Urząd Gminy Michałowice
28.07.2006 10:13

Uchwała Nr XXVIII/239/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 marca 2005 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miastem Pruszków w sprawie realizacji budowy kanału sanitarnego w ul. Andrzeja na odcinku od ul. Ewy do ul. Stawowej w Pruszkowie.

Na podstawie art. 8 ust. 2a, art. 18 ust.2 pkt 11 i art. 58 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),  Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1.

1.           Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia z Gminą Miasta Pruszków na wykonanie zadania polegającego na budowie kanału sanitarnego w ul. Andrzeja  na odcinku od ul. Ewy do ul. Stawowej w Pruszkowie.

2.          Porozumienie o którym mowa w ust.1 zostanie zawarte do końca 2005 roku.

3.          Upoważnia się Wójta Gminy Michałowice do wprowadzenia zadania określonego w ust. 1,  z kwotą do wysokości 100.000 zł, do budżetu Gminy Michałowice na 2005 rok.

 

§ 2

Źródłem finansowania zobowiązania określonego § 1 ust.3 będą środki własne budżetu Gminy.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 4

Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data publikacji: 28.07.2006 10:13
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Marcin Walichnowski