyłożenie się radnych do tematu, żeby nie było więcej takich potknięć jakie były wcześniejsze tej rady i poprzedniej. Pan Wójt jest dla mieszkańców a nie mieszkańcy dla pana Wójta i pan Wójt będzie służył mieszkańcom tak jak będą tego oczekiwali. Natomiast Radni będą dyktować w jaki sposób będzie pan Wójt służył mieszkańcom.

Pani Olak Popko poinformowała, że omawiana sprawa dotyczy głównie wschodniej części Gminy i ona będzie głownie ponosiła koszty decyzji i jeśli mamy już brać pod uwagę opinię mieszkańców to uważa, że należy się skupić na wschodniej stronie. W związku z tym zaproponowała, aby zrobić zebranie z mieszkańcami lub ich powiadomić w innej formie, o co tu chodzi. Ponieważ na zebraniu w Michałowicach wystąpiła pani Tomczak i było to wystąpienie bardzo emocjonalne. Mieszkańcy byli tak zdezorientowani o co chodzi zwłaszcza, że osiedle Michałowic zalały ulotki podpisane przez pana Dybowskiego. Jak nie ma informacji to powstają jakieś plotki, uważa że dobrze by było, aby to zostało uregulowane, ponieważ wszystkie decyzje które będą tego problemu dotyczyły poniosą mieszkańcy nie Komorowa ale mieszkańcy Opaczy, Reguł i Michałowic. Oprócz tych mieszkańców którzy mają kanalizację i wodociąg istnieją mieszkańcy do których do niczego gmina nie dopłaca, ponieważ nie posiadają tych dóbr i dopiero o pewnej równości możemy mówić wtedy, gdy w gminie będzie w 100% własna sieć dobrej wody i kanalizacji, więc nie ma sprawiedliwości ponieważ mieszkańcy którzy nie mają kanalizacji sponsorują tych co ją mają.

Pan Sierak zauważył , ze istnieje potrzeba usprawnienia polityki informacyjnej, tak by przeciwdziałać szerzeniu nieprecyzyjnych lub niezgodnych z prawdą informacji. Jako przykład podał zadane w dniu sesji telefonie pytanie zaniepokojonego mieszkańca Komorowa dlaczego z jego kranu leci „warszawska” woda.  Oczywiście informacja ta, szerzona w Komorowie,  nie była zgodna z prawdą. Kończąc zwrócił się do Wójta Gminy z prośbą o zamieszczenie w najbliższym biuletynie szczegółowych informacji wyjaśniających.  

Pan Bogdan Radochoński mieszkaniec Komorowa nie rozumie jednego, irytacji niektórych ludzi, że mieszkańcy przyszli, że coś nie wiedzą, coś chcą się dowiedzieć uważa, że jeśli ktoś ma rację to niech powie. Po co ta irytacja, tego nie rozumie. Odniósł wrażenie, że przyszli uczniowie  czyli mieszkańcy, a profesorowie mówią co jest jedynie słuszne i ważne.

Pan Sierak poinformował, iż mieszkańcy są zapraszani na każdą sesję rady i zawsze cieszy ich obecność podczas obrad. Jest to okazja do bezpośredniego poinformowania o aktualnych problemach funkcjonowania gminy i wyjaśniania spraw docierających do mieszkańców w różnej formie formie.

Pan Jackowski mieszkaniec Komorowa poinformował, iż odnosi wrażenie, że radni są niedoinformowani. Kiedyś była na stacji WKD była tablica, na której obecnie nic nie ma. O sesji dowiedział się przypadkowo od Rady Osiedla Komorów. Na jesieni w sprawie wody było bardzo emocjonalne zebranie z mieszkańcami w Komorowie, Wójt zabierał mikrofon Przewodniczącemu zebrania.

Pan Bogdan Radochoński zapytał, czy na stronie internetowej Gminy  ukazują się wszystkie sprawy odnośnie ogłoszeń rady, gminy.

Pan Sierak poinformował, iż na stronie internetowej www.michalowice.pl  są zamieszczane wszystkie protokoły, uchwały i inne informacje dotycząc bieżącego funkcjonowania Gminy.

Pan Chruściak stwierdził, że ze strony internetowej Gminy można większość podstawowych i ważnych rzeczy się dowiedzieć, następnie zaproponował zajrzeć na stronę internetową Zarządu Osiedla Komorów, ostatnie informacje są z 2000 roku. Poinformował, iż w Komorowie Wsi często odbywają się zebrania, dość duża jest frekwencja. Zebrania nie są urządzane po to, żeby jakieś polowanie robić, ale po to aby się dowiedzieć co ludzie sądzą na jakiś ważny temat. Natomiast jeśli jest jakaś ważna sprawa to jest zawsze informacja w formie ulotkowej, podpisana przez całą radę sołecką i opiera się ona na źródłowych informacjach. Uważa, że  podstawowym źródłem informacji w gminie powinien być Biuletyn, który niestety od jakiegoś czasu nie jest tym źródłem. Należy zmienić profil Biuletynu, aby tam były zamieszczane istotne informacje dotyczące istotnych spraw, aby brak informacji nie powodował dezinformację.

Pani Tomczak uważa, że Biuletyn się zmienił nie w stronę informacji, ale w stronę propagandy sukcesu radosnej twórczości pana Wójta i nauczycieli, którym publikacja potrzebna jest do awansu zawodowego. Idzie w tym kierunku, że stanie się biuletynem pana Wójta.

Pan Bryksa nie rozumie procedowania na dzisiejszej sesji, dyskusja powinna polegać na tym, że dopuszczenie do głosu powinno być według kolejności zgłoszeń i w ten sposób należałoby procedować, jeśli ktoś chciałby zabrać głos w odpowiedzi na głos mieszkańca z próbą wyjaśnienia czegoś, trzeba go dopuścić do głosu. Jeśli pojawią się następne głosy mieszkańców to prosił o udzielenie głosu. Przypomniał, iż wnioski do Sapardu na ul. Reja i Polną na kanalizację złożono w przededniu wejścia firm na budowę co spowodowało opóźnienie tych inwestycji o dwa lata, więc w tej gminie tak się pracuje i składa wnioski unijne. Konsekwencje tego porozumienia nie dotyczą tylko wschodniej części gminy  i tylko tych mieszkańców, którzy mają obecnie jakiś stosunek z MPWiK. W sytuacji w której Wójt Gminy wyda zezwolenie dla MPWiK na eksploatację sieci, lub przekaże w użytkowanie, czy sprzeda sieć,  MPWiK będzie wykonywał zadania przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego na tym terenie, na który pana Wójt wyda takie zezwolenie. Porozumienie tam również będzie obowiązywało zgodnie z zapisem § 1 tego Porozumienia. Porozumienie dotyczy nie tylko wąskiego zakresu mieszkańców wschodniej części Gminy, może w przyszłości dotyczyć terenu całej Gminy, głosujemy nad całym czaso- okresem obowiązywania tego porozumienia, który jest nieokreślony. Uważa, że konsultacje społeczne trzeba prowadzić. Biuletyn za pieniądze Gminy powinien docierać do skrzynki każdego mieszkańca, tak robi gmina Raszyn. Kurier Raszyński jest doskonałym i na nim trzeba się uczyć. Zapytał ile spotkań z  mieszkańcami zostało zorganizowanych z inicjatywy pana Wójta w tej kadencji.

Pan Sierak wyjaśnił, iż tryb był głosowany i nikt nie zgłosił uwag. Nie ogranicza udzielenia głosu poprosił o niewmawianie czegoś, czego nie ma.   

Pani Zalewska wyjaśniła, że umowę na stronę internetową Zarządu Osiedla Komorów zawarła poprzednia rada osiedla i nie można wynegocjować w żaden sposób zmiany obsługi tej strony. Prowadzona jest dyskusja o tym, jakie będą skutki dla mieszkańców przyjęcia Porozumienia. Dąży się do tego, aby wszyscy mieszkańcy mieli kanalizację, wodę. Jeżeli Porozumienie zostanie przyjęte, to stawki dla mieszkańców będą jednolite i stawki te ustali Warszawa, która nie ma takich możliwości wynegocjowania korzystnych stawek dla mieszkańców jak macierzysta gmina. Bo to jest suwerenne prawo Gminy, żeby wynegocjowała korzystne dla mieszkańców stawki i aby dopłaciła do tych stawek. Jakie korzyści wynikają z podpisania tego Porozumienia.

Pan Kuss jest za podpisaniem tego Porozumienia. Dotychczasowa współpraca z MPWiK na przestrzeni kilkunastu lat układała się właściwie. Uważa, że to Porozumienie w drodze negocjacji można sprowadzić do tego, aby mieszkańcy nie byli pokrzywdzeni. Przykre jest, że sesje w obecnej kadencji sprowadzają się do antagonizmów zamiast współpracy. Pisane są różne paszkwile, pisma oczerniające. Poprosił o nierobienie tego.

Pani Zalewska poprosiła o udzielenie głosu ad vocem.

Pan Sierak  nie udzielił głosu, informując że w kolejnych wypowiedziach pani radna powtarza te same argumenty, a wypowiedzi były już kilkakrotne.

Pan Hanc złożył wniosek o zamknięcie tej dyskusji.

Pan Rajski złożył wniosek do radnych, do mieszkańców i do samorządu aby zorganizować zebranie celem wyjaśnienia pewnych spraw.

Przystąpiono do głosowania wniosku pana Hanca o zakończenie dyskusji nad omawianym projektem uchwały.

Za przyjęciem   – 8

Przeciw              - 0

Wstrzymało się – 4

Wniosek został przyjęty.

Pan Zacny zgłosił wniosek formalny o głosowanie imienne nad projektem uchwały.

Pan Bryksa zgłosił uwagę formalną, iż projekt uchwały nie zawiera uzasadnienia.

Pan Sierak stwierdził, iż uzasadnienie było przedstawione podczas obrad przez pana Wójta, także podczas Komisji.

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem wniosku pana Zacnego o przeprowadzenie głosowania imiennego nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Międzygminnego w sprawie przejęcia przez miasto stołeczne Warszawa zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Za wnioskiem   - 13

Przeciw               - 0

Wstrzymało się – 0

Rada wniosek przyjęła.

 

Pan Sierak poinformował, iż zgodnie z statutem Gminy Michałowice głosowanie imienne odbywa się przy użyciu kart do głosowania, popisanych imieniem i nazwiskiem.

Przystąpiono do głosowania imiennego nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Międzygminnego w sprawie przejęcia przez miasto stołeczne Warszawa zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

W wyniku głosowania imiennego poszczególni radni głosowali w sposób następujący:

1. Bryksa Przemysław              - przeciw

2. Chruściak Tadeusz               - wstrzymujący się

3. Hanc Eugeniusz                    - za

4. Piotr Hoser                             - za

5. Kuss Bolesław                       - za

6. Rajski Paweł                         - za

7. Sierak Jacek                          - za

8. Sulik Czesław                       - za

9. Tomczak Elżbieta               - przeciw

10. Walendowski Sławomir    - wstrzymujący się

11. Zacny Paweł                      - za

12. Zalewska Aurelia              - przeciw

13. Zieliński Krzysztof            - za

Przewodniczący pan Jacek Sierak poinformował, że w wyniku głosowania imiennego nad przyjęciem uchwały oddano 8 głosów „za”, 3 głosy „przeciw”, 2 głosy „wstrzymujące się”,  (karty z imiennego głosowania stanowią załącznik do protokołu). W związku z powyższym  Uchwała Nr XXVIII/236/2005 w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Międzygminnego w sprawie przejęcia przez miasto stołeczne Warszawa zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Pan Sierak zarządził kilkuminutową przerwę.

Ad. pkt 3.2

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych i wyrażenia zgody na podpisanie umów w 2005 roku na budowę kanalizacji sanitarnej nie zrealizowanej zgodnie z WPI w 2004 roku.

Pan Wójt poinformował, iż projekt uchwały dotyczy kanalizacji sanitarnej, która nie została zrealizowana w 2004 roku. Zadania niektóre są po przetargach i aby można było podpisać umowy potrzebna jest wola Rady Gminy w formie uchwały.

Pan Zieliński poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Kuss poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

 

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych i wyrażenia zgody na podpisanie umów w 2005 roku na budowę kanalizacji sanitarnej nie zrealizowanej zgodnie z WPI w 2004 roku

Za przyjęciem   – 12

Przeciw              - 0

Wstrzymało się – 0

Uchwała Nr XXVIII/ 237/2005 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt 3 ppkt 3.

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

Pan Wójt poinformował, że wydział prawny Wojewody Mazowieckiego w trybie nadzoru stwierdził iż § 2 przyjętej wcześniej uchwały jest niewłaściwy i zwrócił się o reasumpcję tej uchwały, ponieważ ustalenie stawki zerowej nie należy do kompetencji Rady Gminy.

Pan Zieliński poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była negatywna. Ponieważ sformułowania, które były wcześniej zabezpieczeniem dla mieszkańców zostały przeniesione do stanowiska, które jednak ma inną moc prawną. Wcześniejsze zapisy w uchwale dawały jednak większe gwarancje.

Pan Kuss poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Pan Zacny zgłosił wniosek formalny o głosowanie imienne nad projektem uchwały.

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem wniosku pana Zacnego o przeprowadzenie głosowania imiennego nad przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

Za wnioskiem   - 12

Przeciw               - 0

Wstrzymało się – 0

Rada wniosek przyjęła.

 

Przystąpiono do głosowania imiennego nad przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

W wyniku głosowania imiennego poszczególni radni głosowali w sposób następujący:

1. Bryksa Przemysław              - przeciw

2. Chruściak Tadeusz               - za

3. Hanc Eugeniusz                    - za

4. Piotr Hoser                             - za

5. Kuss Bolesław                       - za

6. Rajski Paweł                         - wstrzymujący się

7. Sierak Jacek                          - za

9. Tomczak Elżbieta               - przeciw

10. Walendowski Sławomir    - za

11. Zacny Paweł                      - za

12. Zalewska Aurelia              - przeciw

13. Zieliński Krzysztof            - za

Przewodniczący pan Jacek Sierak poinformował, że w wyniku głosowania imiennego nad przyjęciem uchwały oddano 8 głosów „za”, 3 głosy „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się”,  (karty z imiennego głosowania stanowią załącznik do protokołu). W związku z powyższym  Uchwała Nr XXVIII/238/2005 w sprawieustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt 3 ppkt 4.

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasta Pruszków w sprawie realizacji budowy kanału sanitarnego w ul. Andrzeja na odcinku od ul. Ewy do ul. Stawowej w Pruszkowie.

Pan Wójt  poinformował, że gmina Michałowice zainteresowana jest budową kanału z tego powodu, że umożliwi on włączenie się terenów Gminy do systemu kanalizacji terenów położonych przy ul. Armii Krajowej dalej Pęcic oraz ułatwi spływ kanalizacji z osiedla Agrykola. Następnie wniósł autopoprawkę polegającą na zmianie formalno-prawnej nazewnictwa „porozumienia z Gminą Miastem Pruszków”.

Pan Kuss poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Pan Zieliński poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była negatywna.

Pani Zalewska zapytała jakie będą korzyści dla mieszkańców naszej Gminy z wyłożenia tych środków. Mowa o terenach gdzie jeszcze mieszkańców Komorowa nie ma. Czy była omawiana taka ewentualność, że jeśli pojawią się mieszkańcy to wówczas gmina zrefunduje koszty, bo dlaczego mamy płacić w momencie kiedy nie ma mieszkańców.

Pan Wójt wyjaśnił, że gmina planuje w perspektywie kilku lat a nie miesięcy, jeśli nie podejmiemy tej decyzji to trzeba zaznaczyć, czy kiedykolwiek kanalizacja dotrze do Pęcic, Sokołowa czy Suchego Lasu. Korzyści są takie że mieszkańcy będą mieli kanalizację , a niekorzyści nie ma.

Pani Zalewska zapytała, czy tym kanałem będą odprowadzane ścieki z Pęcic, Sokołowa, Suchego Lasu.

Pan Wójt potwierdził.

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miastem Pruszków w sprawie realizacji budowy kanału sanitarnego w ul. Andrzeja na odcinku od ul. Ewy do ul. Stawowej w Pruszkowie z autopoprawką.

Za przyjęciem   – 10

Przeciw              - 0

Wstrzymało się – 2

Uchwała Nr XXVIII/239/2005 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt 3 ppkt 5.

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę Nr XXVII/226/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 3 lutego 2005r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Michałowice na 2005 rok

Pan Żakowska  w imieniu pana Wójta wniosła autopoprawkę do § 2 do tabeli, polegającą na dopisaniu znaku „%” do każdej z cyfr. Poinformowała, iż  potrzeba wprowadzenia tej uchwały wynika z tego, iż nadzór prawny Wojewody Mazowieckiego zwrócił uwagę, że uchwała powinna podlegać ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzić w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku,  zmiana taka jest wprowadzona.

Pan Walendowski poinformował, iż opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

Pan Zieliński poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Bryksa poprosił o wyjaśnienie § 4 opisującego tryb wejścia w życie uchwały.

Pani Domańska poinformowała, że zgodnie z art. 5 ustawy o  ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych  przepisy dot. wchodzenia aktów prawnych w życie nie wyłączają możliwości nadania aktowi normatywnemu wstecznej mocy obowiązującej. Jest to praktyka stosowana przez ustawodawcę, często mamy doczynienia, że nawet ustawy rodzące skutki finansowe wchodzą w życie z mocą wsteczną, nie jest to niezgodne z prawem. Gdyby postanowienia były niekorzystne dla nauczycieli to nie można by było aktowi nadać mocy wstecznej. Co do ogłaszania to jest na stanowisku, że nie jest to prawo miejscowe do czego przepisy obligują aby ogłaszać. Okazało się, że prawnicy Wojewody na odprawie dostali wytyczne, iż regulaminy maja być ogłaszane, nie podzieli się z tym z gminami i już po podjęciu uchwały żądają aby takie zapisy zostały pomieszczane i aby to ogłaszać. 

Pani Tomczak zapytała co takiego się wydarzyło od 3 lutego 2005 roku, że pana Wójt tak diametralnie zmienił zdanie i przedkłada uchwałę zmienioną w stosunku do przedstawionej miesiąc temu na poprzedniej sesji.

Pan Wójt wyjaśnił, iż sprawa jest dosyć prosta. W przypadku podjęcia poprzedniej uchwały dyrektorzy szkół, którzy są realizatorami tej uchwały, musieli by dokonać wymiany umów o pracę. Kilkoro nauczycieli poinformowało, że nie przyjmie nowych umów. Aby temu zapobiec odstąpił od tego i przyzwolił na kontynuowanie tego co jest do końca roku szkolnego, a od 1-go września będą umowy wg zasad określonych w projekcie uchwały.

Pani Tomczak przypomniała, iż na ostatniej sesji jako nauczyciele radni wraz z panem Zacnym złożyli wnioski które pan Wójt nie chciał uwzględnić, stwierdzając, że nauczyciel ma dwa wyjścia albo przyjąć nowe warunki pracy, albo zrezygnować z pracy. Zapytała dlaczego nie słucha głosu radnych, którzy są nauczycielami a słucha nauczycieli, a są przecież w ich imieniu. Sprawa dotyczyła 15 nauczycieli dyplomowanych i dyrektorów i było to zabranie po 15zł piętnastu nauczycielom dyplomowanych za wychowawstwo. Uważa, że to było wszystko kuriozalne, cała ta afera, kolejne komisje były tylko dlatego, iż pan Wójt nie słuchał głosu radnych.

Pan Wójt stwierdził, iż reakcja środowiska nauczycielskiego dała mu wiele do myślenia, niestety nie w kierunku pozytywnym.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę Nr XXVII/226/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 3 lutego 2005r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Michałowice na 2005 rok wraz ze zgłoszonymi autopoprawkami.

Za przyjęciem   – 11

Przeciw              - 0

Wstrzymało się – 0

Uchwała Nr XXVIII/240 /2005 stanowi załącznik do protokołu.

Pan Sierak przekazał przewodniczenie obrad panu Hoserowi.

 

Ad. pkt 3 ppkt 6.

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Michałowice.

Pani Żakowska w imieniu pana Wójta wniosła autopoprawki do podstawy prawnej projektu uchwały polegającej na dopisaniu „art.2 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 9.09.2000 roku o opłacie skarbowej” oraz w załączniku w  § 3 pkt.1 wyrażenia kończącego zdanie „ co najmniej jedna z przyczyn:”. Biorąc pod uwagę wprowadzenie nowelizacji ustawy o systemie oświaty w zakresie systemu stypendialnego pan Wójt przedłożył projekt uchwały.

Pan Zieliński poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Walendowski poinformował, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

 

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Michałowice z autopoprawkami.

Za przyjęciem   – 11

Przeciw              - 0

Wstrzymało się – 0

Uchwała Nr XXVIII/241 /2005 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt 3 ppkt 7.

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie uchylającej uchwałę Nr XVII/84/99 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 października 1999 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w zakresie dodatków mieszkaniowych.

Pani Radzimirska poinformowała, iż projekt uchwały wynika z znowelizowania ustawy o dodatkach mieszkaniowych w której wprowadzono zapis stanowiący, iż wójt może upoważnić inną osobę do wydawania decyzji w sprawach dodatku mieszkaniowego.

Pan Walendowski poinformował, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

 

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawieuchylającej uchwałę Nr XVII/84/99 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 października 1999 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w zakresie dodatków mieszkaniowych,

Za przyjęciem   – 12

Przeciw              - 0

Wstrzymało się – 0

Uchwała Nr XXVIII/242 /2005 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt 3 ppkt 8.

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia umowy dzierżawy ze Stowarzyszeniem Ochotnicza Straż Pożarna Nowa Wieś.

Pan Wójt poinformował, iż zgodnie z ustawą gmina ma obowiązek na bieżąco utrzymywać na swoim terenie Ochotniczą Straż Pożarną. Budynek wymaga przeprowadzenia termomodernizacji, jednak nieruchomość nie stanowi własności Gminy Michałowice i z mocy ustaw nie ma możliwości prawnej inwestowania takie w obiekty, co nie stanowi jej nieruchomości. Po to aby pokryć koszty remontu Gmina planuje wydzierżawienie pomieszczeń budynku OSP w Nowej Wsi z przeznaczeniem na prowadzenie różnorodnej działalności kulturalnej, jest to rozwiązanie formalno-prawne. Poinformował, że Ochotnicy Straży Pożarnej z Nowej Wsi postanowili środki własne, które oszczędzają od paru lat przeznaczyć na to zadanie inwestycyjne.

Pan Zieliński poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Walendowski poinformował, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

Pan Kuss poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Pan Walendowski zgłosił wniosek formalny o głosowanie imienne nad projektem uchwały.

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem wniosku pana Walendowskiego o przeprowadzenie głosowania imiennego nad przyjęciem uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia umowy dzierżawy ze Stowarzyszeniem Ochotnicza Straż Pożarna Nowa Wieś.

Za wnioskiem   - 10

Przeciw               - 0

Wstrzymało się – 1

Rada wniosek przyjęła.

 

Pan Hoser poinformował, iż zgodnie z naszym statutem głosowanie imienne odbywa się przy użyciu kart do głosowania popisanych imieniem i nazwiskiem.

Przystąpiono do głosowania imiennego nad przyjęciem uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia umowy dzierżawy ze Stowarzyszeniem Ochotnicza Straż Pożarna Nowa Wieś.

W wyniku głosowania imiennego poszczególni radni głosowali w sposób następujący:

1. Bryksa Przemysław              - za

2. Chruściak Tadeusz               - za

3. Hanc Eugeniusz                    - za

4. Piotr Hoser                             - za

5. Kuss Bolesław                       - za

6. Rajski Paweł                         - za

7. Sierak Jacek                          - za

8. Tomczak Elżbieta               - za

9. Walendowski Sławomir    - za

10. Zacny Paweł                      - za

11. Zalewska Aurelia              - za

12. Zieliński Krzysztof            - za

Przewodniczący pan Jacek Sierak poinformował, że w wyniku głosowania imiennego nad przyjęciem uchwały oddano 12 głosów „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się,  (karty z imiennego głosowania stanowią załącznik do protokołu). W związku z powyższym  Uchwała Nr XXVIII/243/2005 w sprawie  upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia umowy dzierżawy ze Stowarzyszeniem Ochotnicza Straż Pożarna Nowa Wieś została podjęta.

 

Ad. pkt 3 ppkt. 9.

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice.

Pan Wójt poinformował, że projekt uchwały jest typowym o nadanie nazw ulicom. Wniósł autopoprawkę polegającą na wykreślenie § 1 i zwrócił się do ponownego zastanowienia się mieszkańców nad nazwą tej ulicy.

Pan Kuss poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice z autopoprawką.

Za przyjęciem   – 12

Przeciw              - 0

Wstrzymało się – 0

Uchwała Nr XXVIII/ 244/2005 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt 4

Przystąpiono do dyskusji nad projektem stanowiska w sprawie zasad prowadzenia inwestycji polegającej na budowie ulicznej sieci kanalizacyjnej z inicjatywy społecznej mieszkańców.

Pan Wójt poinformował, że  to stanowisko budzi wiele kontrowersji i dyskusji. Przedstawił dwa projekty stanowiska. Pierwszy projekt wynika ze zmiany w uchwale z tytułu nadzoru Wojewody do którego wniósł autopoprawkę w pkt 6 załącznika polegającą na wykreśleniu „wniesienie opłaty stanowi podstawę do naliczania” i wstawieniu „Wójt Gminy Michałowice jest zobowiązany po wniesieniu opłat do nienaliczania opłaty adiacenckiej”. W projekcie II wnosi w pkt.6 taką samą autopoprawkę, natomiast następną autopoprawką jest przywrócenie do stawki w wysokości 4700 zł, która obowiązywała w latach wcześniejszych.

Pan Zieliński poinformował, że Komisji Budżetu i Finansów odniosła się pozytywnie do drugiego projektu stanowiska.

Pan Kuss poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna, do pierwszego projektu stanowiska, a do drugiego była negatywna.

Pan Bryksa zgłosił wniosek formalny o głosowanie imienne tego stanowiska.

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem wniosku pana Bryksy o przeprowadzenie głosowania imiennego nad przyjęciem stanowiska w sprawie zasad prowadzenia inwestycji polegającej na budowie ulicznej sieci kanalizacyjnej z inicjatywy społecznej mieszkańców.

Za wnioskiem   - 12

Przeciw               - 0

Wstrzymało się – 0

Rada wniosek przyjęła.

Pani Popko poinformowała, że wszyscy mieszkańcy powinni być traktowani jednakowo, stawka powinna wynosić 4700zł.

Pan Chruściak zaproponował pozostawienie stawki 4300 zł podjętej na poprzedniej sesji. Przypomniał, iż występował o tę stawkę od momentu uchylenia przez ustawodawcę odpisu związanego z darowizną na wykonanie kanalizacji. Ponadto niebagatelna sprawą jest to, że kanalizacja wchodzi w mniej zamożny teren. Bardzo ważną sprawą jest to, że obecnie nie będzie takiej dużej motywacji do budowy kanalizacji jaka była w Michałowicach, ponieważ poziom gruntowy wody jest niższy.

Pani Tomczak poinformowała, że sprawiedliwości społecznej nie ma i nie będzie i wcześniej mieszkańcy mogli sobie wpłaty odpisywać od podatku, a więc kwota ta była niższa od 4700 zł.

Pani Popko uważa, że mieszkańców nie należy dzielić na biednych i bogatych. A co do sprawiedliwości, jeśli jej nie ma, to nie należy stwarzać dodatkowych powodów do niesprawiedliwości.

Pan Chruściak poinformował, że dąży do tego aby jakaś sprawiedliwość była i będzie ona bliższa autentycznej sprawiedliwości jeśli utrzymamy stawkę w wysokości 4300 zł.

Pan Rajski poinformował, że jest reprezentantem terenu gdzie nie ma jeszcze kanalizacji. Uważa, że wartość kwoty 4700 zł cztery lata temu była większa niż obecnie, równoważy to faktycznie brak odpisu. Jeśli kogoś nie stać na kwotę 4700 to będzie miał również problemy zapłacić 4300zł. Ponieważ bieda ludzka mieści się w innych proporcjach. W sytuacjach uzasadnionych pan Wójt będzie rozpatrywał inne środki pomocowe. Nie może głosować „za” ponieważ byłby głosował przeciwko swoim mieszkańcom, dlatego „wstrzyma się”.

Pan Kuss poinformował, iż należy wziąć pod uwagę to, że wielu mieszkańców wpłaciło już na kanalizację w ubiegłym roku po 4700 zł. i zmiana ta na pewno wprowadzi zamieszanie. Zwrócił się z prośbą o nieróżnicowanie wpłat.

Pan Sierak poinformował, iż odpisy podatkowe były w praktyce naliczane w znacznie niższych kwotach niż proponowana obniżka, co wynikało ze sposobu ich wyliczenia, kwota była odpisywana od dochodu m, a nie podatku i to w wysokości 10% lub 15% poniesionych kosztów. Zachodzi też stale zmiana wartości pieniądza w czasie, obniżając jego bieżąca wartość w stosunku do kwot z przeszłości.

 

Pan Grabka zwrócił uwagę na inwestycje które są w trakcie realizacji, część osób wpłaciło już pieniądze.

Pani Zalewska poinformowała, że na Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej zgłaszała wniosek o znalezienie formuły prawnej, aby inwestycje które nie zostały rozliczone były rozliczone dla wszystkich mieszkańców wg jednej stawki. Poprosiła o wyjaśnienie radcy prawnego.

Pan Wójt nie neguje dążenia do obcięcia  środków w dół, ale podkreślił, iż to skutkuje obniżeniem kredytów które może gmina zaciągnąć. Co zrobić z wpłatami mieszkańców, którzy wcześniej wpłacili, uważa, że opinia prawnika nic tu nie pomoże. Od strony prawnej na pewno jest to możliwe. Będą żale że jedni zapłacili więcej drudzy mniej. Jest to bardzo trudne stanowisko.

Pan Bryksa przypomniał o dysproporcji wpłat za zainstalowanie wodociągu pomiędzy osiedlami a sołectwami, gdzie mieszkańcy osiedli płacili więcej. Była to jawna nierówność społeczna. Podziękował wnioskodawcy za wniosek ujednolicenia wpłat, który został podjęty na poprzedniej sesji. Wcześniej sam składał taki wniosek i nie uzyskał akceptacji dlatego, że większość radnych nie uważała tego za słuszne. Uważa, że kiedykolwiek by się nie chciało wprowadzić obniżenia kosztów zawsze będzie sytuacja, że ktoś będzie się czuł poszkodowany i zwycięski. 

Pan Hoser wyjaśnił, iż w pierwszej kadencji na wniosek mieszkańców Komorowa była podniesiona stawka za wodociąg, dlatego iż zależało mieszkańcom na tym, by z Stacji Uzdatniania Wody można było jak najszybciej eksploatować wodę.

Pan Wójt poinformował, iż to była świadoma decyzja rady Gminy. Był to wniosek mieszkańców Komorowa dotyczący przyspieszenia wodociągowania.

Pan Chruściak przypomniał, iż kanalizacja to jest zadanie gminy, to że mieszkańcy dokładają się do tego to jest tylko dobra ich wola, ale wszyscy zdają sobie sprawę z realiów i dlatego wpłacają. Przypomniał, iż był moment podwyższenia stawki i wówczas nie było problemu. Zwracając się do pani Popko poinformował, iż mieszkańcy Komorowa przekazali swój prywatny duży plac na potrzeby gminy, na części którego został wybudowany SUW. 

Pan Hoser zapytał, który projekt pan Wójt wnosi pod głosowanie

Pan Wójt poinformował, iż wnosi pod głosowanie projekt stanowiska z drugim załącznikiem, z kwotą  4700zł.

Pan Bryksa poprosił o wyjaśnienie i interpretację prawną głosowania zaistniałej sytuacji gdyż pan Wójt przedstawił pod obrady rady dwa projekty stanowisk. Przypomniał, iż komisje głosowały w pierwszej kolejności nad załącznikami do stanowiska, trzecim głosowaniem  było stanowisko z wybranym załącznikiem.

Pan Wójt zaproponował przegłosowanie stanowiska z drugim załącznikiem.

Pan Sierak poinformował, że wnoszone projekty powinny być jednoznaczne, natomiast jeśli chodzi o propozycje stawek to można głosować je jako odrębne wartości do tego samego stanowiska. Zasadniczym pytaniem jest  wysokość stawki jaką stawkę pan Wójt proponuje przedstawić do głosowania przez radę.

Pan Wójt stwierdził, iż wycofuje załącznik numer 1 i poddaje pod głosowanie rady projekt stanowiska z załącznikiem drugim.

Pan Bryksa podsumowując stwierdził, iż po wycofaniu przez pana Wójta projektu pierwszego, mamy do czynienia z jednym stanowiskiem którego załącznikiem jest załącznik w brzmieniu projektu nr 2. Zapytał pana Chruściaka, czy zgłasza poprawki do projektu stanowiska.

Pan Chruściak poinformował, iż nie zgłasza poprawek ponieważ  będzie głosował nad nowym stanowiskiem i jeśli nie zostanie ono przyjęte, to będzie obowiązywało stanowisko podjęte na poprzedniej sesji.

Pani Zalewska zapytała, czy w sytuacji gdy zaproponowane stanowisko nie zostanie przyjęte, pan Wójt przyjmie w formie autopoprawki wniosek do uchwały podjętej na poprzedniej sesji, aby ona obowiązywała również tych mieszkańców, którzy wpłacili kwotę 4700zł a ich inwestycja nie została jeszcze rozliczona.

Pan Wójt poinformował, że jeśli zaistnieje taka sytuacja to zgłosi kolejny projekt stanowiska z autopoprawkami i również z wnioskiem , który pani radna wniosła.

Pan Hoser poinformował, iż zgodnie z naszym statutem głosowanie imienne odbywa się przy użyciu kart do głosowania popisanych imieniem i nazwiskiem.

Przystąpiono do głosowania imiennego nad przyjęciem stanowiska w sprawie zasad prowadzenia inwestycji polegającej na budowie ulicznej sieci kanalizacyjnej z inicjatywy społecznej mieszkańców z załącznikiem drugim w którym stawka wynosi 4700zł.

W wyniku głosowania imiennego poszczególni radni głosowali w sposób następujący:

1. Bryksa Przemysław              - przeciw

2. Chruściak Tadeusz               - przeciw

3. Hanc Eugeniusz                    - za

4. Piotr Hoser                             - za

5. Kuss Bolesław                       - za

6. Rajski Paweł                         - wstrzymał się

7. Sierak Jacek                          - za

8. Tomczak Elżbieta                - przeciw

9. Walendowski Sławomir    - za

10. Zacny Paweł                      - za

11. Zalewska Aurelia              - przeciw

12. Zieliński Krzysztof            - za

Przewodniczący pan Jacek Sierak poinformował, że w wyniku głosowania imiennego nad przyjęciem stanowiska oddano 7 głosów „za”, 4 przeciwnych i 1 wstrzymujący się,  (karty z imiennego głosowania stanowią załącznik do protokołu). W związku z powyższym  Stanowisko Nr 3/2005 w sprawie zasad prowadzenia inwestycji polegającej na budowie ulicznej sieci kanalizacyjnej z inicjatywy społecznej mieszkańców zostało podjęte.

 

Ad. pkt 5

Przystąpiono do dyskusji nad projektem stanowiska w sprawie zasad prowadzenia inwestycji polegającej na budowie ulicznej sieci wodociągowej z inicjatywy społecznej mieszkańców.

Pan Kwietniak poinformował, że ze względu na zmianę ustawy „O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę”, oraz rozważaniem możliwości wprowadzenia opłat adiacenckich, należy dokonać korekty przyjętego wcześniej stanowiska w sprawie prowadzenia budowy sieci wodociągowych na terenie Gminy Michałowice  z inicjatywy społecznej mieszkańców. Następnie zgłosił autopoprawkę polegającą na dopisaniu do pkt. 11 zdania „W uzasadnionych przypadkach z osobami będącymi w trudnej sytuacji życiowej zawiera się odrębne umowy w części dotyczącej wysokości partycypacji finansowej”.

Pan Zieliński poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Kuss poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna, przy starym stanowisku.

Pan Bryksa wniósł poprawkę w kwestii formalnej w pkt.11 stanowiska polegającą na wykreśleniu „Wniesienie opłaty stanowi podstawę” i zastąpieniu ich słowami „po wniesieniu opłaty Wójt jest zobowiązany”.

Pan Wójt przyjął to jako autopoprawkę.

Przystąpiono do głosowania nad projektem stanowiska w sprawie zasad prowadzenia inwestycji polegającej na budowie ulicznej sieci wodociągowej z inicjatywy społecznej mieszkańców z autopoprawkami.

Za przyjęciem   – 12

Przeciw              - 0

Wstrzymało się – 0

Stanowisko Nr 4 /2005 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt 6.

Pan Wójt poinformował, iż podpisana została umowa z firmą na budowę sali sportowej, gimnastycznej w Nowej Wsi.

 

Ad. pkt 7.

Pan Sierak przeczytał skargę Zarządu Osiedla Komorów na postępowanie Wójta Gminy Michałowice w sprawie braku odpowiedzi na pytania Mieszkańców, zadane na Walnym Zgromadzeniu Mieszkańców. Postanowił skierować skargę do właściwej komisji jaką jest Komisja Rewizyjna.

Przystąpiono do głosowania w sprawie przekazania skargi do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną.

Za                     - 9

Przeciw            - 0

Wstrzymał się – 2

Rada wniosek przyjęła, skarga zostanie przek azana do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną.

 Następne odczytał pismo Zarządu Osiedla Komorów związane z wykorzystaniem lub niewykorzystaniem środków zapisanych w budżecie roku 2004 na potrzeby Osiedla Komorów. Zaproponował przekazanie pisma do rozpatrzenia Komisji Rewizyjnej.

Pan Chruściak poinformował, iż w związku z tym , że zbliża się ocena działalności Wójta w zakresie finansowym to sądzi, że komisja niepotrzebnie wykonywałaby podwójną pracę. Poprosił o wzięcie tego pod uwagę.

Pan Zacny zapytał o jaką kwotę tu chodzi.

Pani Jankowska poinformowała, iż o kwotę około 6 tys. zł.

Przystąpiono do głosowania w sprawie przekazania skargi do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną.

Za                     - 5

Przeciw            - 1

Wstrzymał się – 4

Rada wniosek przyjęła, skarga zostanie przekazana do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną.

 

Pan Sierak następnie poinformował, iż wpłynął apel Ligi Polskich Rodzin Powiatu Pruszkowskiego o autolustrację. Następne pismo Rady Rodziców Gimnazjum Michałowic dotyczące rozważenia możliwości zainstalowania nowoczesnego monitoringu budynku i terenu szkoły.

Poinformował, iż Komisja Rewizyjna zgodnie z wolą rady pracowała nad skargą wniesioną przez pana Jana Busse  na postępowanie Wójta Gminy Michałowice i zajęła stanowisko w tej sprawie.

Pan Chruściak odczytał opinię Komisji Rewizyjnej.

Po zapoznaniu się ze skargą p. Jana Busse z dnia 14.12.2004 na postępowanie Wójta Gminy Michałowice oraz po przeanalizowaniu zgromadzonej w tej sprawie dokumentacji, Komisja stwierdza co następuje:

1.Komisja potwierdza zasadność skargi pana J. Busse na orzeczenia Wójta Gminy w następujących decyzjach dotyczących zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

-Decyzja Nr 88 z dnia 07.04.2003

Decyzja odmowna podjęta została na podstawie negatywnej opinii Zarządu Osiedla Michałowice z dnia 12 marca 2003 r. oraz dodatkowo argumentowana była sytuacją prawną lokalu.

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, pan Wójt przy podejmowaniu powyższej decyzji powinien opierać się na pozytywnej opinii Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ponadto jak wynika z dokumentacji, w dniu orzekania powyższej decyzji pan J. Busse miał ważny tytuł prawny do lokalu.

-Decyzja nr 406 z dnia 8 września 2003

Brak podstaw prawnych do wydania decyzji w oparciu o art. 162 k.p.a. a także naruszenia art. 107k.p.a. w związku z wydaniem w/w decyzji przed uprawomocnieniem się postanowienia

G.K. ds. P. i R.P.A. Po analizie dokumentów Komisja Rewizyjna stwierdza, że prawidłowym było nawiązanie pana Wójta do Uchwały Rady Gminy Michałowice Nr IX/56/2003 z 26 czerwca 2003 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających ponad 4,5% alkoholu.

-Zezwolenie Nr I/C/21/2003 z 8 września 2003 r.

Powyższe zezwolenie nie powinno być wydane w oparciu o uchwałę  Rady Gminy Michałowice Nr XLII/170/93 z 8 października 1993r. ponieważ w dniu wydawania zezwolenia obowiązywała wspomiana już uchwała Rady Gminy Nr IX/56/2003 z 26.06.2003r. a tym samym na dzień 8 września 2003r. limit sprzedaży tzw. mocnych alkoholi był już wyczerpany.

-Decyzja Nr 90/2004  z dnia 15 marca 2004r.

Odmowne orzeczenie w powyższej decyzji wydane zostało w oparciu o negatywną opinię G.K. ds. P. i R.P.A. (postanowienie z dnia 31.01.04). Jednakże nieformalny sposób udostępnienia panu Busse tego postanowienia mógł być powodem utrudnienia mu skorzystania z prawa do jego zaskarżenia. Podobna nieformalność wystąpiła  przy powołaniu się na rozdysponowanie limitu punktów sprzedaży alkoholu.

Postanowienie Nr 18/2004 z dnia 26.11.2004

Powyższe postanowienie jest niezgodne z obowiązującymi przepisami, które stanowią, iż spór o lokal w którym ma być prowadzona sprzedaż alkoholu do chwili jego sądowego rozstrzygnięcia nie stanowi zagadnienia wstępnego od którego zależy rozpatrzenie sprawy i wydanie stosownej decyzji.

2. Komisja Rewizyjna potwierdza zarzut przewlekłego przebiegu niniejszej sprawy.

3. Komisja Rewizyjna nie zgadza się z twierdzeniem skarżącego, że rozstrzygnięcia Wójta w tej sprawie podejmowane są wspólnie z państwem J.J. Zagórskimi i panem L. Obarą w celu spowodowania pozaprawnych dolegliwości i wymuszenia rezygnacji z prowadzenia sklepu.

Komisja nie zgadza się także z argumentem, iż w związku z działaniami Wójta dochody pana J. Busse z prowadzonej przez niego działalności gospodarczej obniżyły się o min. 30% z uwagi na brak w ofercie sklepu napojów alkoholowych. Wg dostępnych dokumentów, skarżący nie miał wcześniej zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Stwierdzając zasadność skargi pana J. Busse w zakresie jaki wykazany został w pkt.1i pkt.2 Komisja dostrzega potrzebę wyrażenia następującej opinii.:

Komisja Rewizyjna będąc reprezentantem społecznym i kierując się nie tylko litera ale i duchem prawa nie usprawiedliwia ale rozumie racje pana Wójta, który przy podejmowaniu swoich orzeczeń w tej sprawie kierował się opinią Zarządu Osiedla Michałowice. Niestety nie tylko naszym zdaniem, obowiązujące prawo jest niedoskonałe. Nie wymagając oficjalnego opiniowania takich jak powyższa spraw przez wybrane w powszechnych wyborach samorządy lokalne, doprowadza się często do niedobrych następstw.

Komisja zwraca także uwagę Rady Gminy na nie zawsze należyte postanowienia Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W związku z powyższym Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie Gminy rozważenie skontrolowania pracy Gminnej  Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Przedkładając powyższą opinię Komisja Rewizyjna pozostawia Radzie Gminy wyciągnięcie z niej wniosków. Podpisał Przewodniczący Komisji rewizyjnej pana Tadeusz Chruściak.

 

Pan Sierak zaproponował poprawki porządkujące.

Pan Bryksa poprosił o sformułowanie wniosku ponieważ uważa, że nie powinno poprawiać się tekstu, który przyjęła Komisja Rewizyjna.

Pan Sierak poinformował, iż treść finalną odpowiedzi przyjmuje rada, a on sam zwraca się do niej o ewentualne rozważenie pewnych zmian w stosunku do propozycji Komisji Rewizyjnej.

Pan Bryksa stwierdził, że jeśli to ma być odpowiedź rady na skargę pana Busse to można składać  poprawki do tekstu odpowiedzi, natomiast jeśli jest to opinia Komisji Rewizyjnej, która została zatwierdzona na posiedzeniu i nie widzi potrzeby żeby ktokolwiek ją zmieniał, ponieważ jest już przyjęta.

Pan Sierak poinformował, iż nie ingeruje w treść opinii jaka została przyjęta, ponieważ odpowiedzi udziela na podstawie opinii w tej sprawie, dlatego chciałby przedłożyć radzie ewentualność wprowadzenia pewnych zmian wynikających z treści opinii komisji. Praktyka jest że Rada Gminy przyjmuje treść własnej odpowiedzi  na podstawie opinii Komisji Rewizyjnej. Następnie postawił wniosek o zmianę treści niektórych akapitów.

Pan Bryksa poinformował, iż w tej sprawie można złożyć wniosek o sformułowanie innej treści odpowiedzi. Poprosił pana Przewodniczącego, aby na podstawie opinii Komisji Rewizyjnej sformułował projekt tekstu opinii rady gminy.

Pan Sierak zgłosił propozycję zmiany treści odpowiedzi dla pana Busse. Zaproponował zmianę treści 3 akapitu od końca. Ponieważ rolą komisji i rady nie jest opiniowanie prawa ale odnoszenie się do istoty sprawy w związku z powyższym zaproponował następującą treść „Komisja Rewizyjna mając na uwadze nie tylko istotę przepisów ustawy O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ale także aspekty społeczne przedmiotowej sprawy, mając na uwadze występującą w gminie Michałowice tradycję przeprowadzania konsultacji społecznych widzi uzasadnienie dla uwzględnienia przez Wójta Gminy opinii Zarządu Osiedla Michałowice. Z doświadczeń notowanych w naszej gminie wynika wyraźnie, że pomijanie procedury opiniowania tego rodzaju decyzji doprowadza często do niekorzystnych następstw społecznych”.

Pan Chruściak poinformował, iż Komisja Rewizyjna zapoznała się z propozycjami pana Sieraka i wiekszość dostrzega słuszność w tych sformułowaniach, które zostały zaproponowane i jest za zamianą.

Pan Sierak nawiązując do sformułowania w sprawie rozważenia kontroli pracy Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zaproponował zapis porządkujący o następującej terści:”W związku z powyższym Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie Gminy propozycję wystąpienia do Wójta Gminy, o przeprowadzenie kontroli Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”.

Pan Bryksa zapytał pani mecenas czy te stwierdzenia są zgodne z prawem.

Pani Domańska stwierdziła iż są zgodne z prawem, bowiem zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, Rada Gminy kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy. Gminna Komisja jest tworem nie mieszczącym się w tych kategoriach.

Pan Sierak zasugerował wykreślenie ostatniego zdanie z opinii Komisji Rewizyjnej,  proponując następująca treść „Stwierdzając zasadność skargi pana Busse w punktach wykazanych w niniejszej opinii rada gminy zaleca Wójtowi Gminy przestrzeganie przepisów ustawy O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przepisów kodeksu postępowania administracyjnego”.  Konsekwencją Rady Gminy w stosunku do Wójta może być podjęcie decyzji o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania Wójta. W przypadku gdy referendum się powiedzie Wójt jest odwoływany, w przypadku gdy referendum się nie powiedzie oznacza to rozwiązanie Rady Gminy z mocy prawa.

Pan Bryksa uważa, że wymagają doinformowania pewne rzeczy które miały miejsce a których nie widać. Przewodniczący Rady Gminy nie wykonał dwóch wniosków Komisji Rewizyjnej, która dwukrotnie prosiła o podanie konsekwencji jakie rada gmina może wyciągnąć wobec Wójta w sytuacji w której stwierdzi zasadność skarg. Pan Przewodniczący Rady nie przedstawił informacji, która byłaby istotną informacją dla Komisji Rewizyjnej w trakcie rozpatrywania tej skargi. Podkreślił, iż w toku rozpatrywania tej sprawy która dotyczy przyznania prawa do sprzedaży alkoholu w sklepie Żabka w Michałowicach pan Wójt w toku procedowania administracyjnego w sposób rażący i celowy naruszał prawo obowiązujące w Polsce a mianowicie: KPA, ustawę o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i uchwały Rady Gminy Michałowice. Poinformował, że stan naruszenia prawa trwa nadal, ponieważ w chwili obecnej wydanych jest 19 zezwoleń na sprzedaż alkoholu wysokoprocentowego na terenie gminy Michałowice podczas gdy limit tych punktów sprzedaży wynosi 18. Takie informacje posiada Komisja Rewizyjna i na tej podstawie tak twierdzi. Oficjalne pismo pana Wójta w tej sprawie która to informacja została potwierdzona. Uważa, że Rada Gminy nie może tolerować trwającego stanu naruszenia prawa. Stan ten został spowodowany przez decyzję Wójta Gminy Michałowice. Jednego dnia powołując się na jedną aktualną uchwałę odmówił wydania zezwolenia jednemu sklepowi, który spełniał warunki przyznania takiego zezwolenia i tego samego dnia powołując się na inną już nie aktualną uchwałę rady gminy wydał zezwolenia dla innego punktu sprzedaży alkoholi i tym samym przekroczył obowiązujący wtedy 18-to punktowy limit punktów sprzedaży alkoholu. Zapytał, co rada w związku z tym zamierza zrobić. Następnie poinformował, iż Komisja Rewizyjna przyjęła stanowisko, że opinia komisji będzie rozesłana do radnych w celu umożliwienia szczegółowego zapoznania się z tą opinią i miała być przesłana informacja, że wszelkie dokumenty związane ze skargą na pana Wójta są dostępne w biurze rady, nie zostało to uczynione. Faktem jest, że w toku prac Gminnej Komisji ds. profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych doszło do nieprawidłowości. Gminna Komisja uzasadniając swoje postanowienia podawała, że na terenie gminy istnieje limit 18 punktów sprzedaży alkoholu, z czego wykorzystanych jest 18 punktów a pomimo tego komisja opiniowała pozytywnie przyznanie limitu kolejnemu podmiotowi, to jest również naruszenie prawa. Dlatego w opinii Komisji Rewizyjnej jest wniosek zmierzający do skontrolowania GKds.PiRPA. Jeżeli jest to prawnie niedopuszczalne to uważa, że należy przyjąć zaproponowany zapis o zleceniu przez radę gminy panu Wójtowi przeprowadzenie kontroli pracy GKds.PiRPA a następnie jeżeli taka będzie wola rady, rada przy pomocy Komisji Rewizyjnej skontrolowała pracę pana Wójta w tej materii. Propozycje Przewodniczącego dotyczą tekstu, który ma przyjąć rada gminy jako odpowiedź dla panu Busse na jego skargę. Opinia Komisji Rewizyjnej a w związku z tym odpowiedź Rady Gminy ma stwierdzić wyraźnie że pana Wójt w sposób rażący kilkakrotnie naruszył prawo. W związku z tym Komisja Rewizyjna a w konsekwencji Rada stwierdza że pan Busse ma rację wnosząc skargę na pana Wójta. Pan Przewodniczący próbuje wprowadzić do tekstu informację jakoby to rada miała uznać że aspekty społeczne przedmiotowej sprawy są niezmiernie istotne i z tym niesposób się niezgodzić, natomiast  nie wolno się zgodzić z stwierdzeniem w którym rada miała by znaleźć uzasadnienie dla postępowania pana Wójta, dla uwzględnienia przez niego opinii Zarządu Osiedla Michałowice, bowiem to sformułowanie jest sprzeczne z prawem. Wójt miał pełne prawo w uzasadnieniu nadmienić do decyzji odmawiającej panu Busse sprzedaży alkoholu, że Zarząd Osiedla Michałowice w tej sprawie wydała negatywną opinię. Pan Busse złożył wniosek o przyznanie zezwolenia alkoholowego w grudniu 2002 roku, a pan Wójt zwrócił się o opinię do Zarządu Osiedla Michałowice po 3 miesiącach. Widać jak bardzo pan Wójt dbał o opinię społeczną w tej materii, tak długo się zastanawiał czy powinien o to wystąpić.  Mówi to po to, żeby pokazać jakże fałszywe jest to stwierdzenie nam zaproponowane, dlatego że Wójt wcale nie dbał o tą opinię społeczną, która była mu potrzebna do zasłonięcia swojej negatywnej decyzji w tej sprawie. Prawo stanowi, że opinia Zarządu Osiedla Michałowice nie jest wiążąca w tej sprawie i nie może być wzięta jako podstawa do wydania negatywnej decyzji administracyjnej. Jest przeciwny zapisowi sformułowanego przez Przewodniczącego Rady w którym rada miała by widzieć uzasadnienie dla tego działania. Treść ta stwierdza, że skarga jest zasadna, ale rada Gminy nic w tej sytuacji nie robi. Rada stwierdza łamanie prawa, ale jednocześnie nie wyciąga z tego konsekwencji. Uważa to za sytuację niedopuszczalną. Sformułowanie zawarte w opinii KR w ostatnim zdaniu wynikało z tego, że w dalszym ciągu opinii KR miały być umieszczone dla radnych wskazówki jakie to konsekwencje wobec Wójta może wyciągnąć w tej sytuacji rada Gminy. Czy jedyną konsekwencją  prawną w stosunku do pana Wójta jest konsekwencja polegająca na powzięcia wniosku o odwołanie Wójta ze stanowiska, czy to jest jedyna konsekwencja.

Pan Sierak poinformował iż w dniu posiedzenia Komisji Rewizyjnej przebywał na urlopie i nie miał sygnałów o wnioskach Komisji. Po powrocie z urlopu ustalono, iż wyjaśnienia zostaną przedstawione bezpośrednio przed sesją.  Ponadto zwracając się do pana Bryksy jako członka KR zauważył, że nie jest rolą Przewodniczącego Rady wykazywanie Komisji Rewizyjnej konsekwencji jakie można wyciągnąć wobec Wójta Gminy. Komisja Rewizyjna może w każdej chwili wystąpić w tej sprawie do radcy prawnego bezpośrednio lub poprzez Biuro Rady i na podstawie własnej interpretacji formułować wnioski. Odnosząc się do uwag zgłaszanych przez p. Brykle , a dotyczących treści opinii, stwierdził, że nie wprowadził zapisu w treści „stanowi uzasadnienie dla Wójta Gminy...” była to myśl wynikająca z opinii Komisji Rewizyjnej. Zaproponował natomiast uporządkowanie treści zdania i poprawki stylistyczne.  Potwierdził , że należy uwzględnić aspekty społeczne.

Pan Chruściak poinformował, iż z jednym stwierdzeniem pana Bryksy się nie zgadza, ponieważ Komisja Rewizyjna nie stwierdziła iż pan Wójt w sposób celowy naruszał obowiązujące przepisy, stwierdziła że pan Wójt naruszył obowiązujące przepisy, ale nie celowo. Następnie nie zgadza się z wypowiedzią pana Sieraka, iż Komisja Rewizyjna sama powinna proponować ewentualne sankcje. Uważa, że to należy do całej Rady Gminy.

Pan Bryksa  wyjaśnił, iż w tych miejscach gdzie mówił o czymś co robiła Komisja to wyraźnie to zaznaczył w innych miejscach należy to rozumieć jako prywatne zdanie w tej sprawie. Treść zapisu KR o którym pan Przewodniczący wspomniał brzmiała „kierując się nie tylko literą ale także duchem prawa nie usprawiedliwia ale rozumie racje Wójta” Pan Przewodniczący proponuje zmianę o istotnej różnicy, bo pomiędzy słowami „nie usprawiedliwia, ale rozumie” a słowami „widzi uzasadnienie” jest bardzo duża różnica. Rada przyjmując taką treść opinii zgodziła by się z tym, że Wójt złamał prawo.

Pan Sierak stwierdzając, iż z jego punktu widzenia nie zmienia to sensu zdania zaproponował zmianę wyrażenia „widzi uzasadnienie” na „rozumie uwzględnienie przez Wójta Gminy opinii Zarządu Osiedla Michałowice ”.

Pani Mecenas poinformowała, że rada może wyciągać konsekwencje przewidziane kodeksem pracy. Jeżeli stwierdzi że Wójt narusza prawo, które jest ścigane w trybie przepisów karnych to Rada Gminy może złożyć doniesienie do prokuratury, może udzielić kary upomnienia lub nagany, może zalecić stosowanie się do przepisów. Kar finansowych nie ma.

Pan Bryksa złożył wniosek o dopisanie do zaproponowanej treści następujących słów „Stwierdzając zasadność skargi pana Jana Busse w punktach wykazanych w niniejszej opinii Rada Gminy Michałowice udziela nagany Wójtowi Gminy Michałowice oraz zaleca przestrzeganie przepisów..” Uważa, że zgodnie z jego stanem wiedzy trwa nadal stan naruszenia prawa w naszej Gminie, ponieważ wydanych jest 19 zezwoleń na 18 limitów. Poprosił o odpowiedź przed głosowaniem.

Pan Wójt wyjaśnił, iż wg jego stanu wiedzy, a może to jeszcze raz sprawdzić dokładnie, z liczbą 19-tu wydanych zezwoleń zaczyna narastać jakieś fatum. Przypomniał, że była sytuacja która nałożyła się jednego dnia, tego samego dnia wygasło zezwolenie i tego samego dnia wydano zezwolenie. I teraz pytanie czy trzeba to było wydać zezwolenie drugiego dnia i byłoby wszystko w porządku. W dniu dzisiejszym nie ma takiej sytuacji.

Pani Mecenas poinformowała, iż tryb nagany może być udzielony po przesłuchaniu pracownika.

Pan Hanc nie zgadza się z takim zapisem jest on niesłuszny, ponieważ mieszkańcy Michałowic nie chcą punktu alkoholowego.

Pan Kuss poinformował, że społeczeństwo było zbulwersowane, szczególnie sąsiedzi na skargę. Uważa, że stwierdzenie zaproponowane przez pana Sieraka  i Komisji Rewizyjnej jest wystarczające.

Przystąpiono do głosowania propozycji zapisów , czyli zamiany akapitów który czytał pan Przewodniczący Chruściak na akapit następującej treści dotyczącej uwzględnienia opinii Zarządu Osiedla Michałowice. „Komisja Rewizyjna mając na uwadze nie tylko istotę przepisów ustawy O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, ale także aspekty społeczne przedmiotowej sprawy, mając na uwadze występującą w gminie Michałowice tradycję przeprowadzania konsultacji społecznych rozumie uwzględnienie przez Wójta Gminy opinii Zarządu Osiedla Michałowice. Z doświadczeń notowanych w naszej gminie wynika wyraźnie, że pomijanie procedury opiniowania tego rodzaju decyzji doprowadza często do niekorzystnych następstw społecznych”. Za propozycją       - 9

Przeciw             - 0

Wstrzymało się – 3

Zapis został przyjęty przez Radę Gminy.

 

Pan Sierak poinformował, iż następna propozycja dotyczy kolejnego akapitu sprawy kontroli, który otrzymał by treść „W związku z powyższym Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie Gminy propozycję wystąpienia do Wójta Gminy o przeprowadzenie kontroli pracy Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”.

Za propozycją  -11

Przeciw             - 0

Wstrzymało się – 0

Zapis został przyjęty przez Radę Gminy.

 

Przystąpiono do głosowania za wprowadzeniem następującego zapisu w treści „Stwierdzając zasadność skargi pana J. Busse w punktach wykazanych w niniejszej opinii, Rada Gminy zaleca Wójtowi przestrzeganie przepisów ustawy O wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego”.   

Za propozycją   - 9

Przeciw             - 0

Wstrzymało się – 3

Zapis został przyjęty przez Radę Gminy.

 

Pan Sierak poinformował, iż należy rozpatrzyć zapis dotyczący nagany.

Pani Domańska poinformowała, iż jest to informacja skierowana do pana Busse, a wiec rada nie może w tej informacji, odpowiedzi na skargę udzielać nagany, tylko może poinformować, że udzielono nagany.

Pan Bryksa złożył wniosek formalny o udzielenie przez Przewodniczącego Rady Gminy jako wypełniającego funkcję pracodawcy w stosunku do Wójta Gminy Michałowice nagany Wójtowi Gminy Michałowice za łamanie prawe i przewlekłe prowadzenie sprawy udzielenia zezwolenia na sprzedaż alkoholu w sklepie „Żabka” panu J. Busse.

Pan Chruściak zaproponował zamiast nagany, upomnienie w związku z naruszeniem prawa.

Pan Bryksa poprosił o wyjaśnienie różnicy zgodnie z Kodeksem Pracy.

Pani Domańska poinformowała, że zarówno upomnienie jak i nagana zostają złożone do akt pracownika i są usuwane po roku, a na wniosek pracownika po 6 miesiącach z akt. Jako pierwsze jest upomnienie za mniejsze przewinienia.

Pan Wójt poinformował, ze jeśli zostanie podjęta taka decyzja to na następną sesję zostanie przygotowana uchwała rady Gminy o 30 punktach alkoholowych i pan Busse otrzyma zezwolenie.

Pan Chruściak wycofał swoją propozycję.

 

Przystąpiono do głosowania wniosku pana Bryksy o udzielenie Wójtowi Gminy nagany.

Za wnioskiem   - 3

Przeciw             - 6

Wstrzymało się – 3

Wniosek nie został przyjęty.

 

Przystąpiono do przyjęcia opinii Rady Gminy na podstawie opinii Komisji Rewizyjnej i przeprowadzonej dyskusji, która będzie stanowiła podstawę do udzielenia odpowiedzi na skargę pan J. Buse, z przegłosowanymi poprawkami.

Kto za przyjęciem opinii Komisji Rewizyjnej z przegłosowanymi poprawkami.

Za przyjęciem    -9

Przeciw             - 3

Wstrzymało się – 0

Opinia została przyjęta.

 

Ad. pkt 8.

Pan Hanc postawił wniosek o zamknięcie sesji.

Pani Popko poprosiła o niezamykanie sesji ponieważ chciała  złożyć wniosek.

Pan Hanc wycofał swój wniosek.

Pani Popko przedstawiła wniosek o podjęcie stanowiska, które umożliwi  skontrolowanie pewnych obowiązków mieszkańców Gminy jak: wywozu śmieci, wywozu szamba, sprzątania ulicy przylegającej do posesji. Poprosiła pana Wójta o  konsekwentne wyegzekwowanie tego od mieszkańców.

Pani Zalewska zapytała o odpowiedź na interpelację z poprzedniej sesji w sprawie podatków.

Pan Wójt poinformował, iż nie ma odpowiedzi ze względu na to, że nie jest w stanie w tej chwili to wykonać, po zakończeniu budżetu będzie zrobione.

Pan Bryksa poinformował, iż stan odśnieżania w Gminie Michałowice jest żenujący. Złożył wniosek formalny o zlecenie Komisji Rewizyjnej kontroli Wójta Gminy w kwestii przeprowadzonej przez niego kontroli Gminnej Komisji ds. Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Pan Hoser poinformował, iż nie ma jeszcze wykonanej kontroli przez pana Wójta, a więc nie ma co kontrolować.

Przystąpiono do głosowania wniosku pana Bryksy w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli działania Wójta w zakresie przeprowadzenia przez niego zleconej mu kontroli działania Gminnej Komisji ds. Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .

Za  wnioskiem - 3

Przeciw            - 7

Wstrzymał się – 2

Wniosek nie został przyjęty.

Pan Sierak poinformował, iż osobiście będzie głosował za tak sformułowanym wnioskiem wówczas gdy będzie przygotowany odpowiedni materiał. Następnie zwrócił uwagę,  iż podczas ważnej sesji po raz kolejny nie ma osoby przygotowującej gminny Biuletyn. Wyraził opinię, iż należy dążyć do poprawy jakości polityki informacyjnej gminy – poprawy jakości Gminnego Biuletynu Informacyjnego.

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady pan Piotr Hoser zamknął obrady XXVIII sesji Rady Gminy Michałowice.

 

Protokołowała:

Urszula Bejda

Data publikacji: 28.07.2006 10:19
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 43
Autor: Marcin Walichnowski