Urząd Gminy Michałowice
27.07.2006 15:51

Uchwała Nr XXVIII/244/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 marca 2005 r.

w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr. 142 poz. 1591 ze zmianami ) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1

Istniejącej drodze oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu wsi Granica jako działka nr ew. 1107 nadać nazwę "Dziewanny". Przebieg "ulicy Dziewanny" określa mapa stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Istniejącej drodze oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu wsi Granica jako działka  nr ew. 1106 nadać nazwę  "Dzikiej Róży". Przebieg "ulicy Dzikiej Róży" określa mapa stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 3

Istniejącej drodze oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu wsi Opacz Kolonia jako działka nr ew. 279 nadać nazwę  "Zofii". Przebieg "ulicy Zofii" określa mapa stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data publikacji: 27.07.2006 15:51
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 13
Autor: Marcin Walichnowski