Urząd Gminy Michałowice
27.07.2006 14:27

Uchwała Nr XXX/256/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 kwietnia 2005 r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2004 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Michałowice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 w związku z art. 18 a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz.148 z późniejszymi zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwala co następuje:

 

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2004 rok stanowiącego załącznik do uchwały udzielić absolutorium Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Data publikacji: 27.07.2006 14:27
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 4
Autor: Marcin Walichnowski