Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
27.07.2006 14:37

Protokół Nr XXX Z obrad XXX sesji Rady Gminy Michałowice kadencji 2002-2006 z dnia: 2005-04-25

Protokół Nr  XXX z obrad XXX sesji Rady Gminy Michałowice odbytych w dniu 25 kwietnia  2005 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Michałowicach przy ul. Raszyńskiej 34.

Stan rady – 15 radnych, w sesji uczestniczyło 13  radnych.

Nieobecny, nieusprawiedliwiony:  pan T. Wągrodzki , pan K. Słowik

 

Ad. pkt. 1

Przewodniczący pan Jacek Sierak powitał wszystkich przybyłych na sesję informując, że w związku z pierwszym punktem sesji Nabożeństwem w intencji zmarłego Papieża Jana Pawła II sesja  ma szczególny charakter .Podziękował wszystkim którzy uczestniczyli w nabożeństwie.

Następnie poinformował, że na sali obrad obecnych jest 13  radnych, w związku z czym Rada może podejmować uchwały. Następnie odczytał projekt porządku obrad.

Pan Wójt zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały Rady w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Opaczy Małej Gmina Michałowice.

Przystąpiono do głosowania wniosku pana Wójta w sprawie rozszerzenia porządku obrad o projekt uchwały Rady w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Opaczy Małej Gmina Michałowice.

Za przyjęciem     - 13

Przeciw                - 0

Wstrzymało się   - 0

Rada wniosek przyjęła.

 

Następnie pan Wójt zgłosił drugi wniosek o rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały Rady w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na budowę „Hali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi”.

Przystąpiono do głosowania wniosku pana Wójta w sprawie rozszerzenia porządku obrad o projekt uchwały Rady w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na budowę „Hali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi”.

Za przyjęciem     - 13

Przeciw                - 0

Wstrzymało się   - 0

Rada wniosek przyjęła.

 

Pan Bryksa w imieniu Klubu „Zachód” zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku obrad o projekt stanowiska rady w sprawie uczczenia pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II.

Przystąpiono do głosowania wniosku pana Bryksy w sprawie rozszerzenia porządku obrad o projekt stanowiska Rady w sprawie uczczenia pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II.

Za przyjęciem     - 13

Przeciw                - 0

Wstrzymało się   - 0

Rada wniosek przyjęła.

 

Następnie pan Bryksa zgłosił drugi wniosek o rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie nadania działce gminnej położonej na terenie Komorowa Osiedla nazwy „Plac im. Jana Pawła II Wielkiego”. Plac jest położony pomiędzy ul. Kolejową a torami kolejki WKD  w Komorowie. Wniosek ten uzyskał aprobatę ks. kan. Andrzeja Perzyńskiego i Zarządu Osiedla Komorów.

Pan Hoser zwrócił się z prośbą o nie podejmowanie na obecnej sesji zgłoszonej uchwały, gdyż uważa, że nadanie temu placu, w tym stanie jakim on jest im. Jana Pawła II jest skandalem. Jest to obecnie plac nie zagospodarowany, gdzie przebywają osoby nietrzeźwe i biegają psy. Uważa, że w obecnej sytuacji jest to propozycja nie do przyjęcia, może być realizowana w przyszłości, po zagospodarowaniu tego placu.

Pan Chruściak poparł głos pana Hosera. Uważa, ze postać największego Polaka w naszych dziejach,  Jana Pawła II zasługuje na poważne traktowanie, uważa, że jest to zbyt pochopne przedstawienie propozycji tej uchwały i zaproponował o bardzo wnikliwe rozpatrzenie na komisjach.

Pan Hanc poparł propozycje pana Hosera i Chruścika uważając, że nie jest potrzebny pośpiech w tej sprawie, należy to przemyśleć.

Pan Kuss również prosił o przeniesienie rozpatrywania zgłoszonej uchwały na następną sesji, wcześniej omawiając na komisjach. Uważa, ze w Komorowie jest wiele jeszcze ładniejszych miejsc, o większym znaczeniu, które można nazwać imieniem Jana Pawła II.

Pan Bryksa poinformował, że nie jest to inicjatywa prywatna, sprawa była konsultowana z Parafią w Komorowie, gdzie Ks. Proboszcz Perdzyński zaakceptował taką propozycję na piśmie. Uważa, że obecna sesja jest wspaniałym dniem na podjęcie takiej uchwały ponieważ samorząd czci pamięć po Ojcu Świętym. Temat był konsultowany na łonie Parafii z Akcją Katolicką i Zarządem Osiedla Komorów. Zgłoszenie przedstawionej uchwały wynika z kilkutygodniowych konsultacji. W Komorowie nie ma innego miejsca, które można by było tak nazwać, ponieważ zmiana każdej reprezentacyjnej ulicy w Komorowie wiązała by się z dużymi problemami dla mieszkańców, jak wymiana dowodów osobistych, praw jazdy itp. Stąd inicjatywa, aby taka nazwę miał plac, a nie ulica, czy aleja, gdzie mieszkają ludzie. Nie jest do końca prawdą, że na proponowanym placu coś się dzieje, a jeśli chcemy rzetelnie myśleć o tym placu, to powinien być to impuls do tego, żeby gmina przyśpieszyła prace dotyczące zagospodarowania tego placu zgodnie z przeznaczeniem. Uważa, że zarówno z punku widzenia formalno-prawnego i konsultacyjnego nic nie stoi na przeszkodzie aby podjąć uchwałę na obecnej sesji.

Pan Hanc zapytał, czy nie można poczekać z nazwaniem tego placu, przemyśleć.

Pan Sierak uważa, że sam pomysł uczczenia pamięci i uhonorowania postaci jest pomysłem znakomitym, jak również treść stanowiska jest piękna. Uważa, iż punkty zgłoszone przez Pana Bryksę powinny radnych jednoczyć, a nie dzielić. Sokoro już w momencie zgłoszenia pomysł ten budzi kontrowersje to uważa, że temat ten powinien pozostać tematem zgłoszonym, ale nie rozpatrywanym na obecnej sesji. Następnie zwracając się do pana Wójta poprosił o szybkie doprowadzenie tego terenu do stanu , który będzie godny do uczczenia pamięci Ojca Świętego.

Pan Bryksa poinformował, że plac został uporządkowany w zeszłym roku i nie sądzi aby w ciągu miesiąca można by było ten plac doprowadzić do rewelacyjnego stanu, zwłaszcza, że w budżecie na ten cel nie ma środków. W Komorowie nie ma innego miejsca, które można by było tak nazwać, dlatego ten temat należy podjąć. Uważa, że na tym placu jest miejsce, aby uczcić w sposób wizualny osobę Ojca Świętego, czy to odpowiednim pomnikiem, czy tablicą. Pan Sierak uważa, że to należy uczynić aktem uroczystym w Komorowie na miejscu, z udziałem ks. Proboszcza Andrzeja Perdzyńskiego.

Pan Rajski stwierdził, iż wszyscy widzą, że inicjatywa jest słuszna i dobra, jak również jest pełna akceptacja pomysłu Klubu Radnych Zachód. Zaproponował podjechać na plac, obejrzeć go i wypracować program. Uważa, że temat został podjęty i nie uchodzi, aby się spierać na ten temat. Zawnioskował o jak najszybsze  rozpoczęcie prac w komisjach.

Pani Tomczak poinformowała, że argumenty niektórych osób porażają, ponieważ nie widząc omawianej działki twierdzą, ze jest ona zaśmiecona. Uważa, że słowo „skandal” w wypowiedzi pana Hosera jest za duże. Stwierdzenie, że plac jest zaśmiecony, służy psom i pijakom, też nie jest w pełni prawdziwe, ponieważ  psy i pijaki chodzą po całej gminie, a plac jest przecież nie ogrodzony. Wypowiedzi pana Hanca nie rozumie. Wycofując wniosek podkreśliła, że należy ten temat traktować poważnie ponieważ został on zaakceptowany przez  Księdza Proboszcza, Akcję Katolicką i Zarząd Osiedla Komorów. Nie chcąc być złym prorokiem, nie sądzi, aby ten plac kiedykolwiek był nazwany placem Jana Pawła II Wielkiego.

Pan Chruściak zaproponował szczególnie Klubowi Zachód zasadę, która zawiera się w takich słowach „najpierw myśleć, a potem formułować wnioski i gadać”.

Pan Rajski poprosił Klub Zachód o nie wycofywanie wniosku, ponieważ jest przekonany, że jest ogromna szansa za nazwaniem tego placu. Zaproponował przemyślenie sprawy jeszcze raz.

 

Wobec zgłoszonych wniosków  porządek obrad XXX sesji Rady Gminy przedstawia się następująco:

1.      Nabożeństwo w intencji zmarłego Papieża Jana Pawła II.

2.      Sprawy porządkowe.

3.      Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Gminy.

4.      Podjęcie stanowiska Rady Gminy Michałowice w sprawie uczczenia pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II.

5.      Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2004 rok i udzielenia/nieudzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Michałowice.

6.      Podjęcie uchwały Rady Gminy Michałowice zmieniającą uchwałę Nr XXVIII/236/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 marca 2005r dotyczącą wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Międzygminnego w sprawie przejęcia przez miasto stołeczne Warszawa zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.  

7.      Podjęcie uchwały Rady Gminy Michałowice w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Opaczy Małej Gminy Michałowice.

8.      Podjęcie uchwały Rady Gminy Michałowice w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na budowę „Hali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi”.

9.      Podjęcie stanowiska w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2005 rok.

10.  Podjęcie stanowiska w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Rady Gminy w 2004 roku.

11.  Sprawozdanie Wójta z realizacji uchwał i stanowisk podjętych na XXVII, XXVIII i XXIX sesji Rady Gminy.

12.  Sprawozdanie Wójta z międzysesyjnej działalności.

13.  Informacje Wójta Gminy.

14.  Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.

15.  Sprawy wniesione.

Za przyjęciem   - 13

Przeciw              - 0

Wstrzymało się – 0

Porządek obrad XXX sesji został przyjęty.

 

Ad. pkt 3.

Przewodniczący Rady pan Jacek Sierak poinformował, iż projekt protokołu z XXVIII sesji Rady Gminy, zgodnie z informacją, był wyłożony do wglądu w biurze rady, zapytał o uwagi do jego treści.

Nie zgłoszono żadnych uwag.

Za przyjęciem – 10

Przeciw             - 0

Wstrzymało się- 2

Protokół z XXVIII sesji został przyjęty.

 

Ad. pkt4.

Przystąpiono do dyskusji nad projektem stanowiska w sprawie w sprawie uczczenia pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II.

Pan Bryksa  odczytał stanowisko informując, że autorem jego jest pani E.Tomczak.

Przystąpiono do głosowania nad projektem stanowiska w sprawie uczczenia pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II.

Za przyjęciem   – 13

Przeciw              - 0

Wstrzymało się – 0

Stanowisko Nr 5/2005 stanowi załącznik do protokołu.

Pan Sierak poinformował, że podjęte zostało stanowisko w sprawie uczczenia śmierci Ojca Świętego, następnie podziękował pani E. Tomczak za jego treść.

 

Ad. pkt 5.

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2004 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Michałowice.

Pani Jankowska zabierając głos poinformowała, że sprawozdanie z wykonania budżetu za 2004 rok zostało przedstawione w układzie tabelarycznym stanowiącym załączniki do projektu uchwały, oraz załączona została informacja opisowa zawierająca szczegółową informację dotyczącą zrealizowanych dochodów i wykonania wydatków budżetu za 2004 rok (pisemna szczegółowa informacja stanowi załącznik do protokołu).

Pan Sierak zabierając głos poinformował, iż sprawozdanie i projekt uchwały były opiniowane przez poszczególne komisje. Komisja Rewizyjna sformułowała wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy,  oraz wpłynęły opinie RIO. Następnie odczytał uchwałę nr 132/W/05 składu orzekającego RIO w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2005 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Michałowice sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2004 rok. Opinia pozytywna (w załączeniu do protokołu).

Pan Zieliński zabierając głos poinformował, iż opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Kuss poinformował iż opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna

Pan Walendowski zabierając głos poinformował, iż opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

Pan Chruściak zabierając głos odczytał opinię Komisji Rewizyjnej o realizacji budżetu Gminy Michałowice a następnie wniosek o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Michałowice (wniosek i opinia w załączeniu do protokołu). 

Pan Sierak odczytał treść uchwały Nr 136/W/05 Składu Orzekającego RIO w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2005 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Michałowice wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy w 2004 roku (uchwała w załączeniu do protokołu). Poinformował, iż przedłożony wniosek Komisji Rewizyjnej spełnia wymogi określone w art. 18a ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, w związku z tym Skład Orzekający RIO w Warszawie nie zgłasza zastrzeżeń do jego treści. 

Przystąpiono do dyskusji nad poszczególnymi załącznikami.

 

Dochody Budżetu Gminy

Pani Jankowska  zabierając głos poinformowała iż dochody Gminy zostały wykonane w wysokości 39 940 886 zł co stanowi 101,0% planu. Następnie omówiła dochody w poszczególnych grupach (informacja w załączeniu do protokołu).

Przewodniczący Komisji nie zgłosili uwag.

Załącznik Nr 1 przyjęto bez uwag.

Przystąpiono do głosowania za przyjęciem załącznika Nr 1

Za przyjęciem   – 12

Przeciw              - 0

Wstrzymało się – 0

 

Wydatki Budżetu Gminy

Pani Jankowska zabierając głos poinformowała że wydatki budżetu Gminy wykonane zostały w wysokości 37 418 171 zł co stanowi 83,3,% planu. Do załącznika tego została dołączona informacja uzupełniająca zawierająca wykaz zadań w poszczególnych działach budżetu Gminy (stanowi załącznik do protokołu).

 

Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo

Pani Jankowska zabierając głos poinformowała iż wykonanie w tym dziale wynosi  6231056 zł  co stanowi 59,4% planu.

Brak uwag.

 

Dział 600 - Transport i Łączność

Pani Jankowska zabierając głos poinformowała iż wykonanie w tym dziale wynosi 5 411 876 zł co stanowi 72,3% planu.

Brak uwag.

 

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa

Pani Jankowska zabierając głos poinformowała iż wykonanie w tym dziale wynosi 444 268zł co stanowi 74,1% planu.

Brak uwag.

 

Dział 710 – Działalność Usługowa

Pani Jankowska zabierając głos poinformowała iż wykonanie w tym dziale wynosi 9 760zł co stanowi 48,8% planu.

Brak uwag.

 

Dział 750 – Administracja Publiczna

Pan Wójt zabierając głos poinformował iż wykonanie w tym dziale wynosi 3 753454zł co stanowi 95,6% planu.

Brak uwag.

 

Dział 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

Pan Wójt zabierając głos poinformował iż wykonanie w tym dziale wynosi 17770zł co stanowi 100% planu.

Brak uwag.

 

Dział 752 – Obrona Narodowa

Pan Wójt zabierając głos poinformował iż wykonanie w tym dziale wynosi 700zł 100% planu.

Brak uwag.

 

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne  Ochrona Przeciwpożarowa

Pan Wójt zabierając głos poinformował iż wykonanie w tym dziale wynosi 198069zł co stanowi 80,5% planu.

Brak uwag.

 

Dział 757 – Obsługa Długu Publicznego

Pan Wójt zabierając głos poinformował iż wykonanie w tym dziale wynosi 537135zł co stanowi 100% planu.

Brak uwag.

 

Dział 758 – Rozliczenia Różne

Pan Wójt zabierając głos poinformował iż wykonanie w tym dziale wynosi 1296563zł co stanowi 100% planu.

Brak uwag.

 

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Pan Wójt zabierając głos poinformował iż wykonanie w tym dziale wynosi 14755650zł co stanowi 96,8% planu.

Brak uwag.

 

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Pan Wójt zabierając głos poinformował iż wykonanie w tym dziale wynosi 145693zł co stanowi 67,1% planu.

Brak uwag.

 

 

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Pan Wójt zabierając głos poinformował iż wykonanie w tym dziale wynosi 1504827zł co stanowi 96,8% planu.

Przewodniczący Komisji nie zgłosili uwag.

 

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Pan Wójt zabierając głos poinformował iż wykonanie w tym dziale wynosi 598570zł co stanowi 99,3% planu.

Brak uwag.

 

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Pan Wójt zabierając głos poinformował iż wykonanie w tym dziale wynosi 1443935zł co stanowi 96,8% planu.

Brak uwag.

 

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Pan Wójt zabierając głos poinformował iż wykonanie w tym dziale wynosi 770902zł co stanowi 93,5% planu.

Brak uwag.

 

Dział 926 – Kultura Fizyczna i Sport

Pan Wójt zabierając głos poinformował iż wykonanie w tym dziale wynosi 285943zł co stanowi 83,1% planu.

Brak  uwag.

 

Pan Zieliński poinformował, że generalnie wykonanie budżetu nie wygląda za dobrze, ponieważ tak kiepskiego wykonania wydatków budżetowych nie pamięta, od kiedy jest w Radzie Gminy. Będzie to miało wpływ na opóźnienie inwestycji w latach następnych i ma nadzieje, że w br. takiej sytuacji nie będzie.

 

Przystąpiono do głosowania za przyjęciem załącznika dotyczącego wydatków budżetu Gminy Michałowice za 2004 rok.

Za przyjęciem   – 10

Przeciw              - 0

Wstrzymało się – 3

 

Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2004 rok.

Brak uwag.

Przystąpiono do głosowania za przyjęciem załącznika w sprawie wykonania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2004 rok.

Za przyjęciem   – 10,

Przeciw              - 0

Wstrzymało się – 2

 

Wykonanie zadań inwestycyjnych w roku budżetowym 2004.

Pani Jankowska poinformowała, że w omawianym sprawozdaniu zostały wykazane wszystkie nakłady inwestycyjne z planowanym nakładem na 2004 rok. Wykazano wykonanie finansowe i w sprawozdaniu zawarta jest część opisowa wykonania inwestycji.

Pan Kuss poinformował, że Komisja Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej przedstawiła szereg wniosków i uwag do pana Wójta  w sprawie niewykonania w ubiegłym roku zadań inwestycyjnych z zakresu kanalizacji, odprowadzenia wód opadowych, dróg oraz poprawienia sytuacji zadań inwestycyjnych. Zwrócił się do pana Wójta z prośbą, aby taka sytuacja się nie powtórzyła ponieważ wszystkim zależy na inwestycjach.

Pan Wójt poinformował, że inwestycje w zakresie finansowym, rzeczowym są bardzo potężne. Programy inwestycyjne ulegają rozszerzeniu. Obecnie rok budżetowy jeszcze się nie zaczął a już wpływają wnioski o kolejne zadania inwestycyjne, które nie są ujęte w WPI, a więc jest to kolejne parcie do rozszerzenia zadań inwestycyjnych.

 

Przystąpiono do głosowania za przyjęciem załącznika w sprawie wykonania zadań inwestycyjnych w roku budżetowym 2004.

Za przyjęciem   – 10

Przeciw              - 0

Wstrzymało się – 3

 

Wykonanie dotacji dla instytucji kultury za 2004 rok.

Przewodniczący Komisji nie zgłosili uwag.

Przystąpiono do głosowania za przyjęciem załącznika w sprawie wykonania dotacji dla instytucjikultury za 2004 rok.

Za przyjęciem   – 11

Przeciw              - 0

Wstrzymało się – 2

 

Wykonanie dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty i wychowania w 2004 roku.

Pani Jankowska poinformowała, iż w tym sprawozdaniu zostały wymieniony Przedszkola Niepubliczne i kwoty przekazanych dotacji w 2004 roku.

Pan Bryksa poprosił o dokładne określenie kwoty procentowej porównania wydatków Gminy Michałowice na dofinansowanie jednego dziecka w Przedszkolu Niepublicznym w porównaniu do kosztów utrzymania jednego dziecka w Przedszkolu Publicznym za cały rok 2004. Poprosił o konkretna odpowiedź, ile wyniosły procentowo wydatki w przeliczeniu na jedna osobę w przedszkolu niepublicznym,  w porównaniu do kosztów w przedszkolach  publicznych.

Pani Żakowska poinformowała, że w tym momencie nie ma danych dotyczących dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych, którym gmina zwraca dotacje. Poprosiła o 10 min. przerwy na dokonanie obliczeń.

Pan Sierak zarządził 10 minutową przerwę.

Pan Wójt wyjaśnił, iż koszt dziecka w przedszkolu publicznym wynosi 489zł, koszt dotacji dla przedszkoli niepublicznych wynosi 392zł co stanowi 80%.

 

Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2004 rok.

Brak uwag.

Przystąpiono do głosowania za przyjęciem załącznika w sprawie wykonania przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2004 rok.

Za przyjęciem   -  10

Przeciw              - 0

Wstrzymało się - 3

 

Wykonanie przychodów i wydatków środków specjalnych za 2004 rok.

Brak uwag

Przystąpiono do głosowania za przyjęciem załącznika w sprawie wykonania przychodów i wydatków środków specjalnych za 2004 rok.

Za przyjęciem   -  10

Przeciw              - 0

Wstrzymało się – 2

 

Pan Chruściak poinformował, iż po ustaleniu opinii w sprawie realizacji budżetu w 2004 Komisja Rewizyjna przegłosowała wniosek w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Michałowice , który następnie odczytał (wniosek w załączeniu do protokołu). Za wnioskiem było 4 członków komisji, przy jednym wstrzymującym się, bez głosów sprzeciwu.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2004 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Michałowice.

Za przyjęciem   – 10

Przeciw              - 0

Wstrzymało się – 3

Uchwała Nr XXX/257/2005 stanowi załącznik do protokołu.

Pan Wójt podziękował radnym za zajęte stanowisko, które jest wyrazem opinii Radnych Gminy. Stwierdził, iż braków jest wiele i będzie się starał na bieżąco je usuwać. Będzie się starać, aby było lepiej. Poinformował, iż przyszły rok jest końcem kadencji Rady Gminy i pewne zadania należy skończyć , aby radni kończąc swoją kadencję mogli mieszkańcom powiedzieć, co zostało wykonane.

 

Ad. 6.

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały Rady Gminy zmieniającej uchwałę Nr XXVIII/236/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 marca 2005r dotyczącą wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Międzygminnego w sprawie przejęcia przez miasto stołeczne Warszawa zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.  

Pan Wójt poinformował, że jest to zmiana treści uchwały podjętej przez Radę Gminy w marcu br. Zmiana wynika z tego, że Gmina Brwinów zrezygnowała z przystąpienia do przedmiotowego Porozumienia, ponieważ na terenie Brwinowa Porozumienie dotyczyło by tylko trzech domów wielorodzinnych. Porozumienie pozwoli na przystąpienie i wyliczenie wspólnej wysokości taryfy stawki za dostawę wody i odprowadzenie ścieków dla Gmin objętych Porozumieniem.

Pan Bryksa zapytał, czy Miasto Stołeczne Warszawa zatwierdziło i podpisało tekst tego Porozumienia.

Pan Wójt wyjaśnił, iż to właśnie Miasto Stołeczne Warszawa chce bardzo, aby Gminy szybko podpisały Porozumienie, ponieważ umożliwi ono podjęcie zmian w zakresie całych ścieków. Warszawa podejmie tą uchwałę po podjęciu uchwał przez Gminy.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały Rady Gminy zmieniającej uchwałę Nr XXVIII/236/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 marca 2005r dotyczącą wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Międzygminnego w sprawie przejęcia przez miasto stołeczne Warszawa zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.  

Za przyjęciem   – 9

Przeciw              - 0

Wstrzymało się – 3

Uchwała Nr XXX/257/2005 stanowi załącznik do protokołu.

 

Przewodniczenie sesji przejął pan Paweł Zacny.

 

Ad. pkt 7.

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Opaczy Małej Gmina Michałowice.

Pan Wójt poinformował, iż uchwała ta porządkuje nazewnictwo ulic w Gminie Michałowice. Omawiana droga stanowi przedłużenie istniejącej ul. Parkowej położonej w obrębie Michałowic Osiedla.

Pan Kuss poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Opaczy Małej Gmina Michałowice.

Za przyjęciem   – 12

Przeciw              - 0

Wstrzymało się – 0

Uchwała Nr XXX/258/2005 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt 8.

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na budowę „Hali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi”.

Pan Wójt poinformował, że przedstawiony projekt uchwały związany jest z realizacją uchwały budżetowej na 2005 rok, w której przewidziany jest do zaciągnięcia kredyt długoterminowy na to zadanie inwestycyjne, dlatego wnosi o podjęcie powyższej uchwały.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na budowę „Hali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi”.

Za przyjęciem   – 12

Przeciw              - 0

Wstrzymało się – 0

Uchwała Nr XXX/259/2005 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt.9

Przystąpiono do dyskusji nad projektem stanowiska w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2005 rok.

 

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania na projektem stanowiska w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy na 2005 rok.

Za przyjęciem   – 12

Przeciw              - 0

Wstrzymało się – 0

Stanowisko  Nr 6/2005 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt.10

Przystąpiono do dyskusji nad projektem stanowiska w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Rady Gminy w 2004 roku.

 

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania na projektem stanowiska w sprawie przyjęcia  sprawozdań z działalności Komisji Rady Gminy w 2004 rok.

Za przyjęciem   – 9

Przeciw              - 2

Wstrzymało się – 1

Stanowisko  Nr 7/2005 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt.11

Brak uwag.

 

Ad. pkt.12

Gospodarka Komunalna.

Pan Bryksa zwrócił się z prośbą do pana Wójta o przyspieszenie akcji sprzątania ulic i placów na terenie Gminy Michałowic.

Inwestycje i Remonty.

Pan Bryksa podziękował za interwencję w sprawie remontu ulicy 3-go Maja w Komorowie.

Geodezja i Rolnictwo.

Pan Bryksa zapytał o kulisy sprawy przedstawionej w punkcie pierwszym, dotyczącym uregulowania stanu prawnego dz.ew.nr 998 położonej w Granicy. Chciałby się dowiedzieć dlaczego podział ten został skonsumowany w części, jakie są przyczyny i co się dalej będzie działo. Odnośnie punktu 2 zapytał dlaczego sprawa dotycząca części działki nr 878 położonej w Granicy tak długo trwa i nie może się zakończyć. Czego dotyczyło spotkanie w Urzędzie Gminy i czym się ostatecznie skończyło. Odnośnie punktu 3 zapytał o wyjaśnienie procedury wyboru formuły prawnej w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Komendy Stołecznej Policji w Warszawie. W sprawie punktu 4 zapytał o szczegóły umowy pozyskania gruntów od prywatnych właścicieli, poprzez ustanowienie użytkowania na rzecz Gminy.

Pani Gedymin wyjaśniła, że sprawa dotycząca uregulowania stanu prawnego dz.ew.nr 998 położonej w Granicy trwa już 15 lat, nie wie dlaczego podział u notariusza został skonsumowany w części. W sprawie dotyczącej studni nr 2 do poboru wody, sad odrzucił żądanie właściciela odnośnie odszkodowania za dzierżawienie przez gminę działki. Na spotkaniu  zaproponowano odkupienie części działki zajętej przez studnię, jednak właściciel

działki nie jest zainteresowany sprzedażą. Odnośnie punktu 3 ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Komendy Stołecznej Policji, taka forma została określona jako optymalna przez panią mecenas. W sprawie ustanowienia użytkowania na rzecz Gminy, umowy spisywane są w ten sposób, aby można było pozyskać środki na wybudowanie ścieżek, do czego niezbędne jest jakiekolwiek prawo do tego gruntu. W momencie kiedy będą fundusze i projekt, grunt ten zostanie wykupiony. Jest to użytkowanie bezpłatne.

Pan Bryksa poprosił o rozszerzenie informacji związanej z działką przeznaczoną pod nowy Komisariat Policji. Uważa, że oprócz argumentów prawnych są jeszcze argumenty merytoryczno-gospodarcze. Zapytał dlaczego trwały zarząd a nie najem, dzierżawa, użyczenie czy użytkowanie.

Pan Wójt poinformował, że jest to najlepsza forma przekazania, ponieważ za stały zarząd Policja będzie płaciła opłaty.

Pan Zacny zapytał, jaka jest wartość działki.

Pan Wójt poinformował, iż około 220 tys.zł.

Pan Chruściak przypomniał, że wcześniej odbyła się już sprawa sądowa w sprawie studni usytuowanej na działce w Granicy. Gmina wówczas nie zbyt dobrze przygotowała się do procesu, przegrywając go i między innymi w wyniku wyroku gminna miała zapłacić konkretną sumę za używanie tej działki. Suma została przekazana do sądu i właściciel nie chciał podjąć tej sumy. Ponieważ woda w dalszym ciągu jest czerpana ze studni, czy to nie rodzi sytuacji, że powstaną znów nowe płatności.

Pani Gedymin wyjaśniła, że prawdopodobnie tak będzie, ponieważ właściciel działki po raz drugi wystąpił do sądu o naliczenie gminie opłat. W 2003 roku Gmina wystąpiła do Starostwa Powiatowego o regulację z ustawy O prawie wodnym własności tej działki, postępowanie nie jest zakończone. Następnym etapem może być KC przy wykazaniu, że naniesienia są droższe niż wartość działki.

 

Planowanie i zagospodarowanie Przestrzenne.

Pan Chruściak ponowił prośbę o przyjęcie nowej formy rozprowadzania Biuletynu Gminnego poprzez dostarczanie ich bezpośrednio do mieszkańców.

Pan Wójt poinformował, że zastanowi się nad taką propozycją. Na początku rozważy możliwość  rozprowadzenia poprzez pocztę na próbę dwóch kolejnych biuletynów.

Pan Chruściak uważa, że była by to najlepsza forma rozprowadzenia biuletynów. Dotychczas jeśli były w biuletynie ważne sprawy dot. Komorowa Wsi, to starał się z Radą Sołecką sam dostarczać mieszkańcom biuletyn.

Pan Zacny zapytał, czy jest prawdą, iż projektant trasy Salomea-Wolica zaniechał projektowania wałów ochronnych na wysokości Wsi Michałowice. Byłaby to tragedia dla mieszkańców tego terenu, ponieważ hałas  na tym terenie całkowicie by ich spokój.

Pan Sobol poinformował, iż prawdopodobnie mają być wprowadzone oszczędności finansowe, ale nie podejrzewa, że miałoby to być kosztem wałów ochronnych.

Pan Wójt poinformował, że trzeba było prosić Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, aby łaskawie pozwoliła zamieścić w biuletynie informację dotyczącą autostrady, czy drogi. Zaznaczył, że każda informacja musi być przez nich sprawdzona, nie pozwalają zamieścić jakiejkolwiek informacji dopóki nie zostanie wykonany projekt. Nie chcą w obecnej fazie udzielać jakiejkolwiek informacji.  

Pan Bryksa stwierdził, iż z wypowiedzi pana Wójta wynika, że  GDDKiA prowadzi jakby obstrukcję wobec działań Gminy Michałowice i nie chce współpracować. Przesłane zostały uwagi, na które nie ma odpowiedzi, a nawet nie zostały one przesłane tam gdzie trzeba. Zapytał, czy na obecnym etapie prowadzonej procedury Generalna Dyrekcja była zobowiązana przesłać uwagi do Wojewody, co gmina robi żeby zdyscyplinować Generalną Dyrekcję do przesłania uwag gdzie trzeba, czy istnieją możliwości prawne w tej materii i ewentualnie jak są wykorzystywane.

Pan Wójt wyjaśnił, iż możliwości prawne wynikają ze Spec ustawy i są bardzo ograniczone. Gmina ma prawo złożyć swoje wnioski i opinie Generalnej Dyrekcji, na które ma udzielić odpowiedź Wojewoda, a nie Generalna Dyrekcja. Uważa, że chcą gminę postawić przed faktem dokonanym, zdają sobie sprawę, że opinia mieszkańców jest negatywna. Uwagi są pisane i zostają bez odpowiedzi.

Pan Sobol stwierdził, że ze strony Generalnej Dyrekcji nie ma żadnych działań. Przez cały czas toczy się dyskusja, czy poprowadzić Południową Obwodnicę Warszawy przez miejscowość Załuski, na terenie Gminy Włochy zgodnie z obowiązującym do końca 2003 roku Planem Zagospodarowania Przestrzennego, czy zgodnie z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. Rozstrzygnięcie tego problemu zajmuje tyle czasu, że nie ma czasu na Trasę Salomea - Wolice.

Pan Bryksa zapytał, czy gmina ma obowiązek przesyłać uwagi za pośrednictwem Generalnej Dyrekcji, i czy  ta ma obowiązek przekazania ich Wojewodzie.

Pan Sobol wyjaśnił, iż procedura zgodnie ze Spec ustawą mówi, że Wójt jedynie opiniuje materiały do wniosku o lokalizację inwestycji . Generalna Dyrekcja powinna złożyć wniosek lokalizacyjny do Wojewody.   

Kultura i Sport.

Pani Tomczak zapytała w którym miejscu zorganizowano imprezę Dnia Kobiet w Komorowie i ile było tych spotkań.

Pan Wójt poinformował, że w Komorowie gmina współorganizowała ze Stowarzyszeniem K40 Dzień Kobiet w Pubie w Komorowie. Spotkań było (2,3)

Pan Tomczak zwróciła uwagę, iż Pub Michała mieści się na ul. Kolejowej naprzeciw placu o którym była mowa na początku sesji. Okazuje się, że plac nie może się nazywać im. Jana Pawła II Wielkiego, ponieważ tam się takie różne rzeczy dzieją. Zwróciła uwagę, iż w tym barze dzieją się również bardzo dobre, kulturalne imprezy a gmina nawet współorganizuje je. Odbywają się tam również spotkania z pisarzami.

 

Ad. pkt. 13

Pan Wójt poinformował, iż wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy Michałowice panem J. Sierakiem dokonali wpisu do Księgi Kondolencyjnej wyłożonej w sekretariacie Prymasa Polski. Treść wpisu można odczytać w Internecie.

 

Ad. pkt. 14

Pan Sierak poinformował o zaproszeniu Radnych Gminy na spotkanie w urzędzie w ramach wizyty Jego Eminencji Ks. Kardynała Prymasa Polski Józefa Glempa. Zaprosił w imieniu Ks. Prałata Leona Firleja na spotkanie na plebanii w Michałowicach. Następnie poinformował, iż wpłynęła skarga na postępowanie Wójta Gminy Michałowice w związku z brakiem odpowiedzi Mieszkańcom i Zarządowi Osiedla Komorów, na protest przesłany 8 grudnia 2004 roku w sprawie sieci kanalizacji i wodociągu. Pan Wójt udzielił wyjaśnień w tej sprawie kierując pismo do rady Gminy, które odczytał i stanowi ono załącznik do protokołu. Sprawa ma charakter skargi dlatego zaproponował skierowanie jej z wyjaśnieniem do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną.

 

Przystąpiono do głosowania nad przekazaniem skargi Zarządu Osiedla Komorów na postępowanie Wójta Gminy Michałowice do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną.

Za przekazaniem         - 4

Przeciw                       - 1

Wstrzymało się           - 5

Pan Chruściak zwrócił uwagę, iż w gminie 11 jednostek samorządowych, średnio w ciągu roku odbywają się dwa zebrania, co czyni 22 spotkania w ciągu roku które obsługuje pan Wójt lub Wicewójt, gdyby tak było, że z każdego spotkania powstaje lista kilkudziesięciu pytań na które Wójt lub urzędnicy mają odpowiadać, a jeśli nie odpowiedzą w terminie to jest powód do skargi, to sądzi że Wójt i urzędnicy nie zajmowali by się niczym więcej tylko takimi sprawami. Zwykle i dotąd przez wiele lat ta sprawa wyglądała w ten sposób, że wójt  czy jego przedstawiciel na takich zebraniach odpowiada bezpośrednio. W ważnych sprawach zebranie podejmowało uchwały, które były przekazywane do rady i rozpatrywane. Uważa, że zupełnym wyjątkiem winno być to, że jeśli pan Wójt nie jest przygotowany na jakąś konkretne pytanie w danej sprawie, to samorząd prosił o odpowiedź. Ale nie należy robić z tego sprawy, ponieważ będzie to udziwnieniem.   

Pan Sierak poinformował, że wpłynęło pismo od Przewodniczącego Wojewódzkiego Kolegium Skarbowego w Warszawie w formie instrukcji dotyczącej wypełniania oświadczeń majątkowych. Następnie poinformował, że były podejmowane uchwały na XXVII sesji Rady Gminy w sprawie planów zagospodarowania dotyczącego Pęcic, Sokołowa, a z drugiej strony działki przy kościele w Komorowie. Znalazły się pewne uchybienia formalne na które zwrócił uwagę Organ Nadzoru, czego konsekwencją będzie przygotowanie na następną sesji nowej uchwały w której będą  skonkretyzowane zapisy.

Poinformował, że na początku sesji była przedstawiona treść wezwania do uchylenia uchwały Rady Gminy  Michałowice, skierowana przez pana Busse oraz projekt odpowiedzi, który do pana Busse   zostanie skierowany o ile radni uznają, że tej treści powinna być skierowana odpowiedź.

Pan Bryksa zwrócił uwagę, że wezwanie jak i odpowiedź są długimi tekstami, uważa że na obecnej sesji nikt nie jest w stanie nad nimi procedować, ponieważ nie było czasu na zapoznanie się z przedstawionym materiałem. Zaproponował zostawić sprawę  do rozpatrzenia na następnej sesji, lub zlecić Komisji Rewizyjnej analizę materiału. Mamy doczynie z kontynuacją skargi pana Busse, która była rozpatrywana przez Komisję Rewizyjną, która zna temat i uważa, że Komisja Rewizyjna przeanalizowała materiał i na podstawie przygotowanego projektu odpowiedzi skonstruuje projekt odpowiedzi na pismo pana Busse. O to wnioskuje.

Pan Sierak poinformował, iż termin odpowiedzi upływa po dwóch miesiącach od wpłynięcia pisma, więc można przekazać go do Komisji Rewizyjnej. Treść pismo została przygotowana  przez panią sekretarz. Zaproponował dwie możliwości; skierowanie pisma do Komisji Rewizyjnej, jeśli to nie uzyska akceptacji to będzie prosił o udzielenie ewentualnych uwag do zaproponowanej odpowiedzi.

Przystąpiono do głosowania za skierowaniem sprawy pana Busse do Komisji Rewizyjnej celem rozpatrzenia i przygotowania odpowiedzi.

za skierowaniem               - 4

przeciw                              - 1

wstrzymało się                  - 4

Treść pisma została skierowana do Komisji Rewizyjnej celem przygotowania w terminie projektu odpowiedzi.

Pan Sierak odczytał pismo Komisji Orzekającej Naruszenia Dyscypliny Finansów Publicznych przy RIO w Warszawie z 19.04.2005, w sprawie ukarania Wójta Gminy pana R. Lawrence winnego naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Przypomniał, iż termin złożenia oświadczeń majątkowych  upływa z końcem miesiąca kwietnia.

Ad. pkt. 15

Brak wypowiedzi.

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady pan Paweł Zacny zamknął obrady XXX sesji Rady Gminy Michałowice.

 

Protokołowała:

Urszula Bejda

Data publikacji: 27.07.2006 14:37
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 27
Autor: Marcin Walichnowski