Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
27.07.2006 14:23

Uchwała Nr XXX/259/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 kwietnia 2005 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na budowę „Hali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi".

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit. C i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 48 ust 1 pkt. 2 oraz art. 112 ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§ 1

1. Wyraża się zgodę na zaciągnięcie kredytu długoterminowego na budowę „Hali sportowej z
zapleczem przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi w wysokości do kwoty 3 880 000 zł.

2.      Kredyt zaciągnięty zostanie w latach 2005 - 2006; z czego w 2005 roku w kwocie 3 300 000 zł i w 2006 roku w kwocie 580 000 zł.

3.      Źródłem spłaty będą dochody własne budżetu Gminy Michałowice.

4.      Wybór banku udzielającego kredyt nastąpi w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

§2

Wyraża się zgodę na zabezpieczenie udzielonego kredytu inwestycyjnego poprzez:

1)        Udzielenie   pełnomocnictwa   do   dysponowania   rachunkiem   bankowymGminy Michałowice .

2)      Weksel własny „in blanco" bez protestu wystawiony przez Gminę Michałowice.

 

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data publikacji: 27.07.2006 14:23
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 3
Autor: Marcin Walichnowski