Urząd Gminy Michałowice
28.07.2006 10:16

Uchwała Nr XXVIII/237/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 marca 2005 r.

w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych i wyrażenia zgody na podpisanie umów w 2005 roku na budowę kanalizacji sanitarnej nie zrealizowanej zgodnie z WPI w 2004 roku .

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.10 i art. 58  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala co następuje:

 

§ 1.

1. Upoważnia się  Wójta Gminy Michałowice do  zaciągnięcia zobowiązań finansowych i wyraża się  zgodę na podpisanie umów w 2005 roku na budowę kanalizacji sanitarnej  nie zrealizowanej zgodnie z WPI w 2004 roku w następujących ulicach:

1)      budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Głównej, Al. Starych Lip w Komorowie Wsi  do kwoty 700.000 zł

2)      budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wiosennej, Kwiatowej i Głównej w Nowej Wsi do kwoty 257.000 zł

3)      budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Orlej w Nowej Wsi z kwotą 257.000 zł

4)      budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Różanej i Ewy w Opaczy Kol. do kwoty 400.000 zł

5)      budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Środkowej i Akacjowej w Opaczy Kol. do kwoty 700.000 zł

6)      budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Bugaj i w ciągu pieszo-jezdnym w Komorowie Wsi do kwoty 350.000 zł

7)      budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej, Targowej w Michałowicach-Opaczy do kwoty 520.000 zł

8)       budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jodłowej w Granicy, Zamojskiego i 3 Maja w Komorowie, Reja i Pruszkowskiej w Granicy do kwoty 875.000 zł.

2.   Zobowiązuje się Wójta Gminy Michałowice do wprowadzenia zadań określonych w ust. 1   do budżetu Gminy Michałowice na 2005 rok.

 

§ 2.

Źródłem finansowania zobowiązań wymienionych w § 1 będą środki własne budżetu Gminy.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data publikacji: 28.07.2006 10:16
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 2
Autor: Marcin Walichnowski