Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
27.07.2006 14:24

Uchwała Nr XXX/258/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 kwietnia 2005 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy położonej we wsi Opacz Mała Gmina Michałowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr. 142 poz. 1591 ze zmianami ) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1

Istniejącej drodze oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu wsi Opacz Mała jako działka nr ew. 296 nadać nazwę  "Parkowa". Przebieg "ulicy Parkowej" określa mapa stanowiąca załącznik  do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data publikacji: 27.07.2006 14:24
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 9
Autor: Marcin Walichnowski