Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
27.07.2006 14:25

Uchwała Nr XXX/257/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 kwietnia 2005 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/236/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 marca 2005r dotyczącą wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Międzygminnego w sprawie przejęcia przez miasto stołeczne Warszawa zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 12 w związku z art.10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala co następuje:

 

§1

1.  W uchwale Nr XXVIII/23 6/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 marca 2005r.
dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Międzygminnego w sprawie
przejęcia przez miasto stołeczne Warszawa zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w
wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w § 1 skreśla się wyraz „Brwinów"

2. W załączniku do uchwały określonej w ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) w tytule porozumienia skreśla się wyraz „Brwinów",

2) w oznaczeniu stron porozumienia skreśla się pkt 2.

 

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Data publikacji: 27.07.2006 14:25
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 8
Autor: Marcin Walichnowski