Urząd Gminy Michałowice
28.07.2006 10:09

Uchwała Nr XXVIII/241/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 marca 2005 r.

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Michałowice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) i art. 2 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 9 września 200r . o opłacie skarbowej (Dz. U z 2004 r. Nr 253 poz. 2532 ze zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§ 1

Ustanawia się Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Michałowice w brzmieniu załącznika  do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Regulamin, o którym mowa w § 1, określa:

1)      rodzaje pomocy materialnej,

2)      uprawnionych do uzyskania pomocy materialnej,

3)      warunki otrzymania świadczenia,

4)      formy pomocy materialnej,

5)      tryb i sposób przyznawania świadczeń,

6)      tryb i sposób wstrzymywania i cofania świadczeń.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 4

Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 r.

 


 

Załącznik do uchwały Nr XXVIII/241/2005
Rady Gminy Michałowice z dnia 10 marca 2005 r.

 

REGULAMIN

UDZIELANIA  POMOCY  MATERIALNEJ  O  CHARAKTERZE  SOCJALNYM  DLA  UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH  NA  TERENIE  GMINY   MICHAŁOWICE

 

I.  RODZAJE  POMOCY  MATERIALNEJ

§ 1

  1. Pomoc materialna o charakterze socjalnym może być udzielana jako:

1)      stypendium szkolne,

2)      zasiłek szkolny.

  1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1)      kryterium dochodowym – należy przez to rozumieć miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz.593 ze zmianami),

2)      kwocie zasiłku rodzinnego – należy przez to rozumieć kwotę, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 ze zmianami),

3)      szkole – należy przez to rozumieć szkoły publiczne i niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz szkoły niepubliczne nie posiadające uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych,

4)      kolegium – należy przez to rozumieć publiczne kolegia nauczycielskie, nauczycielskie kolegia języków obcych, kolegia pracowników służb społecznych oraz niepubliczne kolegia nauczycielskie i nauczycielskie kolegia języków obcych,

5)      ośrodku – należy przez to rozumieć publiczne i niepubliczne ośrodki, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r.  o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami), umożliwiające dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego,

6)      uczniu – należy przez to rozumieć ucznia szkoły publicznej i niepublicznej, wychowanka publicznych i niepublicznych ośrodków, o których mowa w art. 16 ust.7 ustawy o systemie oświaty, słuchacza kolegium.

  1. Kryterium dochodowe, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, jest ustalane na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zmianami), z tym że do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej udzielanej niniejszym regulaminem.

 

II. UPRAWNIENI  DO  OTRZYMYWANIA  POMOCY  MATERIALNEJ

§ 2

1.        Pomoc materialna przysługuje zamieszkałym na terenie Gminy Michałowice i zwanych dalej uprawnionymi:

1)      uczniom szkół – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,

2)      wychowankom ośrodków,

3)      dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty oraz upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

4)      słuchaczom kolegiów – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

 

III. WARUNKI  OTRZYMANIA  POMOCY  MATERIALNEJ

§ 3

1.       Pomoc materialną może otrzymać uprawniony znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, a w szczególności gdy w rodzinie występuje co najmniej jedna z przyczyn:

1)      bezrobocie,

2)      niepełnosprawność,

3)      ciężka lub długotrwała choroba,

4)      wielodzietność,

5)      brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,

6)      alkoholizm lub narkomania,

7)      rodzina jest niepełna,

8)       wystąpiło zdarzenie losowe.

2.       Za trudną sytuację materialną, o której mowa w ust. 1 uważa się sytuację, gdy miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego.

 

§ 4

  1. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów – na okres nie dłuższy niż od października do czerwca w danym roku szkolnym.
  2. Jeżeli forma stypendium szkolnego tego wymaga, stypendium szkolne może być realizowane w okresach innych niż miesięcznie lub jednorazowo, z tym że wartość stypendium szkolnego w danym roku szkolnym nie może przekroczyć łącznie dwudziestokrotności kwoty zasiłku rodzinnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów – osiemnastokrotności kwoty zasiłku rodzinnego.

 

§ 5

1.      Stypendium szkolne nie przysługuje uprawnionemu, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, z zastrzeżeniem ust. 2.

2.      Uprawniony, który otrzymuje inne  stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza  dwudziestokrotności kwoty zasiłku rodzinnego, a przypadku słuchaczy kolegiów – osiemnastokrotności kwoty zasiłku rodzinnego.

3.      Uprawniony może korzystać jednocześnie z pomocy o charakterze  socjalnym i motywacyjnym.

 

§ 6

1.      Zasiłek szkolny może być przyznany uprawnionemu znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

2.      O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

 

IV.FORMY  POMOCY  MATERIALNEJ

§ 7

1.      Stypendium szkolne może być udzielane uprawnionym w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,

 2)  pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników i innych pomocy naukowych,

3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów,

4)  świadczenia pieniężnego, jeżeli wójt uzna, że udzielenie stypendium w formach, o których mowa w pkt. 1 – 3 , nie jest możliwe albo nie jest celowe.

2.   Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.

 

§ 8

Formą zasiłku szkolnego może być świadczenie pieniężne na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

 

V. TRYB  I  SPOSÓB  PRZYZNAWANIA  ORAZ  WSTRZYMYWANIA  I  COFANIA ŚWIADCZEŃ  POMOCY MATERIALNEJ

§ 9

1.Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje Wójt Gminy Michałowice w drodze decyzji administracyjnej.

2.Wójt Gminy Michałowice może upoważnić imiennie pracownika gminnej jednostki organizacyjnej do przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Upoważniony pracownik nie może być zatrudniony w ośrodku pomocy społecznej.

 

§ 10

1.      Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na wniosek:

1)      rodziców albo pełnoletniego ucznia, po zasięgnięciu opinii odpowiedniego dyrektora szkoły, kolegium lub ośrodka,

2)      odpowiedniego dyrektora szkoły, kolegium lub ośrodka.

2. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być również przyznawane z urzędu.

3.      Wniosek o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym i załączniki do wniosku nie podlegają opłacie skarbowej.

 

§ 11

1.      Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej powinien zawierać w szczególności:

1)      imię i nazwisko ucznia i jego rodziców,

2)      miejsce zamieszkania ucznia,

3)      pożądaną formę świadczenia pomocy materialnej inną niż forma pieniężna,

4)      dane uzasadniające przyznanie świadczenia pomocy materialnej, w tym zaświadczenie o wysokości dochodów, z zastrzeżeniem ust. 2.

2.      W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

3.      Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów – do dnia 15 października danego roku szkolnego.

4. W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu, o którym mowa w ust. 5.      Wniosek o przyznanie pomocy materialnej osoby określone w § 10 ust. 1 powinny złożyć:

1)      w sekretariacie szkoły, dla której siedziba znajduje się na terenie Gminy Michałowice,

2)      w Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół Gminy Michałowice z siedzibą w Nowej Wsi, ul. Główna 96 – dla pozostałych uprawnionych,

3)      w sekretariacie Urzędu Gminy Michałowice.

 

§ 12

1.      Do opiniowania wniosków o udzielenie pomocy materialnej Wójt Gminy Michałowice powołuje komisję stypendialną.

2.      Skład komisji stypendialnej, tryb jej pracy oraz szczegółowe zadania ustala Wójt Gminy Michałowice w odrębnym zarządzeniu.

 

§ 13

1.      Rodzice ucznia lub pełnoletni uprawniony otrzymujący stypendium szkolne są obowiązani niezwłocznie powiadomić Wójta Gminy Michałowice o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

2.      Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do dyrektora szkoły, kolegium lub ośrodka, w przypadku gdy dyrektor poweźmie informację o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

3.      Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

4.      Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

5.      Wysokość należności podlegającej zwrotowi oraz termin zwrotu tej należności ustala Wójt Gminy Michałowice w drodze decyzji administracyjnej.

6.      W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków na udzielone stypendium szkolne w całości lub części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłoby skutki udzielonej pomocy, Wójt Gminy Michałowice może odstąpić od żądania takiego zwrotu.

 

§ 14

Od decyzji o przyznaniu pomocy materialnej w określonej wysokości lub odmowy przyznania pomocy oraz wstrzymania i cofnięcia pomocy służy odwołanie.

 

§ 15

1.      Stypendium szkolne miesięczne nie może być niższe niż 80% kwoty zasiłku rodzinnego.

2.      Maksymalna wysokość stypendium szkolnego (stypendium w pełnej wysokości) nie może przekraczać miesięcznie kwoty stanowiącej dwukrotność kwoty zasiłku rodzinnego.

3.      Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty zasiłku rodzinnego.

4.      Wójt Gminy Michałowice ustala wysokość pomocy materialnej w granicach określonych w ust. 1 i 2 w każdej sprawie indywidualnie, kierując się sytuacją dochodową ucznia i jego rodziny, innymi okolicznościami, o których mowa w § 3, wykorzystując opinię komisji stypendialnej w sprawie propozycji wysokości stypendium lub zasiłku.

 

§ 16

1.      Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznana w formie, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 1, realizowana jest przelewem na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego zajęcia edukacyjne.

2.      Pomoc materialna przyznana w formie, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 2, realizowana jest poprzez dostarczenie uczniom za pośrednictwem szkół  książek i pomocy naukowych, które zostały zgłoszone przez uczniów i zaakceptowane przez szkoły.

3.      Pomoc materialna w formach, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 i 3 , może być realizowana także  poprzez zwrot uprzednio zaakceptowanych wydatków, po przedstawieniu odpowiednich rachunków potwierdzających poniesione wydatki, w formie wypłaty gotówkowej z kasy Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół Gminy Michałowice lub przelewu na rachunek bankowy rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia.

4.      Świadczenia pieniężne z tytułu pomocy materialnej wypłacane są w kasie Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół Gminy Michałowice, w szkołach znajdujących się na terenie Gminy Michałowice lub przelewem na rachunek bankowy.

 

VI. PRZEPISY  PRZEJŚCIOWE

§ 17

1.      Uprawnieni, którym do dnia 31 grudnia 2004 r. przyznano świadczenia pomocy materialnej, zachowują te świadczenia w dotychczasowej wysokości do końca okresu, na jaki zostały przyznane.

2.      Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na okres od 1 stycznia 2005 r. do dnia 30 czerwca 2005 r. osoby określone w § 10 ust 1 mogą składać do dnia 31 marca 2005 r.

3.      Stypendium szkolne na wniosek, o którym mowa w ust. 2, może być przyznane za okres od dnia 1 stycznia 2005 r.

4.      W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2.

5.      Wnioski o przyznanie pomocy materialnej złożone i nie rozpatrzone przed 31 grudnia 2004 r. rozpatruje się na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

6.      Wnioski o przyznanie pomocy materialnej dotyczące uczniów i słuchaczy zamieszkałych na terenie Gminy Michałowice są przekazywane do Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół Gminy Michałowice z siedzibą w Nowej Wsi, ul. Główna 96.

Data publikacji: 28.07.2006 10:09
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 21
Autor: Marcin Walichnowski