Urząd Gminy Michałowice
27.07.2006 15:52

Uchwała Nr XXVIII/243/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 marca 2005 r.

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia umowy dzierżawy ze Stowarzyszeniem Ochotnicza Straż Pożarna Nowa Wieś

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami),  Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§ 1

1.     Upoważnia się Wójta Gminy Michałowice do zawarcia na okres 10 lat umowy dzierżawy pomiędzy Stowarzyszeniem Ochotnicza Straż Pożarna Nowa Wieś z siedzibą w Nowej Wsi gm. Michałowice a Gminą Michałowice części nieruchomości zabudowanej budynkiem – remizą strażacką, stanowiącej działkę nr ew. 355/1, położonej w Nowej Wsi przy ul. Głównej nr 2, na cele związane z działalnością społeczno-kulturalną i oświatową Gminy Michałowice.

2.      Finansowanie zadań określonych w pkt. 1 następować będzie do wysokości środków zapisanych na ten cel w budżecie Gminy Michałowice.

 

§ 2

Projekt umowy dzierżawy stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/243/2005

Rady Gminy Michałowice z dnia 10 marca 2005r.

                                                                                                                                                                    

UMOWA DZIERŻAWY

zawarta w dniu ..............................................2005r. w Michałowicach

 

pomiędzy:

Gminą Michałowice z siedzibą w Michałowicach ul. Raszyńska 34 reprezentowaną przez:

Wójta Gminy - Romana Lawrence

zwaną w dalszej części umowy DZIERŻAWCĄ

a

Stowarzyszeniem Ochotnicza Straż Pożarna Nowa Wieś z siedzibą w Nowej Wsi ul. Główna 2 wpisanym do KRS pod numerem 33141 reprezentowanym przez:

Prezesa Zarządu - Andrzeja Gospodarczyka,

zwanym w dalszej części umowy WYDZIERŻAWIAJĄCYM

 

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

1.        Wydzierżawiający oświadcza, że jest właścicielem nieruchomości zabudowanej budynkiem Remizy Strażackiej, położonej w Nowej Wsi ul. Główna 2 na, stanowiącej działkę ew. nr 355/1.dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 70810.

2.        Opis z księgi wieczystej KW nr 70810 stanowi załącznik numer 1 do umowy.

 

§ 2

1.Wydzierżawiający oddaje dzierżawcy do używania i pobierania pożytków część nieruchomości określonej w § 1 składającej się z pomieszczeń budynku Remizy: sali, zaplecza socjalnego i pokoju gospodarczego, o łącznej powierzchni 243 m2, wraz z częścią gruntu niezbędną do realizacji postanowień niniejszej umowy, zwaną dalej „Przedmiotem dzierżawy” a Dzierżawca nieruchomość tę przyjmuje w dzierżawę.

2.Przedmiot dzierżawy będzie przeznaczony na cele związane z działalnością społeczno- kulturalną i oświatową Gminy Michałowice.

 

§ 3

Stan Przedmiotu dzierżawy stwierdzony zostanie w protokole przekazania, stanowiącym załącznik Nr 2 do umowy, sporządzonym przez strony w terminie 3 dni od podpisania niniejszej umowy.

 

§ 4

Umowa zostaje zawarta na okres 10 lat tj. od dnia 1 kwietnia 2005 r. do dnia 31 marca 2015 r.

 

OBOWIĄZKI DZIERŻAWCY

§ 5

1.        Dzierżawca zobowiązuje się do używania Przedmiotu dzierżawy zgodnie z jego przeznaczeniem, a także wymaganiami prawidłowej gospodarki.

2.        Dzierżawca zobowiązuje się do dokonywania bieżących drobnych napraw oraz modernizacji Przedmiotu dzierżawy na swój koszt, celem zachowania Przedmiotu dzierżawy w stanie nie pogorszonym.

3.        Bez zgody wydzierżawiającego dzierżawca nie może zmienić przeznaczenia Przedmiotu dzierżawy.

4.        Dzierżawca nie jest uprawniony do oddania Przedmiotu dzierżawy w poddzierżawę ani do bezpłatnego używania osobom trzecim bez zgody Wydzierżawiającego.

5.        Dzierżawca zobowiązuje się prowadzić działalność określoną w § 2 ust 2 w sposób nie kolidujący ze statutową działalnością Wydzierżawiającego.

 

UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI WYDZIERŻAWIAJĄCEGO

§ 6

1.        Wydzierżawiający zobowiązuje się wydać Dzierżawcy nieruchomość określoną w § 1 w stanie przydatnym do umówionego użytku i utrzymywać ją w takim stanie przez cały czas dzierżawy, z zastrzeżeniem postanowień § 5 ust. 2 umowy.

2.        Wydzierżawiający zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia na własny koszt wad Przedmiotu dzierżawy, jeżeli wady te uniemożliwiają korzystanie z nieruchomości określonej w § 1 zgodnie z umową.

3.        Wydzierżawiający ma prawo do kontroli Przedmiotu dzierżawy przy udziale Dzierżawcy.

4.        Wydzierżawiający przyjmuje na siebie obowiązki koordynacji użytkowania obiektu przez Wydzierżawiającego i Dzierżawcę.

5.        Wydzierżawiający zapewnia Dzierżawcy swobodny dostęp do Przedmiotu dzierżawy oraz możliwość korzystania i czerpania z niego pożytków.

 

WYNAGRODZENIE I INNE OBCIĄŻENIA

§ 7

1.        Dzierżawca płacić będzie wydzierżawiającemu roczny czynsz dzierżawy w wysokości brutto 17.000,00zł (słownie złotych: siedemnaście tysięcy) w tym podatek 22% VAT w kwocie 3065,60 zł.

2.        Czynsz roczny płatny będzie z dołu w terminie do 28 lutego każdego roku, na podstawie wystawionej faktury VAT i jest niezmienny w czasie trwania umowy,

3.        Dzierżawca zobowiązuje się do dokonania w obiekcie, w którym znajdują  wydzierżawiane pomieszczenia, termomodernizacji i wymiany pokrycia dachu z płyt azbestowych na blaszane a Wydzierżawiający wyraża na powyższe zgodę.

4.        Nakłady, o których mowa w ust. 3, podlegają potrąceniu z należnego czynszu aż do pełnego wyczerpania kwoty poniesionej rzeczywiście przez Dzierżawcę na adaptację.

5.        Po wykonaniu termomodernizacji i wymiany pokrycia dachu strony określą ostateczną wysokość nakładów na potrzeby ich potrącania z czynszem ustalonego w ust. 4.

6.        Wydzierżawiający zapewni Dzierżawcy na swój koszt świadczenia dodatkowe w szczególności energię elektryczną, cieplną, odbiór nieczystości stałych i płynnych, wodę.

7.        Wydzierżawiający zobowiązuje się do prowadzenia na rzecz Dzierżawcy następujących nieodpłatnych usług i prac:

a)       prowadzenia szkoleń w zakresie ochrony pożarowej,

b)       prowadzenia umundurowanego zabezpieczenia imprez organizowanych przez Dzierżawcę,

c)       usuwania zalań piwnic, podtopień na terenie Gminy Michałowice w zakresie każdorazowo uzgadnianym z Dzierżawcą,

d)       prowadzenie kontroli zabezpieczenia pożarowego obiektów należących do Dzierżawcy.

 

ROZWIĄZANIE UMOWY

§ 8

1.        Wydzierżawiającemu służy prawo wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym bez zachowania terminów wypowiedzenia, w przypadku niewykonania przez Dzierżawcę prac określonymi w § 7 ust. 1 do końca czerwca 2005r.

  1. W razie rozwiązania umowy dzierżawy Dzierżawca jest zobowiązany do niezwłocznego wydania przedmiotu dzierżawy w stanie nie pogorszonym. Dzierżawca nie jest odpowiedzialny za zużycie rzeczy będące wynikiem prawidłowego używania.

  2. Dzierżawcy służy prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem terminu trzymiesięcznego, w przypadku wystąpienia okoliczności, które spowodują, że dalsze korzystanie z przedmiotu dzierżawy, stanie się dla dzierżawcy nieuzasadnione lub zbędne.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 9

1.        Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

2.        W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego.

3.        Wszelkie spory na tle wykonania umowy rozstrzygać będzie właściwy sąd powszechny.

4.        Wszystkie załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy.

 

§ 10

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Dzierżawcy i jednym dla Wydzierżawiającego.

 

 

     DZIERŻAWCA                                                                                              WYDZIERŻAWIAJĄCY

 

…………………………                                                                                 ………………………………….

Data publikacji: 27.07.2006 15:52
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 8
Autor: Marcin Walichnowski