Urząd Gminy Michałowice
28.07.2006 10:17

Uchwała Nr XXVIII/236/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 marca 2005 r.

dotycząca wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Międzygminnego w sprawie przejęcia przez miasto stołeczne Warszawa zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§ 1

Upoważnia się Wójta Gminy Michałowice do zawarcia Porozumienia Międzygminnego w sprawie przejęcia przez miasto stołeczne Warszawa od gmin: Brwinów, Michałowice, Nieporęt, Raszyn, Serock, Wieliszew oraz miast: Piastów i Pruszków zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia  w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków w brzmieniu stanowiącym załacznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

Załącznik do uchwały Nr XXVIII/236/2005

Rady Gminy Michałowice z dnia 10 marca 2005 r.

 

POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE

 

w sprawie przejęcia przez miasto stołeczne Warszawa od gmin: Brwinów, Michałowice, Nieporęt, Raszyn, Serock, Wieliszew oraz miast: Piastów i Pruszków zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

 

Na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.  o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu  ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 ze zm.) oraz uchwał:

Nr …. Rady ……..z dnia

Nr …. Rady ……..z dnia

Nr …. Rady ……..z dnia

Nr …. Rady ……..z dnia

Nr …. Rady ……..z dnia

Nr …. Rady ……..z dnia

Nr …. Rady ……..z dnia

Nr …. Rady ……..z dnia

Nr …. Rady ……..z dnia

 

zawarte w dniu...................................... w Warszawie pomiędzy:

 

1.      Miastem stołecznym Warszawą, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, zwanym dalej „miastem stołecznym Warszawa", reprezentowanym przez_______a

2.      ___________Brwinów _______________, reprezentowaną przez          ,

3.      ____________Michałowie_____________, reprezentowaną przez         ,

4.      ___________Nieporęt________________, reprezentowaną przez            ,

5.      ___________Piastów________________, reprezentowanym przez        ,

6.      ___________Pruszków ______________ ,reprezentowanym przez         ,

7.      ___________Raszyn _________________, reprezentowaną przez           ,

8.      ___________Serock ________________,reprezentowaną przez          ,

9.      ___________Wieliszew _____________, reprezentowaną przez

 

zwanymi dalej łącznie Stronami a każda z osobna Stroną.

 

Zważywszy, że:

a)      Strony Porozumienia Międzygminnego są jednostkami samorządu terytorialnego, naktórych obszarze podmiotem obsługującym   infrastrukturę wodno - kanalizacyjną oraz dostarczającym wodę i odprowadzającym ścieki jest spółka „Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie" S.A. (dalej: „Spółka MPWiK S.A."), której jedynym akcjonariuszem jest miasto stołeczne Warszawa;

b)      celem Stron Porozumienia Międzygminnego jest wspieranie rozwoju regionalnegooraz idei współdziałania międzykomunalnego jednostek samorządu terytorialnego w odniesieniu do zadania własnego — zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;

c)      zawarcie Porozumienia Międzygminnego:

-    jest uzasadnione faktem, że infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna na obszarze
Stron   Porozumienia Międzygminnego stanowi technicznie i funkcjonalnie powiązany system,

-    spowoduje, że rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej
bezpośrednio przełoży się na podniesienie komfortu życia mieszkańców na obszarze Stron Porozumienia Międzygminnego,

-    jest  uzasadnione   faktem,  że   na  obszarze   Stron  Porozumienia Międzygminnego
obowiązują jednolite opłaty (taryfy) za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków i wolą Stron jest utrzymanie takiego stanu rzeczy.

 

W związku z tym, Strony niniejszym zawierają Porozumienie Międzygminne w celu wspólnejrealizacji  ich zadania własnego jakim jest zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, na warunkach niżej określonych.

 

§ 1

Strony wyrażają zgodę na wspólne wykonywanie zadań publicznych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków i powierzają miastu stołecznemu Warszawa realizację powyższego zadania, co także oznacza, że właściwe organy miasta stołecznego Warszawy (tj. odpowiednio Rada m. st. Warszawy i Prezydent m. st. Warszawy) realizują prawa i obowiązki organów gmin określone w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 ze zm.) a w szczególności dotyczące zatwierdzania taryf określających ceny i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w, wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków realizowane przez  Spółkę MPWiK S.A., zgodnie z   udzielonymi zezwoleniami oraz dotyczące uchwalania wieloletnich planów rozwoju i modernizacjiurządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki MPWiK S.A.

 

§ 2

Zatwierdzenie taryf i uchwalanie wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych odbywać się będzie w trybie i na zasadachokreślonych w przepisach ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 ze zm.).

 

§ 3

1.       Miasto stołeczne Warszawa, jako jedyny akcjonariusz Spółki MPWiK S.A. deklaruje, że dołoży starań w celu zapewnienia należytego stanu technicznego infrastrukturywodociągowo - kanalizacyjnej zarządzanej przez Spółkę MPWiK S.A. orazpozyskiwania środków na jej modernizację i rozbudowę.

2.       Strony deklarują swoją współpracę ze Spółką MPWiK S.A. w zakresie niezbędnymdla prawidłowej realizacji niniejszego Porozumienia.

 

§ 4

1.       Wystąpienie   Strony   z   Porozumienia   Międzygminnego   następuje   na   podstawieuchwały jej Rady.

2.       Oświadczenie   organu   wykonawczego   Strony   o   wystąpieniu   z   Porozumienia
Międzygminnego powinno zostać złożone po podjęciu uchwały, o której mowa w ust. 1,
wszystkim pozostałym Stronom Porozumienia Międzygminnego. Oświadczenie takie
powinno   zostać   złożone   najpóźniej   na   3    (trzy)   miesiące   przed   końcem   roku
kalendarzowego. Złożenie oświadczenia o wystąpieniu w terminie opisanym w zdaniu
poprzedzającym   skutkuje   w   stosunku   do   Strony   składającej   takie   oświadczenie
wystąpieniem jej z Porozumienia Międzygminnego z końcem roku kalendarzowego.

 

§ 5

Wszelkie zmiany i uzupełnienia Porozumienia Międzygminnego wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

§ 6

Wszelkie   spory  pomiędzy   Stronami  mogące  powstać   w  związku  z wykonywaniem Porozumienia Międzygminnego będą rozstrzygane przez sądy powszechne.

§ 7

Porozumienie Międzygminne zawarte zostało na czas nieokreślony i wchodzi w życie po upływie   14   dni   od   dnia   ogłoszenia   go   w   Dzienniku   Urzędowym  Województwa

Mazowieckiego.

 

§ 8

Porozumienie Międzygminne sporządzone zostało i podpisane w dziewięciu jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Data publikacji: 28.07.2006 10:17
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 60
Autor: Marcin Walichnowski