Urząd Gminy Michałowice
28.07.2006 10:11

Uchwała Nr XXVIII/240/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 marca 2005 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/226/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 3 lutego 2005 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Michałowice na 2005 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1519 ze zmianami); art. 30 ust. 6 i art. 91d, pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zmianami); art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 ze zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r w sprawie  wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków  przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 20, poz. 181) Rada Gminy Michałowice uchwala co następuje:

 

§ 1

W treści Uchwały Nr XXVII/226/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 3 lutego 2005 r w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Michałowice na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

w podstawie prawnej przed słowem “oraz” dopisuje się – “art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 ze zmianami)”

§ 3 otrzymuje brzmienie – “§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.”

 

§ 2

W  załączniku do w/w Uchwały wprowadza się następujące zmiany:

1)  § 8 otrzymuje brzmienie:

 “ § 8. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora albo inne stanowisko kierownicze przysługuje dodatek funkcyjny w okresie od dnia 01.01.2005 r do dnia 31.08.2005 r.  w wysokości określonej w poniższej tabeli :

 

L.p.

Stanowisko kierownicze

Miesięcznie do

wynagrodzenia zasadniczego:

1

Przedszkola

a. dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie

 

40 %

2

Szkoły (zespoły szkół) wszystkich typów

1.dyrektor szkoły (zespołu szkół) liczącej:

1.9 – 16 oddziałów

2.17 i więcej oddziałów

2.wicedyrektor szkoły (zespołu szkół)

3.kierownik świetlicy szkolnej

 

 

40 %

50 %

40 %

25 %

 

2. Nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy klasy, opiekuna   stażu przysługuje dodatek funkcyjny w okresie od dnia 01.01.2005 r. do dnia 31.08.2005 r. w wysokości 5% pobieranego wynagrodzenia zasadniczego.

3. Określa się następujące stawki dodatków funkcyjnych dla nauczycieli obowiązujące w okresie od dnia 01.09.2005 r. do dnia 31.12.2005 r. według poniższej tabeli:

 

 

L.p.

 

Stanowisko kierownicze lub pełniona funkcja

 

Miesięcznie w złotych do:

 

1

Przedszkola

a. dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie

 

700

 

2

Szkoły (zespoły szkół) wszystkich typów

dyrektor szkoły (zespołu szkół), liczącej:

         -     do 8 oddziałów

         -     9 – 16 oddziałów

         -   17 – 27 oddziałów

         -   28  i więcej oddziałów

b.     wicedyrektor szkoły (zespołu szkół)

c.     kierownik świetlicy szkolnej

 

 

700

800

900

1 000

600

150

 

3

 

Doradca metodyczny

 

300

 

4

 

Wychowawca

 

85

 

5

 

Opiekun stażu

 

60

 

2)  w § 13 uchyla się ust. 10.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Data publikacji: 28.07.2006 10:11
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 2
Autor: Marcin Walichnowski